Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 160-11 om merudgifter - dieselbus - udligningsafgift

Resume:

En ansøger havde på grund af sit handicap en særligt stor og driftsmæssigt dyr bil.

Ankestyrelsen fandt, at han havde ret til at få dækket forskellen mellem dieseludligningsafgiften for en almindelig diesel personbil og dieseludligningsafgiften foren dieseldrevet bus som en merudgift.

Love:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 904 af 18. august 2011 - § 100

Afgørelse:

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i din sag om afklaring af om forskellen på udligningsafgiften på en dieselbus og en almindelig diesel-personbil kan betragtes som en udgift, der kan dækkes efter bestemmelserne om merudgiftsydelser.

Resultatet er

• Du er berettiget til at få dækket nødvendige udgifter til udligningsafgift som

merudgift, beregnet som forskellen mellem udgiften til udligningsafgift på din

dieseldrevne bus og en almindelig diesel-personbil.

Vi ændrer således afgørelsen fra Det Sociale Nævn i Statsforvaltningen Y.

Nævnet vil kontakte dig.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Der ydes efter servicelovens § 100 hjælp til dækning af nødvendige, sandsynlig-gjorte merudgifter, som er en følge af den nedsatte funktionsevne.

Ankestyrelsen finder, at udgifter, der er forbundet med at have en bil bevilget på grund af nedsat funktionsevne, skal brugeren som udgangspunkt selv afholde. Det skyldes, at den handicappede generelt ikke kan siges at have merudgifter til drift af bil på grund af den nedsatte funktionsevne i forhold til bilejere, der ikke er handicappede.

Der kan dog i særlige situationer ydes hjælp til betaling af driftsudgifter, såfremt det kan sandsynliggøres, at brugeren ikke ville have haft bil, hvis der ikke var et særligt kørselsbehov som følge af brugerens handicap eller hvis brugeren som følge af sit handicap har en særlig stor og driftmæssig dyr bil.

Ankestyrelsen har lagt til grund, at du har fået bevilget en dieseldreven 10-perso-ners bus, som er nedstolet, da du skal havde plads til hjælpemidler, samt at denne må betragtes som en særlig stor og driftsmæssig dyr bil.

Ankestyrelsen finder derfor, at du er berettiget til at få dækket forskellen i udgifterne på udligningsafgiften på din dieselbus og en almindelig diesel-personbil, som en merudgift.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da nævnet traf afgørelse i sagen

• Nævnets afgørelse af 29. april 2010

• Klagerne til Ankestyrelsen af 4. maj 2010 og 24. juni 2010

• Nævnets genvurdering

• Dit brev af 21. juli 2010

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har alene antaget spørgsmålet om forskellen på udligningsudgiften på en dieselbus og en almindelig diesel-personbil kan betragtes som en udgift, der kan dækkes efter bestemmelserne om merudgiftsydelser, til principiel behandling.

Ved afgørelse af 20. marts 2009 meddelte kommunen, at du tilhørte den personkreds, der er berettiget til at modtage merudgiftsydelse.

Vedrørende dieseludligningsafgift meddelte kommunen, at denne ydelse, der udgør 1.230 kr. årligt, ikke kunne anses for en merudgift, da du i forhold til udgiften på en almindelig personbil var kompenseret, idet du ikke betalte vægtafgift/afgift efter brændstofforbrug på en invalidebil.

Nævnet stadfæstede ved afgørelse af 29. april 2010 kommunens afgørelse vedrørende udligningsafgift – dog med en ændret begrundelse.

Nævnet vurderede, at du ikke var berettiget til merudgiftsydelse til dækning af udligningsafgiften, da denne udgift ikke var en følge af din nedsatte funktionsevne.

Nævnet havde lagt til grund, at kommunen havde beregnet din merudgift i forbindelse med din årlige kørsel på baggrund af en sammenligning af din bevilgede dieselbus – som kan køre 12 km på en liter diesel – og en mellemklasse dieselbil – som kan køre 21 km på en liter diesel.

Nævnet havde lagt vægt på, at formålet med udligningsafgiften er, at udlignings-afgiften korrigerer for forskellen i afgiften på benzin- og dieselolie, så der skabes en vis ligestilling mellem de biler, der anvender diesel, og dem de anvender benzin som brændstof. Når afgiften af benzin sættes op, sættes udligningsafgiften ned.

Det fulgte heraf, at når kommunen vurderede, at du økonomisk skulle stilles som om du kun havde udgifter til en almindelig dieseldrevet personbil – og ikke den 10-personers dieseldrevne bus, som du kører i – var udligningsafgiften herefter ikke en merudgift som følge af din nedsatte funktionsevne og heraf følgende behov for en dieselbus.

Du har vedrørende dieseludligningsafgift anført, at kommunen i sin tid havde oplyst, at bilen var helt uden afgift, hvilket du jo så forventede. En dieselsudligningsafgift er jo en afgift.

Nævnet havde ved sagens oversendelse til Ankestyrelsen ikke yderligere bemærkninger.

Redaktionel note
  • Afgørelsen er publiceret som nummer 76 i Ministerialtidende årgang 2011. Gengivelsen af afgørelsen i retsinformation.dk under et andet nummer er teknisk begrundet, idet retsinfo-dokumentet anvendes til en webservice til brug for Ankestyrelsens afgørelsesdatabase på styrelsens hjemmeside www.ast.dk.
  • Denne principafgørelse er kasseret den 21.09.17, da den er erstattet af principafgørelse 70-17.