Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 118-11 om merudgifter - personkreds - lårbensamputation - indgribende karakter - funktionsnedsættelse

Resume:

En ansøger med en lårbensprotese var efter en konkret helhedsvurdering ikke omfattet af personkredsen for merudgiftsydelser, da hendes funktionsnedsættelse ikke var af indgribende karakter i den daglige tilværelse.

Selvom ansøger havde nogen funktionsbegrænsninger i hverdagen som følge af benamputationen, og måtte bruge mere tid til daglige gøremål end andre, var hun i stand til at planlægge sine gøremål og tilrettelægge sin hverdag på en sådan måde, at funktionsniveauet ikke var væsentligt nedsat. Ansøger brugte lårbensprotese, og blev noget udtrættet af det. Hun tilberedte selv sin mad, og hun kunne klare lettere rengøring og indkøb. Hun havde problemer med tungere rengøring, tøjvask, store indkøb, havearbejde og småreparationer på huset.

Hun kunne trods nedsat tempo klare de fleste opgaver i dagligdagen, og hun var i stand til at færdes og deltage i aktiviteter udenfor hjemmet.

Love:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 81 af 4. februar 2011 - § 100

Bekendtgørelser:

Socialministeriets bekendtgørelse nr. 764 af 24. juni 2010 om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse - § 1

Afgørelse:

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i din sag, som vi har antaget til yderligere belysning af personkredsen efter servicelovens § 100 i relation til en person med benamputation.

Resultatet er

• Du er ikke omfattet af personkredsen for merudgiftsydelser efter serviceloven

Vi tiltræder således afgørelsen fra Det Sociale Nævn i Statsforvaltningen Y.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Vi finder efter en konkret, individuel helhedsvurdering, at din varigt nedsatte fysiske funktionsevne i form af benamputation over knæet ikke har konsekvenser af indgribende karakter i din daglige tilværelse, som medfører, at der ofte må sættes ind med ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger.

Vi har ved afgørelsen vurderet, at din funktionsevne ikke er indgribende nedsat i den daglige tilværelse.

Vi finder, at du har nogen funktionsbegrænsninger i hverdagen som følge af benamputationen, og at du må bruge mere tid til daglige gøremål end andre. Vi finder dog, at du er i stand til at planlægge dine gøremål og tilrettelægge din hverdag på en sådan måde, at dit aktivitetsniveau ikke er nedsat i en sådan grad, at din funktionsevne er indgribende nedsat i den daglige tilværelse. Du kan trods nedsat tempo klare de fleste opgaver i dagligdagen, og du er i stand til at deltage i aktiviteter udenfor hjemmet.

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på, at du selv varetager den personlige pleje, men at dette kræver planlægning. Du tilbereder selv mad, dog med besvær, og du kan klare lettere rengøring og indkøb. Du har problemer med tungere rengøring, tøjvask, store indkøb, havearbejde og småreparationer på huset.

Vi har lagt følgende oplysninger til grund: du er amputeret på højre ben over knæet og bruger benprotese, du er bevilget fleksjob i henhold til 50 % ordning og med personlig assistance

Lægeligt set er tale om en lidt lang stump på højre side, men stumpen er i øvrigt upåfaldende uden tegn på manglende blodforsyning. Du bruger lårbensprotese, men bliver noget udtrættet af det. Der er nogen instabilitet omkring protesehylsteret, og balancen er usikker. De lægelige oplysninger giver samlet set ikke grundlag for indgribende følger i den daglige tilværelse, idet tilstanden ikke afviger fra andre ligeartede tilfælde.

Vi har været opmærksom på, at du oplyser at bruge kørestol morgen og aften, ved personlig pleje og i forbindelse med madlavning. Du oplyser, at der er mange steder, du ikke kan færdes på grund af amputationen. Du angiver, at du ikke bruger det offentlige rum, med mindre det er handicapvenligt. Du medbringer kørestol og krykker ved besøg hos familie og venner.

Du oplyser, at du oplever begrænsninger i kontakten til andre. Du har ikke kommunikationsvanskeligheder. Du føler dig begrænset i forhold til at deltage i fritidsaktiviteter på grund af manglende genoptræningsindsats fra kommunens side.

Du er bevilget ledsagerordning, du er bevilget invalidebil, medicin, samt forskellige øvrige hjælpemidler i form af albuestok, gangstativ, badetaburet, kørestol og nødkald. Der er endelig bevilget forskellige ændringer af din bolig. Du er enlig forsørger for en mindreårig datter.

Vi vurderer, at du heller ikke var omfattet af personkredsen for merudgifter efter de dagældende regler, da A Kommune traf afgørelse 30. oktober 2008. Vi bemærker, at betingelserne for at være omfattet af personkredsen efter dagældende regler ikke var lempeligere end efter de gældende regler.

Vi vurderer, at den oprindelige tilkendelse af merudgifter var i strid med dagældende regler og praksis, og vi finder ikke, at der efterfølgende er sket væsentlige ændringer af dine forhold, som kan begrunde en anden vurdering af din berettigelse.

Bemærkninger til klagen

X anførte i samråd med dig, at nævnets afgørelse fremstod som truffet ud fra den ”gamle bekendtgørelse”, altså den bekendtgørelse, der var gældende før den blev ændret med virkning fra 1. december 2008. Citatet: ”nævnet finder ikke, at der herved er indsat med betydelige og omfattende hjælpeforanstaltninger med henblik på at gøre din dagligdag tilnærmelsesvis normal” var ifølgeX ikke i overensstemmelse med ordlyden i den nye bekendtgørelse eller forarbejderne i forbindelse med lovændringen. X henviste til endvidere til, at Principafgørelse C-27-07 var gjort historisk i forbindelse med den nye bekendtgørelse.

Du henviser til Ankestyrelsens Principafgørelse nr. 172-09, hvoraf det fremgår, at gældende regler på området skal fortolkes således, at retstilstanden skal føres tilbage til den generelle praksis, der var gældende før sommeren 2007. Du havde på dette tidspunkt merudgiftsbevilling.

Vi henviser til begrundelsen for vores afgørelse.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da nævnet traf afgørelse i sagen

• Nævnets afgørelse af 14. september 2009

• Klagen til Ankestyrelsen af 13. oktober 2009 og 24. oktober 2009

• Nævnets genvurdering i breve af henholdsvis 9. april 2010, 4. maj 2010 og 2. juni 2010

Sagsfremstilling:

Kommunen foretog ved afgørelse af 30. oktober 2008 opfølgning på din månedlige merudgiftsydelse i henhold til servicelovens § 100. Du opfyldte ikke længere betingelserne for at få dækning af merudgifter, idet du ikke længere vurderedes omfattet af personkredsen for merudgifter.

Kommunen lagde vægt på, at der var sat ind med følgende hjælpeforanstaltninger for dig: praktisk hjælp til rengøring, fleksjob, invalidebil, medicin, samt forskellige hjælpemidler i form af albuestok, gangstativ, badetaburet, kørestol, samt mindre ændringer af din bolig.

Kommunen vurderede, at du på grund af din benamputation havde en varigt nedsat funktionsevne, som havde konsekvenser for dig i din dagligdag. Men kommunen vurderede samtidig, at konsekvenserne ikke var af indgribende karakter i det daglige.

Nævnet tiltrådte kommunens afgørelse. Nævnet lagde til grund, at din fysiske funktionsevne var varigt nedsat som følge af din benamputation. Ved afgørelsen af, hvorvidt funktionsevnenedsættelsen havde indgribende konsekvenser for dig i din dagligdag lagde nævnet vægt på, at du selv varetog den personlige pleje og påklædning, men at dette krævede planlægning. Du tilberedte selv mad i køkkenet, dog med de vanskeligheder, der fulgte af, at køkkenet ikke var indrettet til dit handicap. Du klarede i et vist omfang indkøb og var bevilget ledsageordning til de indkøb, du ikke selv kunne klare. Du var ansat i fleksjob i henhold til en 50 % -ordning. Du var bevilget invalidebil og diverse hjælpemidler såsom gangstativ, albuestok og badetaburet. Der var derudover foretaget mindre ændringer af din bolig. Nævnet fandt ikke, at der herved var indsat med betydelige og omfattende hjælpeforanstaltninger med henblik på at gøre din dagligdag tilnærmelsesvis normal.

Du har i samråd med X klaget over nævnets afgørelse.

I klagen til Ankestyrelsen er det anført, at nævnets afgørelse fremstod som truffet ud fra den ”gamle bekendtgørelse”, altså den bekendtgørelse, der var gældende før den blev ændret med virkning fra 1. december 2008. Citatet: ”nævnet finder ikke, at der herved er indsat med betydelige og omfattende hjælpeforanstaltninger med henblik på at gøre din dagligdag tilnærmelsesvis normal” var ifølgeX ikke i overensstemmelse med ordlyden i den nye bekendtgørelse eller forarbejderne i forbindelse med lovændringen. Bemærkningerne kunne genfindes i punkt 76 i Vejledning nr. 5 om særlig støtte til voksne.

X henviste til endvidere til, at Principafgørelse C-27-07 var gjort historisk i forbindelse med den nye bekendtgørelse, og at din sag kunne være et godt udgangspunkt for at præcisere fremtidig praksis. Nævnets prøvelse var en retlig prøvelse, men i det konkrete tilfælde var det netop nævnets to tidligere hjemvisninger, som havde bevirket, at kommunen havde frakendt dig merudgiftsydelsen.

Du har i særskilt brev anført, at du var tilkendt fleksjob med personlig assistance på grund af nedsat arbejdsevne, at du har ledsagertimer 10 timer om ugen, at der er foretaget væsentlige ændringer i din bolig på af din nedsatte funktionsevne, at du har nødkaldeanlæg, som du ikke har kunnet anvende uden håndsrækningshjælp inden for rækkevidde, at den bevilgede 1½ times praktisk bistand om ugen ikke er tilstrækkelig, at din nedsatte funktionsevne har store praktiske konsekvenser i din hverdag i henseende til rengøring, vask, småreparationer og havearbejde, at du har merudgifter til reparation af din handicapbil, at du har merudgifter til forskellige behandlingsformer, at du har merudgifter til særligt fodtøj og slitage heraf, samt at du har ansvaret alene for din mindreårige datter. Du henviser til Ankestyrelsens Principafgørelse nr. 172-09, hvoraf det fremgår, at gældende regler på området skal fortolkes således, at retstilstanden skal føres tilbage til den generelle praksis, der var gældende før sommeren 2007. Du havde på dette tidspunkt merudgiftsbevilling.

Nævnet har ved genvurdering af sagen bemærket, at ordet ”omfattende” ved en fejl var anvendt i nævnets afgørelse af 14. september 2009, men at denne redaktionelle fejl ikke ændrede ved resultatet af nævnets afgørelse. Nævnet anførte endvidere, at afgørelsen var truffet i henhold til lov om social service § 100, jf. § 1, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1124 af 25. november 2008 om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse. Nævnet havde ikke yderligere bemærkninger til sagen.