Senere ændringer til afgørelsen
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 144-11 om kontanthjælp - månedslønnet - forsørgelsesbehov - rådighed - supplerende kontanthjælp

Resume:

Når en kontanthjælpsmodtager begynder et månedslønnet arbejde midt i en måned, kan han være berettiget til supplerende kontanthjælp for den del af måneden, hvor han var ledig og stod til rådighed for arbejde.

Kommunen skal anvende lovens regler om beregning af kontanthjælp, når den tager stilling til, om borgeren har ret til supplerende kontanthjælp til den første månedsløn.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 946 af 1. oktober 2009 - § 11, stk. 2, § 13, stk. 1, § 25, § 26, § 30 og § 31

Afgørelse:

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i din sag om retten til kontanthjælp, når du påbegynder ordinært arbejde (midt i måneden) og er månedslønnet.

Resultatet er

• Kommunen skal undersøge, om du er berettiget til supplerende kontanthjælp for perioden 1. – 14. september 2009, hvor du stod til rådighed for arbejde

• Du er ikke berettiget til supplerende kontanthjælp fra den 15. september 2009, hvor du kom i arbejde

Vi ændrer således afgørelsen fra Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen YY og hjemviser sagen til kommunen til beregning af, i hvilket omfang du er berettiget til supplerende kontanthjælp for perioden 1. – 14. september 2009.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Der er i almindelighed ikke længere ret til kontanthjælp efter den første lønudbetaling.

Da din første lønudbetaling den 30. september kun dækkede arbejde udført fra den 15. til den 30. september, og derfor kun dækkede ydelser for en del af måneden, kan der imidlertid fortsat være et forsørgelsesbehov for oktober måned.

For perioden 1. september – 14. september, hvor du stod til rådighed for arbejde, kan du være berettiget til at få udmålt kontanthjælp. Ved beregning af eventuel supplerende hjælp for september måned skal lønindtægten for arbejdet i perioden 15. – 30. september 2009 trækkes fra efter reglerne om fradrag for indtægter mv. i aktivloven.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har lagt vægt på, at du den 15. september 2009 fik arbejde med lønudbetaling i slutningen af september.

Det fremgår af sagen, at du var månedslønnet i det arbejde, du startede på den 15. september. Det betød, at næste lønudbetaling ville finde sted ved udgangen af oktober måned.

Beskæftigelsesudvalget bemærker, at det ikke beror på en konkret vurdering, om du har behov for supplement til den løn, du fik den 30. september, men derimod på en beregning efter ovennævnte regler i aktivloven.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har tidligere, i Principafgørelse 212-10, truffet afgørelse om, at en kommune skulle undersøge, om der var grundlag for at yde supplerende kontanthjælp i perioden op til ansøgers start på produktionsskole, idet ansøgers løn fra produktionsskolen kun var for fire dage, og ydelsen var et så lille beløb, at ansøger fortsat kunne have behov for forsørgelse måneden efter. Ansøger var ikke berettiget til supplerende kontanthjælp efter uddannelsens start.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da Beskæftigelsesankenævnet traf afgørelse i sagen

• Beskæftigelsesankenævnets afgørelse af 4. marts 2010

• Klagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af 8. marts 2010

• Beskæftigelsesankenævnets genvurdering

Kommunen standser kontanthjælpen den 31. august 2009, fordi du starter arbejde den 15. september.

Kommunen vurderer, at den kontanthjælp, du har modtaget i august måned, skal du leve af i september, hvorfor du ikke er berettiget til hjælp for september måned, da du er forsørget i september. Den 30. september 2009 har du modtaget løn for perioden 1. september til 30. september 2009.

Beskæftigelsesankenævnet tiltræder kommunens afgørelse. Det betyder, at du ikke har ret til kontanthjælp med udbetaling den 30. september 2009.

Beskæftigelsesankenævnet har begrundet afgørelsen med, at den sociale begivenhed er ophørt ved udbetalingen af løn den 31. september 2009. Nævnet lægger vægt på, at du den 31. august 2009 får udbetalt kontanthjælp, som skal forsørge dig i september måned, samt at du den 15. september 2009 får arbejde og den 30. september får udbetalt 10.740 kr. i løn. På den baggrund finder nævnet, at du er forsørget i oktober måned 2009. Nævnet henviser til Principafgørelsen 41-09.

Du har klaget over Beskæftigelsesankenævnets afgørelse.

I klagen til Ankestyrelsen er det anført, at du burde have supplerende kontanthjælp. De 10.740 kr. var før skat, og du derfor burde få mulighed for at få suppleret op til normalt kontanthjælpsniveau.

Nævnet har efterfølgende bemærket, at det har fortaget en konkret vurdering og fundet, at du med den løn, du fik udbetalt den 30. september 2009, var forsørget indtil den 31. oktober 2009, hvor du igen for udbetalt løn.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 11. juli 2019, da den er erstattet af principafgørelse 42-19.