Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 142-11 om revalidering - forlængelse af revalideringsperiode - revalideringsplan - varighed

Resume:

En revalidend, hvis uddannelsesforløb var blevet forsinket på grund af sygdom, havde ret til revalideringsydelse til færdiggørelse af den oprindeligt planlagte uddannelse. Når forrevalideringenblev fratrukket, ville revalideringeni den konkrete sag ikke overskride 5 år.

Revalidenden kunne ikke få bevilget revalidering til en overbygning (mastergrad). Revalidendens helbredsmæssige forhold var ikke afklaret, og det var ikke sandsynliggjort, at den oprindelige uddannelse ikke kunne hjælpe revalidenden tilbage på arbejdsmarkedet.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 946 af 1. oktober 2009 - § 49 og § 56

Afgørelse:

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i din sag om forlængelse af revalidering, herunder om du er forhindret i at gennemføre den planlagte uddannelse på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller andre helt specielle forhold, og om sygdom eller særlige sociale forhold midlertidigt forsinker gennemførelsen af den planlagte uddannelse.

Resultatet er

• Du har ret til forlængelse af revalidering til færdiggørelse af uddannelsen som bioanalytiker

• Du kan ikke få forlænget din revalidering til masteruddannelsen i sundhedsinformatik

Vi ændrer således delvist afgørelsen fra Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen YY.

Kommunen vil kontakte dig.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Uddannelse til bioanalytiker

Det er en betingelse for at få forlænget revalidering, at revalidenden enten ikke kan gennemføre jobplanen på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller andre helt specielle forhold, eller at sygdom, pasning af syge børn eller børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, barsel, manglende pasningsmulighed af børn eller sociale forhold midlertidigt forsinker revalidenden i at gennemføre jobplanen.

Din uddannelse er forsinket på grund af sygdom, som du er i behandling for.

Vi har ikke fundet det dokumenteret, at fortsat udannelse var udsigtsløs.

Det forhold, at din helbredssituation inden færdiggørelsen af uddannelsen fortsat var uafklaret, findes ikke at tale afgørende imod forlængelse af revalidering.

Vi har lagt vægt på, at du faktisk har gennemført uddannelsen til bioanalytiker, at ”anden aktør” den 31. maj 2010 vurderer, at en færdiggørelse af uddannelsen til bioanalytiker vil forbedre dine muligheder for beskæftigelse væsentligt.

Vi bemærker, at i forbindelse med vurderingen af, hvorvidt en jobplan fortsat er realistisk, bør der også tages hensyn til at formålet med revalidering er at støtte revalidenden i at gennemføre jobplanen, som er fastlagt som en aftale mellem revalidend og kommune.

Vi bemærker, at revalideringen konkret ikke vil udgøre mere end 5 år.

Vi har lagt vægt på, at kommunen har oplyst, at din revalidering, inklusiv 6 måneders forrevalidering, har varet i 4 år og 9 måner, at forrevalidering ikke skal medregnes til 5 års perioden, jf. Principafgørelse 39-10, at du efter det oplyste afsluttede 6. semester i januar 2010, og at du har bestået uddannelsen den 30. juni 2010.

Master i sundhedsinformatik

Du kan ikke få forlænget din revalidering med yderligere 2 år i forbindelse med en master i sundhedsinformatik.

Vi har lagt vægt på, at du har gennemført uddannelsen som bioanalytiker, og at kommunen vil igangsætte en sygeopfølgningsplan. Vi har lagt vægt på, at der i sagen ikke er oplysninger om, at du ikke vil kunne klare beskæftigelse som bioanalytiker.

Du har begrundet dit ønske om revalidering til master i sundhedsinformatik med bedre integration og en bedre fremtid for dig og din familie, samt at det vil gøre dig stærkere og gavne dig i din jobsøgning at få flere kompetencer.

Det forhold, at du endnu ikke har fået arbejde som bioanalytiker, kan ikke i sig selv begrunde en forlængelse af revalidering.

Det fremgår af reglerne, at revalidering er erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp til personer med begrænsninger i arbejdsevnen, der skal hjælpe de pågældende til at fastholdes på eller komme ind på arbejdsmarkedet, således at muligheden for at kunne forsørge sig selv forbedres.

Revalideringen skal tilrettelægges således, at den – under hensyn til revalidendens forhold – kan gennemføres på så kort tid som mulig.

Bemærkninger til klagen

Du har oplyst, at du ikke magter at arbejde samtidigt med, at du tager en videregående uddannelse.

Vi bemærker, at dette ikke i sig selv berettiger dig til forlængelse af revalideringsperioden.

Vi skal henvise til begrundelsen for afgørelsen, samt at revalidering skal tilrettelægges, så den kan gennemføres på kortest mulig tid.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da Beskæftigelsesankenævnet traf afgørelse i sagen

• Nævnets afgørelse af 9. april 2010

• Klagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af 28. april 2010

• Nævnets genvurdering

• Dit brev af 28. september 2010

Kommunen traf den 15. september 2009 afgørelse om, at du ikke kunne få forlænget din ret til revalidering. Kommunen begrundede afslaget med, at din helbredsmæssige situation var uafklaret, og du ved en forlængelse af revalideringen ville overskride grænsen på 5 år.

Beskæftigelsesankenævnet traf den 9. april 2010 afgørelse om, at du ikke kunne få forlænget din revalidering til også at omfatte uddannelsen til master i sundhedsinformatik.

Nævnet har begrundet afgørelsen med, at din helbredsmæssige situation er uafklaret, at det dermed er usikkert, om du kan gennemføre uddannelsen, og at det endvidere er usikkert om du kan gennemføre uddannelsen på normeret tid.

Du har klaget over nævnets afgørelse.

I klagen til Ankestyrelsen er det anført, at du ikke mener din helbredsmæssige situation er uafklaret, at din helbredstilstand har haft indflydelse på din gennemførelse af uddannelsen til bioanalytiker, at kommunen burde støtte dig i færdiggørelsen af uddannelsen til bioanalytiker, da du kun manglede sidste semester, at din sygdom kan helbredes, og at kommunen ikke tidligere har oplyst dig om, at du er forrevalideret.

Du har tilføjet, at du mener kommunens behandling er ulogisk og uretfærdig, og at du ønsker revalidering til uddannelsen som master i sundhedsinformatik, da du på grund af din helbredstilstand ikke kan arbejde samtidigt med, at du tager en videregående uddannelse.