Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 158-11 om klageadgang - netværksplejefamilie - omkostninger - kompetence

Resume:

En netværksplejefamilie havde adgang til at klage over dækning af omkostninger ved barnets ophold hos dem.

Love:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 904 af 18. august 2011 - § 142 og § 166

Afgørelse:

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse sag om klageadgang

Resultatet er

• Det Sociale Nævn kan behandle klage over omfanget af omkostninger ved S’s ophold hos jer som netværksplejefamilie

Det betyder, at der er adgang til at klage over A Kommunes afgørelser om dækning af udgifter til ferie og fritidsaktiviteter.

Vi ændrer således afgørelsen fra Det Sociale Nævn i Statsforvaltningen Y.

Vi skal bede Det Sociale Nævn i Y om at træffe afgørelse på baggrund af din klage over A Kommunes afgørelse af 11. marts 2010.

Det Sociale Nævn vil kontakte dig.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Afgørelser truffet af kommunalbestyrelsen efter serviceloven kan som hovedregel påklages til Det Sociale Nævn.

Vi har lagt vægt på, at der ikke i retssikkerhedsloven eller serviceloven er undtagelser i klageadgangen for så vidt angår dækning af omkostninger ved et barns ophold i netværksplejefamilie.

Det betyder, at Det Sociale Nævn skal tage stilling til jeres klage over omfanget af dækning til ferie og fritidsaktivitet.

Bemærkninger til klagen

I har oplyst, at det skal være økonomisk neutralt at have et barn boende i netværkspleje. I har underskrevet plejekontrakten, fordi I fortsat ønsker at have S boende. Underskriften er sket med forbehold fordi I ikke er enige i omfanget af dækning af omkostninger til ferie og fritidsaktivitet. Efter jeres opfattelse er fastsættelse af udgifternes omfang ikke er aftaleretligt spørgsmål, men derimod meget principielt ,og I ønsker at have adgang til at klage.

Vi henviser til vores begrundelse ovenfor.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da Statsforvaltningen Y traf afgørelse i sagen

• Det Sociale Nævns afgørelse af 8. juli 2011.

• Klagen til Ankestyrelsen af 30. juli 2010

• Nævnets genvurdering

Redaktionel note
  • Afgørelsen er publiceret som nummer 74 i Ministerialtidende årgang 2011. Gengivelsen af afgørelsen i retsinformation.dk under et andet nummer er teknisk begrundet, idet retsinfo-dokumentet anvendes til en webservice til brug for Ankestyrelsens afgørelsesdatabase på styrelsens hjemmeside www.ast.dk.
  • Denne principafgørelse er kasseret den 7. maj 2019, da den ikke længere har vejledningsværdi.