Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 100-11 om revalidering - indtægt - selvstændig virksomhed

Resume:

Indtægter fra arbejde i selvstændig virksomhed medfører fradrag i revalideringsydelse, hvis indtægten overstiger det beløb, som er fastsat i loven.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalglagde vægt på, at indtægt fra drift af selvstændig virksomhed også må anses som arbejdsindtægt.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 946 af 1. oktober 2009 - § 57 og § 58

Lov om arbejdsløshedsforsikring - lovbekendtgørelse nr. 574 af 27. maj 2010 - § 58

Afgørelse:

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i din sag om, hvorvidt drift af selvstændig virksomhed er omfattet af §§ 57 og 58 om arbejde under revalidering i lov om aktiv socialpolitik.

Resultatet er

Indtægt ved drift af selvstændig virksomhed medfører fradrag i revalideringsydelsen

Det betyder, at indtægten fra dine selvstændige virksomheder medfører fradrag i din revalideringsydelse, hvis de overstiger 12.000 kr. per år.

Vi er således kommet til samme resultat som Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen YY.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg finder, at indtægt fra drift af selvstændig virksomhed medfører fradrag i revalideringsydelse.

Vi har lagt vægt på, at du er ansvarlig for driften af din enkeltmandsvirksomhed, og af XX ApS, og at driften af to virksomheder ikke kan undgå at medføre en vis beskæftigelse.

Det forhold, at du ikke længere selv udfører fysioterapi, og at en del af dine tidligere arbejdsopgaver er uddelegeret til andre, kan ikke føre til et andet resultat.

Vi har lagt vægt på, at du efter det oplyste har været ansvarlig for driften af de to virksomheder siden oprettelsen af virksomhederne, og at der således ikke er tale om en passiv pengeanbringelse.

Det fremgår af reglerne, at en revalidend ikke må have andet arbejde, når jobplanen gennemføres, og kommunen kan tillade andet arbejde i begrænset omfang, hvis arbejdet er foreneligt med jobplanen.

Det fremgår endvidere af reglerne, at indtægter fra andet arbejde medfører fradrag i revalideringsydelsen, hvis indtægterne overstiger 12.000 kr. om året. Der henvises i denne forbindelse til lov om arbejdsløshedsforsikring § 58, som handler om både arbejde som lønmodtager og arbejde som selvstændig erhvervsdrivende.

Det er således vores opfattelse, at indtægter fra både arbejde som lønmodtager og fra arbejde som selvstændig erhvervsdrivende medfører fradrag i revalideringsydelsen.

Bemærkninger til klagen

Du har oplyst, at du ikke har lønindtægt.

Vi bemærker, at også indtægt fra arbejde som selvstændig erhvervsdrivende medfører fradrag i revalideringsydelsen.

Du oplyser, at overskuddet fra din enkeltmandsvirksomhed anvendes til at nedbringe gælden i det af dig ejede anpartsselskab.

Vi bemærker, at din anvendelse af indtægt fra enkeltmandsvirksomheden er uden betydning for, om der er tale om indtægt fra arbejde.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

De oplysninger, som forelå da Beskæftigelsesankenævnet traf afgørelse i sagen

Beskæftigelsesankenævnets afgørelse af 23. februar 2010

Klagen til Ankestyrelsen af 22. marts 2010

Beskæftigelsesankenævnets genvurdering

Din mail af 11. april 2011

Kommunen traf 17. september 2009 afgørelse om, at indtægter fra egen virksomhed hørte under de indtægter fra arbejde, der medfører fradrag i revalideringsydelse.

Beskæftigelsesankenævnet tiltrådte den 23. februar 2010 kommunens afgørelse.

Beskæftigelsesankenævnet har begrundet afgørelsen med, at der ikke er hjemmel til at se bort fra indtægter fra selvstændig virksomhed i forbindelse med fradrag i revalideringsydelse.

Du har klaget over Beskæftigelsesankenævnets afgørelse.

I klagen til Ankestyrelsen er det anført, at du ikke tjener en løn, at din klinik for fysioterapi (enkeltmandsvirksomheden) skal betragtes som formue, at revalideringsydelse gives uanset formue, samt at overskuddet fra enkeltmandsvirksomheden anvendes til dækning af underskud i dit anpartsselskab.