Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 119-11 om merudgifter - personkreds - psoriasisgigt - indgribende karakter - funktionsnedsættelse

Resume:

En ansøger med psoriasisgigt var efter en konkret helhedsvurdering ikke omfattet af personkredsen for merudgiftsydelser, da funktionsnedsættelsen ikke var af indgribende karakter i den daglige tilværelse.

Ansøgers funktionsevne i det daglige var kun lettere nedsat, idet han kunne stå for den almindelige husholdning i dagligdagen og deltage i aktiviteter udenfor hjemmet samt gå længere ture.

Ansøger modtog medicinsk behandling og var en gang om året på behandlingsophold for sin lidelse. Han brugte desuden cremer, som han selv betalte delvis.

Ankestyrelsen vurderede, at ansøgers ophør med anvendelse af udgiftskrævende cremer ikke umiddelbart ville føre til en livstruende situation eller en væsentlig varig funktionsnedsættelse, og han var således heller ikke omfattet af personkredsen, hvis han blev vurderet ud fra tilstanden uden brug af udgiftskrævende cremer.

Love:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 81 af 4. februar 2011 - § 100

Bekendtgørelser:

Socialministeriets bekendtgørelse nr. 764 af 24. juni 2010 om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse - § 1

Afgørelse:

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i din sag om hvorvidt en person med psoriasisgigt er omfattet af personkredsen efter merudgiftsreglerne

Resultatet er

• Du er ikke omfattet af personkredsen efter merudgiftsreglerne

Det betyder, at du ikke har til at få dækket merudgifter.

Vi er således kommet til samme resultat som Det sociale Nævn i Statsforvaltningen Y.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Vi finder efter en konkret, individuel helhedsvurdering, at din varigt nedsatte fysiske funktionsevne som følge af psoriasisgigt og overvægt ikke har konsekvenser af indgribende karakter i din daglige tilværelse.

Vi har ved afgørelsen vurderet, at din funktionsevne ikke er indgribende nedsat i den daglige tilværelse.

Vi vurderer, at du i gode perioder kan klare de fleste opgaver i dagligdagen, og at din funktionsevne kun et lettere nedsat. Du kan eksempelvis stå for den almindelige husholdning og færdes udenfor hjemmet samt gå på indkøb, og dine aktiviteter er ikke nedsat i væsentlig grad. Du kan gå længere ture og fungere som fodbolddommer.

Vi finder, at du har nogen funktionsbegrænsninger i hverdagen som følge af psoriasisgigt, men det er hovedsagelig i kortere perioder, hvor det er lang tid siden at du har været på behandlingsophold i x land, at funktionsevnen er mærkbart nedsat.

Vi finder ikke, at din funktion i det daglige er nedsat i en sådan grad i disse kortere perioder, at du er omfattet af personkredsen.

Vi finder heller ikke, at du opfylder betingelserne ud fra en vurdering af, hvordan din situation ville være, hvis du ikke anvendte udgiftskrævende cremer.

Vi vurderer, at ophør med anvendelse af cremerne ikke umiddelbart vil føre til en livstruende situation eller en væsentlig varig funktionsnedsættelse, og du er således heller ikke omfattet af personkredsen, hvis du blev vurderet ud fra tilstanden uden brug af cremer.

Vi har samtidig vurderet, at funktionsnedsættelsen ikke medfører, at der ofte må sættes ind med ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da Statsforvaltningen, Det sociale Nævn, traf afgørelse i sagen

• Statsforvaltningens afgørelse af 10. marts 2010

• Klagen til Ankestyrelsen af 8. april 2010

• Statsforvaltningens genvurdering

Sagsfremstilling

A Kommune traf afgørelse i september 2009 om, du ikke var omfattet af personkredsen efter reglerne om merudgifter til voksne.

Det Sociale Nævn stadfæstede kommunens afgørelse.

Nævnet vurderede at din funktionsnedsættelse ikke havde konsekvenser af indgribende karakter i den daglige tilværelse.

Du ankede sagen, da du fandt sagen var af principiel betydning.