Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 146-11 om fleksjob - løntilskud - beregningsgrundlag - arbejdsfunktion - tjenestemænd - overenskomstmæssig mindsteløn

Resume:

Løntilskuddet til en kvinde, som blev ansat i fleksjob i sin hidtidige stilling som tjenestemand, klassificeret i lønramme 34, skulle beregnes ud fra den laveste lønramme for tjenestemænd i tilsvarende stillinger. Det vil sige lønramme 16.

Fordi hun var ansat som tjenestemand, skulle løntilskuddet beregnes ud fra lønrammen for tjenestemænd.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg lagde vægt på, at kvinden varetog en almindelig funktion som sognepræst. Arbejdsopgaverne svarede til dem, der sædvanligvis gælder for sognepræster.

Love:

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - lovbekendtgørelse nr. 1428 af 14. december 2009 - § 71, stk. 3

Afgørelse:

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i sagen om fastsættelse af beregningsgrundlaget for løntilskud ved ansættelse af NNi fleksjob.

Resultatet er

• Løntilskuddet ved ansættelse af NNi fleksjob skal beregnes efter den laveste lønramme for sognepræster ansat som tjenestemænd. Det er lønramme 16, skalatrin 21, med tillæg af rådighedstillæg, præstetillæg og tjenestemandspensionsbidrag

Det betyder, at der ikke skal beregnes tilskud på baggrund af NN’ ansættelse i en stilling med lønramme 34.

Vi er således kommet til samme resultat som Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen YY

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

NN er ansat til at varetage en funktion som sognepræst.

Tilskud til fleksjob beregnes på baggrund af den mindste overenskomstmæssige timeløn på det aktuelle ansættelsesområde, hvis der er overenskomst.

Fordi NN er ansat som tjenestemand, finder vi, at tilskuddet skal beregnes ud fra den laveste lønramme for tjenestemænd. Det er lønramme 16, skalatrin 21, med tillæg af rådighedstillæg, præstetillæg og tjenestemandspensions-bidrag.

NN har siden den 1. januar 1993 været ansat som sognepræst ved Kirke i AA i en stilling, der er klassificeret i lønramme 34 for tjenestemænd. Fra den 1. maj 2008 blev hun ansat i fleksjob i sin hidtidige stilling.

Vi har lagt vægt på, at lønramme 34 er en højere lønramme end den, der anvendes ved ansættelse af nyuddannede præster. Kirkeministeriet oplyser, at præstestillinger-ne med fast klassificering i lønramme 34 er af en beskaffenhed, der forudsætter en række ofte erfaringsbaserede embedskvalifikationer, der ikke kan forudsættes at være til stede hos nyuddannede præster.

Vi har lagt vægt på, at NN varetager en almindelig funktion som sognepræst. Arbejdsopgaverne svarer til dem, der sædvanligvis gælder for sognepræster.

Ved beregning af løntilskud ved oprettelse af fleksjob skal den mindste overenskomstmæssige timeløn på det aktuelle ansættelsesområde forstås som den løn, der svarer til den aktuelle arbejdsfunktion. Vi henviser til Principafgørelser N-12-06 og A-26-03, hvor det er slået fast, at løntilskud til en specialist kan fastsættes på grundlag af grundlønnen for en specialist, og at der ikke kan ydes tillæg for anciennitet.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da beskæftigelsesankenævnet traf afgørelse i sagen

• Nævnets afgørelse af 4. februar 2010

• Klagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af 25. februar 2010

• Nævnets genvurdering

Kommunen meddeler ved afgørelse af 6. maj 2009, at beregning af løntilskud i forhold til sognepræst NN fra den 1. december 2008 vil blive udregnet efter begyndelseslønnen for overenskomsten på området.

Det refusionsberettigede beløb vil blive beregnet ud fra Finansministeriets lønstatistik af 1. oktober 2008 på basis af løntrin 4 + rådigheds- og præstetillæg. I det aktuelle tilfælde 27.266,28 + pension.

Nævnet meddeler ved afgørelse af 4. februar 2010, at AAs Stiftsadministration har ret til løntilskud i forbindelse medNN's ansættelse i fleksjob på basis af lønnen for tjenestemænd i lønramme 16, skalatrin 21, med tillæg af rådighedstillæg, præstetillæg og tjenestemandspensionsbidrag.

Nævnet begrunder afgørelsen med, at lønnen for tjenestemænd i lønramme 16, skalatrin 21, må anses for at være den løn, der sædvanligvis gælder for tilsvarende arbejde, som det, NN udfører.

Nævnet lægger vægt på, at cirka 70 % af landets sognepræster er tjenestemandsansatte, og at det primært er deltidsansatte og konstituerede sognepræster, der er overenskomstansatte. Nævnet lægger derfor til grund, at nyuddannede sognepræster i faste stillinger som udgangspunkt ansættes som tjenestemænd. Nævnet finder herefter, at løntilskuddet skal beregnes efter grundlønnen for en nyuddannet sognepræst, der ansættes som tjenestemand, med tillæg af rådighedstillæg, præstetillæg og tjenestemandsbidrag. Nævnet lægger til grund, at grundlønnen er lønnen på skalatrin 21 i lønramme 16.

På baggrund af de foreliggende oplysninger om indholdet af NN stilling, finder nævnet ikke anledning til at beregne tilskuddet ud fra en højere løn end grundlønnen for en nyuddannet tjenestemandsansat sognepræst.

Nævnet lægger i den forbindelse vægt på, at der ikke er dokumentation for, at NN varetager andre funktioner end dem, som en sognepræst normalt varetager. Nævnet lægger endvidere vægt på, at der ikke er oplysninger om, hvorfor NNs’ stilling er klassificeret som en fast lønramme 34 stilling. På denne baggrund finder nævnet, at der ikke kan lægges afgørende vægt på, at stillingen efter aftale mellem Præsteforeningen og Kirkeministeriet er klassificeret som en fast lønramme 34 stilling.

Nævnet henviser til Principafgørelserne A-26-03 og N-12-06.

AAs Stiftadministration klager den 25. februar 2010.

I klagen henvises der til et vedlagt brev af 16. februar 2010 fra Kirkeministeriet, om den nærmere begrundelse for, hvorfor NN’ stilling ved …s Kirke er en fast lønramme 34 stilling.

Ministeriet mener, at Principafgørelse N-12-06 kan ligestilles med denne sag.

Nævnet genvurderer sagen den 2. marts 2010.

I forhold til klagen finder nævnet det ikke afgørende, at der på landsplan er 300 faste lønramme 34 stillinger og ikke kun 120-130.

Nævnet finder, at det afgørende er, om NN varetager andre opgaver end dem, som en sognepræst normalt varetager. Nævnet finder fortsat ikke, at der er dokumentation for dette.

Nævnet lægger vægt på, at der ikke er konkrete oplysninger om, hvorfor den stilling, som NN er ansat i, er klassificeret i lønramme 34. På den baggrund finder nævnet, at der ikke er tilstrækkelig dokumentation for, at NN varetager en specialistfunktion svarende til situationen i Principafgørelse N-12-06.