Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 140-11 om kontanthjælp - fradrag for indtægter - rejsegodtgørelse

Resume:

Den skattefri rejsegodtgørelse til dækning af kost og logi, som borgeren modtog fra sin arbejdsgiver, skulle betragtes som indtægt ved beregning af kontanthjælp.

Rejsegodtgørelse er ikke specifikt nævnt i loven som indtægt, som er undtaget fra at medføre fradrag i kontanthjælpen. Den udbetalte rejsegodtgørelse medførte derfor fradrag i kontanthjælpen. Rejsegodtgørelsen kunne ikke sidestilles med den særligt nævnte transportgodtgørelse i § 33, stk. 1, nr. 7.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 946 af 1. oktober 2009 - § 30, stk. 1 og § 33, stk. 1

Afgørelse:

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i din sag om fradrag i kontanthjælp for skattefri rejsegodtgørelse.

Sagen er antaget til principiel behandling for at afklare fortolkningen af aktivlovens § 33, stk. 1, nr. 7, om transportgodtgørelse.

Resultatet er

• Der skal ske fradrag i din kontanthjælp for det, som du har modtaget i

skattefri rejsegodtgørelse

Vi er således kommet til samme resultat som Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen YY.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Har ansøgeren indtægter, trækkes disse fra i kontanthjælpen.

Skattefri rejsegodtgørelse må betragtes som en indtægt.

Vi finder, at der ikke i loven er hjemmel til at bortse fra denne indtægt ved kontanthjælpsberegningen.

Vi har herved lagt vægt på, at det i loven er anført, hvilke indtægter, der ikke foretages fradrag for i kontanthjælpen.

Opregningen i aktivloven § 33 er udtømmende. § 33, stk. 1, nr. 7 omfatter efter sin ordlyd alene transportgodtgørelse for dokumenterede faktiske afholdte udgifter til nødvendig transport. Rejsegodtgørelse, dvs. beløb som udbetales til dækning af logi og fortæring mv., er ikke nævnt.

Vi har lagt vægt på, at det fremgår af lovbemærkningerne, at transport-godtgørelse, der er modtaget for at dække dokumenterede udgifter til nødvendig transport i forbindelse med arbejde, ikke skal medføre fradrag i hjælpen.

Bemærkninger til klagen

Du har anført, at du har en lønmodtagers rettigheder, og at der derfor skal ses bort fra den skattefrie rejsegodtgørelse, du har modtaget ved beregningen af din kontanthjælp.

Vi bemærker hertil, at der efter vores vurdering ikke er hjemmel i aktivloven til, at skattefri rejsegodtgørelse er omfattet af de indtægter, der efter § 33 er undtaget for at medføre fradrag i kontanthjælpen.

Du har videre anført, at du har ret til, at der ved beregningen af din kontant-hjælp bortses fra 14,30 kr. pr. udført arbejdstime.

Vi skal hertil bemærke, at det fremgår af A Kommunes notat af 27. september 2010, at der ved beregningen af din kontanthjælp er bortset fra 14,30 kr. pr. udført arbejdstime, svarende til i alt 2.323,75 kr. (162,5 timer X 14, 30 kr.)

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da nævnet traf afgørelse i sagen

• Nævnets afgørelse af 17. januar 2011

• Klagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg (modtaget i nævnet den 24.

januar 2011)

• Nævnets genvurdering

• Samtalenotat af 8. juni 2011

Du har i juli og august 2010 fået udbetalt 6.350 kr. pr. måned i skattefri rejsegodtgørelse.

Den 16. august 2010 afleverer du lønsedler til kommunen for både juli og august 2010. Kontanthjælp for juli er den 16. august 2010 ikke blevet udbetalt, da man har afventet lønsedler fra dig.

A Kommune træffer herefter afgørelse om, at der skal ske fradrag i din kontanthjælp for skattefri rejsegodtgørelse.

Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen XX stadfæster kommunens afgørelse.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 9. april 2019, da den er erstattet af principafgørelse 20-19.