Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 109-11 om anbringelse udenfor hjemmet - foreløbig afgørelse - børnefaglig undersøgelse - egen drift

Resume:

En kommune blev pålagt ved en foreløbig afgørelse straks at anbringe et 13-årigt barn uden for hjemmet på grund af tidligt omsorgssvigt og nuværende vanskeligheder. Barnet var stærkt emotionelt påvirket, havde smerter som følge af belastningen og opholdt sig i en shelter-funktion. Barnet var kommet til Danmark fraAsien som 10-årig for at bo hos sin mor og stedfar. Ankestyrelsen vurderede, at det ikke var tilstrækkeligt, at kommunen havde tilbudt familien et familiemæssigt behandlingsforløb med fokus på anerkendelse og forståelse af barnets situation og reaktionsadfærd m.m.

Den børnefaglige undersøgelse skulle tillige suppleres med en udredning af barnet på baggrund af de beskrevne problemer. Ankestyrelsen vurderede, at kommunen ikke i tilstrækkeligt omfang havde afdækket, om barnet havde andre vanskeligheder end de belastningsmæssige som følge af det omsorgssvigt, som det havde været udsat for.

Love:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 81 af 4. februar 2011 - § 52, stk. 3, nr. 7, § 53, § 65, stk. 2, § 65, stk. 4 og § 50

Afgørelse:

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse om NN’s barn

Resultatet er:

· Kommunen skal ved foreløbig afgørelse anbringe barnet uden for hjemmet. Anbringelsen skal iværksættes straks.

· Kommunen skal supplere den børnefaglige undersøgelse med en udredning af barnet under hensyn til dets behov for afdækning af det omsorgssvigt, som det har været udsat for og af dets nuværende vanskeligheder.

Vi pålægger kommunen endelig at gennemføre afgørelserne indenfor 2 måneder.

Begrundelsen for den foreløbige afgørelse om anbringelse uden for hjemmet

Vi vurderer, at kommunen straks skal anbringe barnet uden for hjemmet. .

Årsagen til det er, at barnet har brug for at få ophold et andet sted end i hjemmet på grund af store og på nuværende tidspunkt uløselige konflikter mellem barnet og moderen.

Årsagen er desuden, at uanset kommunen har vurderet, at familien skal tilbydes et familiemæssigt behandlingsforløb med fokus på anerkendelse og forståelse af barnets situation og reaktionsadfærd m.m., vurderes dette ikke at være tilstrækkeligt til at afhjælpe barnets vanskeligheder.

Vi henviser til, at det er beskrevet, at barnet efter moderens skilsmisse fra barnets far blev boende iAsien hos sin far, som nu er død. Da moderen savnede barnet, bragte moderen det til Danmark, da det var 10 år, for at bo hos hende og hendes ægtefælle. Dette har givet anledning til mange konfliktet og har påvirket barnet i så høj grad, at moderen og stedfaderen den 23, marts 2011 henvendte sig til Sygehuset, hvor barnet blev indlagt. Barnet opholder sig i en shelter-funktion, indtil der er taget stilling til, hvad der kan tilbydes det.

Vi henviser også til, at det er beskrevet, at barnet på henvendelsestidspunktet var stærkt emotionelt påvirket. Barnet forklarede bl.a., at der blev talt nedsættende til det, og at moderen var truende. Barnets belastning var så stor, at det nu viste sig ved smerter i hjerteregionen.

Vi henviser desuden til, at moderen har givet samtykke til foranstaltningen.

Vi henviser desuden til, at barnet ikke ønsker at bo hjemme men at komme i en plejefamilie.

Begrundelsen for afgørelsen om at supplere den børnefaglige undersøgelse

Vi vurderer, at kommunen skal supplere den børnefaglige undersøgelse med en udredning af barnet under hensyn til barnets behov for afdækning af det omsorgssvigt, barnet har været udsat for, og af dets nuværende vanskeligheder.

Årsagen er, at kommunen ikke i tilstrækkeligt omfang har afdækket, om barnet har andre vanskeligheder end de belastningsmæssige som følge af det omsorgssvigt, som det har været udsat for.

Vi henviser til, at det tyder på, at barnet, inden sin ankomst til Danmark, har haft nogle voldsomme oplevelser i Asien.

Vi henviser også til, at det er beskrevet, at barnet blev indlagt på grund af brystsmerter og vejrtrækningsproblemer. Barnets situation og livsvilkår er beskrevet som aldeles uacceptable, men at det har potentiale til at udvikle sig normalt.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 7. maj 2019, da den ikke længere har vejledningsværdi.