Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 147-11 om fleksjob - selvstændig virksomhed - løntilskud - beregningsgrundlag - arbejdsgiverbidrag - landmand

Resume:

Udgifter til AER (arbejdsgivernes elevrefusion), AES (arbejdsmarkedets erhvervssygdomsforsikring) og arbejdsskadeforsikring indgår ikke ved beregning af tilskuddet til fleksjob.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg fandt, at en landmands udgifter til AER, AESog arbejdsskadeforsikring ikke er udgifter, der relaterer sig direkte til løn, hverken for ham selv eller for en eventuel ansat.

De arbejdsgiverbidrag, der indgår i beregningen af tilskud til ansættelse i fleksjob, er arbejdsgiverens andel af det beløb, der indbetales til ATP og eventuelt andre pensionsordninger m.v., hvor beløbene beregnes som en del af lønnen.

Love:

Lov om aktiv beskaeftigelsesindsats - lovbekendtgørelse nr. 710 af 23. juni 2011 - § 71, stk. 3, § 75, stk. 2 og § 75, stk. 3

Bekendtgørelser:

Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 829 af 26. august 2009 om fleksjob - § 7

Afgørelse:

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i NNs sag om i hvilket omfang, der kan ydes tilskud til arbejdsgiverudgifter som AER (arbejdsgivernes elevrefusion), AES (arbejdsmarkedets erhvervssygdomsforsikring) og arbejdsskadeforsikring ved beregning af tilskud til fleksjob i egen virksomhed.

Resultatet er

• NNs udgifter til AER (arbejdsgivernes elevrefusion), AES (arbejdsmarkedets erhvervssygdomsforsikring) og arbejdsskadeforsikring indgår ikke ved beregning af tilskuddet til lønnen ved ansættelse i fleksjob

Vi ændrer således afgørelsen fra Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen YY.

Vores afgørelse medfører ikke, at NN skal tilbagebetale et eventuelt beløb, som han som følge af nævnets afgørelse måtte have fået i tilskud.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Tilskud til løn ved ansættelse i fleksjob beregnes af lønnen med tillæg af udgifter til arbejdsgiverbidrag til ATP og eventuelle udgifter til andre arbejdsgiverbidrag.

Arbejdsgiverbidraget skal relatere sig direkte til den enkeltes løn for at kunne medtages ved beregning af løntilskud.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har lagt vægt på, at NN får tilskud til fleksjob i sin selvstændige virksomhed som landmand.

Vi finder, at NNs udgifter til AER (arbejdsgivernes elevrefusion), AES (arbejdsmarkedets erhvervssygdomsforsikring) og arbejdsskadeforsikring ikke er udgifter, der relaterer sig direkte til løn, hverken for ham selv eller for en eventuel ansat.

Vi har lagt vægt på, at de arbejdsgiverbidrag, der indgår i beregningen af tilskud til ansættelse i fleksjob er arbejdsgiverens andel af det beløb, der indbetales til ATP og eventuelt andre pensionsordninger m.v., hvor også den ansatte bidrager.

Vi henviser til Principafgørelse N-1-05 om, at også den del af lønnen, som arbejdsgiver er forpligtet til at betale, men som ikke umiddelbart udbetales til den ansatte indgår i beregningsgrundlaget.

I den forbindelse har vi lagt vægt på, at AER er en ordning, der skaffer praktikpladser inden for erhvervsuddannelser, AES udbetaler erstatning for anerkendte erhvervssygdomme, og en arbejdsskadeforsikring dækker udgifter efter en arbejdsskade.

Der er ikke tilstrækkelig hjemmel i loven eller forarbejderne til at medtage bidrag, der ikke relaterer sig direkte til den enkeltes løn ved beregning af løntilskud. Vi henviser til Principafgørelse N-10-06, hvor vi lægger vægt på formuleringen af reglen om beregning af tilskud til lønnen ved ansættelse i fleksjob, de heri angivne eksempler og på, at der er tale om en løntilskudsbestemmelse.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da beskæftigelsesankenævnet traf afgørelse i sagen

• Beskæftigelsesankenævnets afgørelse af 7. oktober 2010

• Klagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af 1. november 2010

• Beskæftigelsesankenævnets genvurdering

Kommunen meddeler ved afgørelse af 5. oktober 2009, at udgifter til AER, AES og arbejdsskadeforsikring, oplyst til ca. 600 kr. om måneden, kun indgår i beregningsgrundlaget for tilskud til ansættelse i fleksjob, hvis kommunen modtager dokumentation for afholdelse af udgifterne.

Nævnet finder, at NN har ret til tilskud til udgifterne til AER, AES og arbejdsskadeforsikring uden nærmere dokumentation for udgifternes afholdelse.

Nævnet lægger vægt på, at tilskud til ansættelse i fleksjob ikke er knyttet til ansættelse af arbejdskraft i den enkelte virksomhed, men at tilskuddet skal beregnes ud fra, hvad en nyansat på overenskomstområdet generelt skal have i løn. Nævnet henviser til Principafgørelse N-1-06.

Nævnet meddeler, at kommunen skal omberegne tilskuddet med virkning fra 1. marts 2008.

Kommunen klager. Det er kommunens opfattelse, at N-1-06 udelukkende handler om elementer, som er en del af lønnen (weekendtillæg og pension) efter overenskomsten og ikke andre arbejdsgiverudgifter.

Kommunen oplyser, at hvis Ankestyrelsen træffer afgørelse om, at udgiften skal indgå i beregningsgrundlaget uden dokumentation, anmoder kommunen om retningslinier til beregning af denne udgift, da eksempelvis udgiften til arbejdsskadeforsikring er afhængig af hos hvilket forsikringsselskab, forsikringen er tegnet.