Senere ændringer til afgørelsen
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 157-11 om støtte til køb af bil - funktionsnedsættelse - svær lammelse - kørselsbehov - andre ordninger - handicaptransport

Resume:

En stærkt bevægelseshæmmet 54-årig mand var berettiget til støtte til køb af bil på trivselsmæssigt grundlag.

Manden havde svær lammelse i begge ben, højresidig lammelse i kroppen i øvrigt, svære sproglige og kommunikative vanskeligheder (afasi og apraksi) efter blodprop i hjernen. Han var permanent kørestolsbruger.

Der var oplyst et væsentligt kørselsbehov i forbindelse med daglige indkøb, næsten daglige genoptræninger, ugentlige besøg hos familiemedlemmer, ugentlige læge- og hospitalsbesøg, og til forskellige fritids-, idræts- og kulturaktiviteter.

Ankestyrelsen fandt, at kørselsbehovet ikke var af en sådan karakter, at det mere hensigtsmæssigt kunne tilgodeses ved brug af andre ordninger, herunder ordninger om individuel handicaptransport.

Love:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 904 af 18. august 2011 - § 114, stk. 1

Bekendtgørelser:

Socialministeriets bekendtgørelse nr. 1043 af 1. september 2010 om støtte til køb af bil efter servicelovens - § 114

Afgørelse:

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i din sag, hvor vi har foretaget yderligere afklaring af praksis for støtte til køb af bil.

Resultatet er

• Du er berettiget til støtte til køb af bil og afgiftsfritagelse

Vi ændrer således afgørelsen fra Det Sociale Nævn i Statsforvaltningen Y.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Vi vurderer på baggrund af dine helbredsmæssige forhold og dit kørselsbehov, at du opfylder betingelserne for støtte til bil. Du har en varigt nedsat funktionsevne, der i væsentlig grad nedsætter din evne til at færdes uden brug af bil.

Vi har foretaget en konkret, individuel og samlet vurdering af dine forhold, karakteren af din svære funktionsnedsættelse såvel fysisk og kommunikativt, det angivne kørselsbehov, og de væsentlige problemer og smerter, der kan opstå, når du skal benytte individuelle kørselsordninger.

Vi vurderer, at du opfylder de helbredsmæssige betingelser for støtte til køb af bil.

Vi har til støtte for dette lagt til grund, at du har følgende lidelser: svær lammelse i begge ben, højresidig lammelse i kroppen i øvrigt, svære sproglige, kommunikative vanskeligheder (afasi og apraksi) efter blodprop i hjernen. Det er oplyst, at du er permanent kørestolsbruger. Du har et smerteniveau i ryggen, der sjældent er under niveau 5. Det er oplyst, at du har tiltagende smerter i ryggen, som gør, at du maksimalt kan sidde 2-3 timer før der er behov for at ligge ned og hvile ryggen.

Vi vurderer derfor, at din funktionsevne er massivt og varigt nedsat og at din mobilitet er forringet i væsentlig grad.

Vi vurderer, at du har et væsentligt kørselsbehov i forbindelse med daglige indkøb, næsten daglige genoptræninger, ugentlige besøg hos familiemedlemmer, ugentlige læge- og hospitalsbesøg, og til forskellige fritids-, idræts- og kulturaktiviteter.

Vi finder således sammenfattende, at dine helbredsmæssige forhold, din stærkt nedsatte funktionsevne og dit kørselsbehov er af en sådan art, at du opfylder betingelserne for at være berettiget til støtte til bil.

Vi finder, at dit kørselsbehov ikke er af en sådan karakter, at det mere hensigtsmæssigt kan tilgodeses ved brug af andre ordninger herunder ordninger om individuel handicaptransport. Vi har lagt vægt på din væsentligt nedsatte funktionsevne. Vi har videre lagt vægt på, at du har væsentlige smertesymptomer i ryggen, som forværres ved længere ventetid.

Vi har inddraget oplysningerne om, at du er visiteret til kørsel til træning 4 gange om ugen og til computertræning, og at du har mulighed for at benytte Movia Flextrafik og DSB’s ordning med handicapledsagelse. Men vi vurderer, at oplysningerne ikke kan føre til et andet resultat.

Bemærkninger til klagen

Du og din hustru har i klagen rejst spørgsmålet, om det kan være rigtigt, at en handicappet skal være spærret inde i sit hjem. Det fremgik af de i alt 8 bilag til klagen, at du i praksis ville være spærret inde i dit hjem uden brug af bil. Til gengæld ville du med en bil med særlig indretning næsten kunne komme hvor som helst hen i verden, da du ville kunne medbringe en transportabel lift, en seng og remedier til lejring. Det ville være en plage for dig at skulle leve uden at have nogen bevægelsesfrihed.

Vi henviser til begrundelsen for vores afgørelse.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da nævnet traf afgørelse i sagen

• Nævnets afgørelse af 22. september 2010

• Klagen til Ankestyrelsen af 15. oktober 2010 med bilag

• Nævnets genvurdering

Sagsfremstilling

Kommunen kunne ikke imødekomme din ansøgning om støtte til køb af bil og afgiftsfritagelse. Begrundelsen var, at kommunen vurderede, at dit aktivitetsbehov og kørselsbehov var dækket på nuværende tidspunkt, og at støtte til køb af bil ikke i væsentlig grad ville afhjælpe følgerne af din lidelse, gøre dig mere selvhjulpen, og i væsentlig grad lette din daglige tilværelse. Du havde desuden mulighed for ved forudbestilling med Movia Flextrafik, at tage hensyn til de få timer, du var i stand til at tilbringe siddende i din el-kørestol.

Nævnet tiltrådte kommunens afgørelse. Begrundelsen var, at selvom du havde en varig nedsættelse af funktionsevnen, der hindrede, at du kunne benytte kollektive transportmidler, blev det vurderet, at dit kørselsbehov ikke havde et sådant omfang og karakter, at det mest hensigtsmæssigt kunne tilgodeses ved brug af egen bil. Begrundelsen var endvidere, at dit kørselsbehov ikke var af en sådan karakter og af et sådant omfang, at det i væsentlig grad kunne afhjælpe følgerne af din funktionsnedsættelse, og derved i væsentlig grad lette din daglige tilværelse. Nævnet lagde til grund, at du kunne benytte Movia Flextrafik, og at du var visiteret til kørsel til træning 4 gange om ugen og til computertræning. Det var muligt at anvende Movia til 104 enkeltture om året, og der var mulighed for at søge om at blive visiteret til ekstra ture.

Du og din hustru har klaget over nævnets afgørelse. Klagen er anført ovenfor i afsnittet om bemærkninger til klagen.

Nævnet havde ved sin genvurdering ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Ankestyrelsens lægekonsulent har vejledt om de lægelige spørgsmål i sagen.

Redaktionel note
  • Afgørelsen er publiceret som nummer 70 i Ministerialtidende årgang 2011. Gengivelsen af afgørelsen i retsinformation.dk under et andet nummer er teknisk begrundet, idet retsinfo-dokumentet anvendes til en webservice til brug for Ankestyrelsens afgørelsesdatabase på styrelsens hjemmeside www.ast.dk.