Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 129-11 om sygedagpengerefusion - orientering - standsning - meddelelse - lønmodtager - rimelig grund

Resume:

Arbejdsgivers ret til at få refusion af sygedagpenge var afledet af, at medarbejderen havde ret til sygedagpenge fra kommunen. Da medarbejderens ret til sygedagpenge ophørte på grund af manglende medvirken ved kommunens opfølgning, kunne arbejdsgiveren ikke få refusion af sygedagpenge, selvom han ikke var orienteret om det mulige bortfald af sygedagpenge.

Love:

Lov om sygedagpenge - lovbekendtgørelse nr. 85 af 7. februar 2011 - § 21, stk. 1-5 og § 54

Afgørelse:

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i jeres sag om ophør af dagpengerefusion

Resultatet er

• I er ikke berettiget til refusion af sygedagpenge efter den 23. oktober 2009.

Vi udtaler kritik af kommunen for den manglende orientering af jer om den mulige bortfald af sygedagpenge til jeres medarbejder på grund af manglende medvirken ved kommunens opfølgning.

Vi er således kommet til samme resultat som Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen Y.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Jeres ret til som arbejdsgiver at få refusion af sygedagpenge er betinget af, at jeres medarbejder NN har ret til sygedagpenge fra kommunen.

NNs ret til sygedagpenge ophørte efter den 23. oktober 2009. I kan derfor ikke få refusion af sygedagpenge efter den dag.

Sygedagpengeloven hjemler ikke en mulighed for at give en arbejdsgiver en bedre retsstilling end den, lønmodtageren har, idet arbejdsgivers ret til sygedagpengerefusion er en afledet ret af medarbejderens ret til sygedagpenge fra kommunen.

Ved denne vurdering har vi lagt vægt på, at manglende overholdelse af sygedagpengelovens § 21, stk. 5 ikke i sig selv giver ret til refusion af sygedagpenge, når betingelserne for udbetalingen af sygedagpenge til lønmodtager ikke er opfyldt.

Som arbejdsgiver, har I et lovmæssigt krav på at blive informeret, hvis kommunen tager skridt til at standse udbetalingen af sygedagpenge og dermed refusionen.

Formålet med bestemmelsen er, at give jer mulighed for at reagere i forhold til medarbejderen.

Vi finder, at det ikke er dokumenteret, at kommunen ved partshøring af jer om den påtænkte standsning af medarbejderens sygedagpenge, ville være kommet til en anden vurdering af sagen.

Vi har vi lagt vægt på, at NNs uden rimelig grund har undladt at medvirke ved kommunens opfølgning. Kommunen har partshørt ham i den påtænkte standsning af sygedagpenge, og at refusion til arbejdsgiver vil ophøre, samt oplyst om muligheden for genoptagelse af sygedagpenge inden for 4 ugers fristen, hvis han indsender oplysningsskemaet til kommunen.

Kommunen havde således ret til at stoppe udbetalingen af sygedagpenge til ham.

Bemærkninger til klagen

I har henvist til § 21, stk. 5 i sygedagpengeloven. Endvidere har I oplyst, at I siden ændringen af sygedagpengeloven har haft flere tilfælde, hvor det lykkedes for jer at få den sygemeldte til at aflevere skemaet med genoptagelse af sygedagpenge og dermed refusion til følge.

Vi bemærker, at jeres ret til refusion er afledet ret af NNs ret til sygedagpenge fra kommunen.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da Beskæftigelsesankenævnet traf afgørelse i sagen

• Beskæftigelsesankenævnets afgørelse af 8. april 2010

• Klagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af 5. maj 2010

• Beskæftigelsesankenævnets genvurdering

Kommunen har anmodet lønmodtager om at udfylde og returnere oplysningsskema.

Kommunen har efterfølgende partshørt lønmodtager i den påtænkte standsning af sygedagpenge. Kommunen oplyste ham samtidig om, at sygedagpenge kan genoptages, hvis skemaet er i kommunens hænder senest den 10. november 2009.

Lønmodtageren har ikke besvaret kommunens henvendelser. Kommunen har truffet afgørelse om ophør af udbetaling af refusion af sygedagpenge efter den 23. oktober 2009.

Nævnet har stadfæstet kommunens afgørelse. Nævnet fandt, at kommunen burde have partshørt jer i de oplysninger, der lå til grund for afgørelsen, forud for kommunens afgørelse om stop for udbetaling af sygedagpenge. Nævnet fandt ud fra en konkret væsentlighedsvurdering, at kommunen sagsbehandlingsfejl ikke har haft betydning for sagens afgørelse.

Nævnet har lagt vægt på, at refusion af sygedagpenge er en afledet

ret, hvor arbejdsgiver alene har ret til refusion, såfremt lønmodtageren opfylder betingelserne for udbetaling af sygedagpenge fra kommunen. Da NN ikke har indsendt oplysningsskemaet til kommunen, er han ikke berettiget til sygedagpenge, hvorfor I som afledt ret ikke er berettiget til refusion af sygedagpenge.

I har klaget over nævnets afgørelse.

Nævnet har genvurderet afgørelse og fastholdt den trufne afgørelse.