Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 141-11 om ledighedsydelse - rådighed - førtidspension

Resume:

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg fandt, at en kvinde, der modtog ledighedsydelse og søgte førtidspension, stod til rådighed for et fleksjob. Udbetalingen af ledighedsydelse kunne derfor ikke standses.

Kvinden havde ikke afslået et konkret tilbud om fleksjob. Hun havde deltaget i den løbende opfølgning, afklaring af og drøftelser om søgning af relevante fleksjob.

Det kunne ikketillægges nogen selvstændig betydning ved vurdering af kvindens rådighed, at hun havde søgt om førtidspension efter visitationen til fleksjob.

Det kunne heller ikke tillægges nogen selvstændig betydning ved vurdering af kvindens rådighed, at hun var uenig i kommunens vurdering af sin arbejdsevne.

Kommunen skulle afprøve kvindens rådighed, hvis der var tvivl herom.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 946 af 1. oktober 2009 - § 74b, stk. 3

Afgørelse:

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i din sag om bortfald af ledighedsydelse efter afslag på førtidspension.

Sagen var antaget til behandling for at belyse praksis for rådighed for en person på ledighedsydelse, herunder hvilken betydning det kan tillægges, at der søges om førtidspension efter visitationen til fleksjob, herunder hvilken indflydelse det kan få på den konkrete vurdering, der skal foretages.

Resultatet er

• Kommunen havde ikke ret til at standse udbetalingen af ledighedsydelse

Vi ændrer således afgørelsen fra Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen YY.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Ret til ledighedsydelse bortfalder, hvis du ikke er til rådighed for et fleksjob. Opstår der tvivl om din rådighed, skal kommunen afprøve din rådighed.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg finder det ikke godtgjort, at du ikke stod til rådighed for et fleksjob. Der var derfor ikke hjemmel til at standse udbetalingen af ledighedsydelse.

Vi har lagt vægt på, at du ikke har afslået et konkret tilbud om fleksjob.

Efter et trafikuheld i 2006 fik du knust din venstre fod. Du har følgevirkninger i form af smerter ved belastning og hævelse af foden, når den hænger ned. Kommunen bevilgede dig fleksjob den 3. marts 2008. Du har søgt førtidspension, fordi du er uenig i kommunens vurdering af din arbejdsevne.

Vi har lagt vægt på, at du er blevet arbejdsprøvet i perioden fra den 11. juni 2007 til den 5. oktober 2007, herunder i et praktikforløb som kontormedarbejder i Renoflex-gruppen fra den 11. juli 2007 til den 28. september 2007.

Vi finder, at du efterfølgende har deltaget i den løbende opfølgning, afklaring af og drøftelser om søgning af relevante fleksjob.

Vi har lagt vægt på, at det fremgår af journalnotat af 29. maj 2008, at du har lagt dit CV på jobnet. Den 2. juni 2008 oplyser du, at du står til rådighed med dine begrænsninger, selvom du har søgt pension.

Vi finder, at det ikke kan tillægges nogen selvstændig betydning ved vurdering af din rådighed, at du har søgt om førtidspension efter visitationen til fleksjob.

Endvidere finder vi ikke, at det kan tillægges nogen selvstændig betydning ved vurdering af din rådighed, at du er uenig i kommunens vurdering af din arbejdsevne.

Vi har lagt vægt på, at kommunen skal afprøve din rådighed, hvis der er tvivl herom.

I den forbindelse har vi lagt vægt på, at der ikke er hjemmel i loven til at lade en ansøgning om førtidspension eller et afslag på førtidspension få betydning for vurderingen af rådighed i forhold til fleksjob.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da beskæftigelsesankenævnet traf afgørelse i sagen

• Beskæftigelsesankenævnets afgørelse af 24. april 2009

• Klagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af 18. maj 2009

• Beskæftigelsesankenævnets genvurdering

• Dine supplerende oplysninger af 25. juli 2010

Kommunen meddeler ved afgørelse af 16. juni 2008 at din ledighedsydelse ophører, idet du ikke længere står til rådighed for et fleksjob.

Nævnet stadfæster kommunens afgørelse.

Nævnet mener, at kommunen havde ret til med virkning fra 30. maj 2008 at standse udbetaling af ledighedsydelse.

Nævnet finder ikke anledning til at tilsidesætte kommunens vurdering af afprøvningsforløbet på RevaCenter X. Endvidere finder nævnet ikke anledning til at tilsidesætte kommunens vurdering af, at grundlaget for din afvisning af at kunne varetage et fleksjob og i stedet ønskede at søge pension var at ligestille med, at du ikke så dig i stand til at stå til rådighed for et fleksjob.

Du klager over afgørelsen.

Du mener ikke, at et ønske om at få behandlet sag om førtidspension kan ligestilles med, at du ikke står til rådighed for et fleksjob.

Du oplyser blandt andet, at du i hele perioden har stået til rådighed for et fleksjob. Du er mødt til alle kontaktforløbssamtaler, været jobsøgende i hele perioden og har som det seneste igen været i praktik i perioden 16. marts 2009 til den 30. april 2009.

Nævnet fastholder afgørelsen ved genvurdering.

Nævnet bemærker, at det var afprøvningsforløbet på RevaCenter X og dermed dit grundlag for at afvise at kunne varetage et fleksjob, som nævnet lagde afgørende vægt på. Det var ikke det forhold i sig selv, at du ønskede pension.

Ved dine supplerende oplysninger af 25. juli 2010 gør du blandt andet gældende, at det ikke er korrekt, at kommunen har oplyst dig om, at du ville miste din ledighedsydelse, hvis du ikke fik bevilget førtidspension. Du oplyser, at hvis du havde haft den oplysning ville du ikke have risikeret at miste dit indtægtsgrundlag.

Du oplyser, at det da også var derfor, at dit kontaktforløb fortsatte på normal vis. Du henviser til, at det fremgår af kommunens journal, at du har været aktiv jobsøgende og overholdt alle statusmøder med din jobkonsulent NN, som imidlertid ikke er blevet kontaktet omkring din rådighed.

Du understreger, at jobcentret aldrig har kunnet tilbyde dig et fleksjob, og at du selv har skaffet de praktikjob, som du har været udsendt i.