Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 133-11 om særlig støtte til boligudgifter - social begivenhed - sygedagpenge

Resume:

Kommunen skulle behandle en ansøgning om særlig støtte til høje boligudgifter fra en kvinde, der på grund af sygdom havde mistet en stor del af sit forsørgelsesgrundlag. Hun havde før sygemeldingen en indtægt på ca. 10.000 kr. efter skat hver 14. dag. Efter sygemeldingen modtog hun sygedagpenge på 4.608 kr. hver 14. dag.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg fandt, at kvinden havde været ude for ændringer i sine forhold, der bevirkede, at hun ikke havde mulighed for at skaffe det nødvendige til sin forsørgelse.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 946 af 1. oktober 2009 - § 11 og § 34

Afgørelse:

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i din sag om, hvorvidt du var ude for ændringer i dine forhold (social begivenhed), da du ansøgte om særlig støtte efter aktivlovens § 34.

Resultatet er

• Du har ved din sygemelding været ude for ændringer i dine forhold, der bevirker, at du ikke har mulighed for at skaffe det nødvendige til din forsørgelse

Det betyder, at du opfylder kravene i aktivlovens § 11.

Vi ændrer således afgørelsen fra Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen YY.

• Din ansøgning om særlig støtte hjemvises til A Kommune

A Kommune skal tage stilling til din ansøgning om særlig støtte efter aktivlovens § 34.

A Kommune vil kontakte dig.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg finder, at du opfylder betingelsen i aktivlovens § 34 om, at § 11 skal være opfyldt for, at man kan søge om særlig støtte til høje boligudgifter. Du har været ude for ændringer i dine forhold, idet du har mistet en stor del af dit forsørgelsesgrundlag ved at blive syg. Det vil sige, at du ikke har mulighed for at skaffe det nødvendige til din forsørgelse, og at behovet ikke kan dækkes gennem andre ydelser.

Beskæftigelsesudvalget har lagt vægt på, at du før sygemeldingen oppebar en løn efter skat på godt 10.000 kr. hver 14. dag, og at du ikke får løn under sygdom. Du modtager sygedagpenge på 4.608 kr. hver 14. dag.

Vi har lagt til grund, at du på ansøgningstidspunktet hverken havde anden indtægt eller formue, du kunne leve af.

Vi har lagt vægt på vejledningen til § 34, at det er en generel forudsætning for at kunne få særlig støtte efter § 34, at betingelserne i § 11 er opfyldte. Det vil sige, at man er berettiget til at modtage hjælp til forsørgelse efter § 25. Det er ikke en forudsætning, at der rent faktisk ydes hjælp til forsørgelse efter § 25. For eksempel vil dagpengemodtagere, der på grund af dagpengenes størrelse ikke har behov for hjælp til forsørgelse efter § 25, kunne være berettigede til at få særlig støtte efter § 34.

Vi har endvidere lagt vægt på lovforarbejderne til § 34, at den særlige støtte er begrundet i, at den hjælp, der modtages, ikke i alle tilfælde er tilstrækkelig til at sikre, at personer med høje boligudgifter og stor forsørgerbyrde kan blive i deres bolig, når de kommer ud for en ændring af deres forhold, der medfører, at de mister deres hidtidige indkomstgrundlag.

Sagen er ikke tilstrækkeligt oplyst til, at vi kan tage konkret stilling til din ansøgning om særlig støtte til høje boligudgifter. Det fremgår af sagen, at du har en bror boende hos dig, at du har fravalgt børnebidrag for dit barn, at du har egen bolig med udgifter til kreditforening, pantebreve, ejendomsskat m.v. Vi finder, at kommunen bør undersøge disse forhold nærmere.

Vi hjemviser derfor sagen til din kommune, som skal foretage en konkret vurdering af din økonomi og udgifter til bolig, og derefter træffe afgørelse om, hvorvidt du kan få særlig støtte efter § 34.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da Beskæftigelsesankenævnet traf afgørelse i sagen

• Beskæftigelsesankenævnets afgørelse af 20. maj 2010

• Klagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af 21. maj 2010

• Beskæftigelsesankenævnets genvurdering

A Kommune gav den 5. februar 2010 afslag på din ansøgning af 23. december 2009 om særlig støtte efter aktivlovens § 34.

Beskæftigelsesankenævnet tiltrådte den 20. maj 2010 kommunens afslag på særlig ydelse efter aktivlovens § 34, fordi du havde en anden forsørgelse, hvor ydelsens størrelse er fastsat efter gældende lovgivning om sygedagpenge.

Nævnet lagde vægt på, at du på ansøgningstidspunktet var berettiget til 4.608 kr. hver 14. dag i sygedagpenge, som var beregnet på baggrund af en deltidsstilling på 24 timer om ugen. Denne ydelse går forud for kontanthjælp, da dine økonomiske behov må anses for at kunne dækkes via sygedagpengene.

Du har klaget over Beskæftigelsesankenævnets afgørelse.

I klagen til Ankestyrelsen er det anført, at beløbet, du modtager i sygedagpenge er for hver anden uge og ikke pr. uge, som nævnet fejlagtigt havde skrevet i sin afgørelse.

Beskæftigelsesankenævnet har ved genvurderingen og oversendelsen af sagen til Ankestyrelsen oplyst, at sagen er vurderet ud fra 4.608 kr. hver 14. dag, samt at du ikke på ansøgningstidspunktet har været ude for nogen social begivenhed, der bevirker, at du ikke har mulighed for at skaffe det nødvendige til sin egen eller familiens forsørgelse.