Senere ændringer til afgørelsen
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 156-11 om 3-hjulet elkøretøj - el-scooter - forbrugsgode - handicapkørsel

Resume:

En borger med en gangdistance på 10 til 50 meter med rollator var berettiget til en 3 hjulet el-scooter som et forbrugsgode. Borgeren boede alene med sin samlever, som var kørestolsbruger.

Ankestyrelsen var opmærksom på, at borgeren var bevilget hjælp til vareudbringning, handicapkørsel og havde mulighed for at få bevilget kørsel til træning, lægebesøg og sygehus.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at ansøger havde brug for el-scooteren for at komme rundt til nødvendige dagligdags aktiviteter i nærområdet.

Ankestyrelsen lagde også vægt på, at borgeren med en el-scooter ville blive selvhjulpen og uafhængig af kørselsbevilling.

Love:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 904 af 18. august 2011 - § 112 og § 113

Bekendtgørelser:

Socialministeriets bekendtgørelse nr. 743 af 27. juni 2011 om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven - § 1, § 18 og § 21

Afgørelse:

Afgørelse i din sag om en el-scooter

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i din sag om afklaring af rækkevidden af væsentlighedskriteriet i servicelovens § 112, og hvilken betydning det har for vurderingen, at der dels er mulighed for at få varer bragt ud og dels er mulighed for at benytte handicapkørsel.

Resultatet er

• Du har ret til en 3-hjulet el-scooter som et forbrugsgode.

Det betyder, at du er berettiget til en støtte på 50 % af prisen på en standard 3-hjulet el-scooter.

Vi ændrer således afgørelsen fra Det Sociale Nævn i Statsforvaltningen Y.

Din kommune vil kontakte dig.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Et 3-hjulet el-køretøj vil i dit tilfælde i væsentlig grad afhjælpe den nedsatte funktionsevne og i væsentlig grad lette den daglige tilværelse i hjemmet.

Vi har lagt vægt på, at du har flere sygdomme, som nedsætter din funktionsevne. Du har slidgigt i ryg, hofter og knæ og er overvægtig. Du er bypassopereret og har nedsat leverfunktion. Din lungefunktion er også nedsat.

Din gangdistance er nedsat til 10 til 50 meter med rollator.

Du kan således ikke færdes selvstændigt udendørs uden en el-scooter. Indendørs anvender du en arbejdsstol, som du skubber dig rundt på. Du anvender også albuestokke.

Vi har endvidere lagt vægt på, at du bor alene med din samlever, der er kørestolsbruger.

Du har tidligere været bevilget en el-scooter, men denne kunne ikke længere repareres.

Du anvendte din el-scooter dagligt til indkøb, læge, besøg m.v.

Du har ønsket at anvende et 3-hjulet el-køretøj til indkøb af dagligvarer, indkøb af andre varer, kørsel til træning, kørsel til læge og sygehus, kørsel til tandlæge og fornøjelsesture.

Vi er opmærksomme på, at du og din samlever er bevilget hjælp til vareudbringning. Du har fået bevilget Movia flextrafik. Du har endvidere mulighed for at få bevilget kørsel til træning, lægebesøg og sygehus.

Uanset den bevilgede hjælp og muligheden for bevilling af kørsel vil du med en el-scooter blive selvhjulpen og vil uafhængigt af kørselsbevilling og planlægningen heraf kunne udføre nødvendige daglige gøremål selvstændigt. Du vil samtidigt få dækket dit elementære bevægelsesbehov og vil få mulighed selv at opsøge sociale kontakter og aktiviteter.

Vi har lagt kommunens afgørelse til grund, at du har en varigt nedsat fysisk funktionsevne og er omfattet af den personkreds, der kan få støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder.

El-scooteren fungerer for dig som et forbrugsgode, da du også skal bruge el-scooteren til fritidsbetonede aktiviteter, og du er bevilget andre kørselsordninger.

El-scooteren er din ejendom og du skal selv afholde udgifterne til reparation og eventuel udskiftning.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da nævnet traf afgørelse i sagen

• Nævnets afgørelse af 21. december 2010

• Klagen til Ankestyrelsen af 13. januar 2011

• Nævnets genvurdering

Kommunen gav den 29. september 2011 afslag på din ansøgning om et el-køretøj.

Kommunen har i sin afgørelse anført, at du havde et komplekst sygdomsbillede og var meget besværet af dine funktionsnedsættelser i dagligdagen.

Du havde slidgigt i ryg, hofter og knæ. Du havde fået udskiftet begge hofter og afventede at kunne få udskiftet knæled. Du havde et stort inoperabelt mavebrok.

Du havde desuden diabetes 2. Du havde dårligt hjerte og havde haft en blodprop i hjertet i 2008. Du var bypassopereret. Du havde galdesten og nedsat leverfunktion. Du havde nedsat lungefunktion.

Du havde betydeligt nedsat gangfunktion. Indendørs anvendte du en arbejdsstol, som du skubbede dig rundt på. Du kunne kun gå meget korte afstande indendørs ved brug af albuestokke, men du havde svært ved at rejse dig og fik belastningssmerter i arme og skuldre af at anvende albuestokke.

Du kunne færdes over meget korte afstande udendørs med rollator, hvis du blev afhentet i taxa eller skulle tømme postkassen. Du angav, at din maksimale gangdistance var 10 meter. Du tabte hurtigt pusten og blev hurtigt udtrættet, når du skulle gå inde og ude.

Du boede i rækkehus med din samlever. I modtog hjælp fra hjemmeplejen.

Du havde tidligere haft et el-køretøj, som var bevilget af A Kommune. Det var vurderet, at dette køretøj ikke længere kunne repareres. Du havde derfor søgt om et nyt el-køretøj.

Du ønskede at anvende et el-køretøj til daglige indkøb, træning (i de perioder, hvor du var visiteret til træning), kørsel til læge, sygehus, tandlæge mv. Du ønskede desuden at anvende el-køretøjet til fornøjelsesture for at komme væk hjemmefra og få frisk luft.

Dit funktionsniveau var nedsat som følge af en varig lidelse, og det blev vurderet, at du var omfattet personkredsen til hvem, der kunne bevilges hjælpemidler, hvis servicelovens bestemmelser var opfyldt.

Jævnfør servicelovens § 112 og § 113, hjælpemiddelbekendtgørelsen samt Socialministeriets vejledning vedrørende støtte til hjælpemidler, blev det vurderet, at servicelovens bestemmelser ikke var opfyldt.

A Kommunen vurderede, at et el-køretøj ikke i væsentlig grad kunne afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, og at et el-køretøj ikke væsentlig grad kunne lette den daglige tilværelse i hjemmet.

Afslaget var begrundet i:

• Du og din samlever var bevilget hjælp til vareudbringning. I kunne bestille varer 1 gang om ugen og derved få klaret indkøb i dagligdagen.

• Ved behov for kørsel til visiteret træning kunne du få bevilget kørsel.

• Ved behov for kørsel til egen læge kunne du anvende kommunens kørselskontor.

• Ved behov for kørsel til sygehus kunne du anvende regionens kørselskontor.

• Du havde desuden ønsket at anvende et el-køretøj til fornøjelsesture for at komme væk hjemmefra og få frisk luft. A Kommune vurderede ikke, at dette var tilstrækkeligt grundlag at få bevilget el-køretøj.

• Du havde fået bevilget Movia Flextrafik, der kunne anvendes til fritidskørsel.

Kommunen vurderede, at du ved brug af de nævnte kørselsordninger og vareudbringning var kompenseret.

Din læge har den 18. oktober 2010 oplyst til kommunen, at du var helt afhængig af et el-køretøj. Du havde haft utrolig glæde af dit tidligere el-køretøj, når du skulle frem og tilbage til læge, tandlæge og kommunale myndigheder samt indkøb af mandvarer. Du havde mindst lige så meget brug for et sådant køretøj som tidligere.

Nævnet tiltrådte kommunens afgørelse om afslag på et 3-hjulet el-køretøj.

Nævnet har begrundet afgørelsen med, at et 3-hjulet el-køretøj ikke i væsentlig grad kunne afhjælpe de varige følger af din nedsatte funktionsevne eller i væsentlig grad lette den daglige tilværelse.

Nævnet lagde vægt på:

• Du havde efter det oplyste en gangdistance mellem 10 og 50 meter med brug af

rollator.

• Du var bevilget hjælp til vareudbringning, og havde fået bevilget Movia

flextrafik, som kunne anvendes til fritidskørsel.

• Du havde mulighed for at få bevilget kørsel til træning, lægebesøg og sygehus.

• Dit resterende behov for frisk luft medførte ikke i sig selv, at

væsentlighedskriteriet var opfyldt.

Du har klaget over nævnets afgørelse.

Nævnet har ved genvurdering fastholdt sin afgørelse.

Redaktionel note
  • Afgørelsen er publiceret som nummer 80 i Ministerialtidende årgang 2011. Gengivelsen af afgørelsen i retsinformation.dk under et andet nummer er teknisk begrundet, idet retsinfo-dokumentet anvendes til en webservice til brug for Ankestyrelsens afgørelsesdatabase på styrelsens hjemmeside www.ast.dk.
  • Denne principafgørelse er kasseret den 4. juli 2019, da den er erstattet af principafgørelse 40-19.