Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 167-11 om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - konkurrerende lidelser

Resume:

Der ydes ikke erstatning for tab af erhvervsevne, hvis skadelidte udelukkende på grund af en konkurrerende lidelse midlertidigt eller varigt forhindres i at vende tilbagetil arbejdsmarkedet, før arbejdsskaden har manifesteret sig i et sikkert erhvervsevnetab. Skadelidte skal dokumentere erhvervsevnetabet og bærer risikoen, når det ikke er muligt at adskille arbejdsskadens følger fra en af arbejdsskaden uvedkommende konkurrerende lidelse.

Ankestyrelsen har behandlet to sager om erstatning for tab af erhvervsevnetab, hvor en anden lidelse udelukker erstatning for tab af erhvervsevnetab.

Begge sager vedrører alene de situationer, hvor erhvervsevnetabet på tidspunktet for den konkurrerende lidelses debut ikke er endeligt afklaret, og hvor den konkurrerende lidelse udelukkende må antages at være årsag til erhvervsevnetabet.

Sag 1: Skadelidte havde pådraget sig en lænderyglidelse ved et fald. Skadelidte blev tilkendt revalidering i maj 2010, men før denne kunne påbegyndes i august 2010 udviklede skadelidte en konkurrerende lidelse i form af hjertesvigt. Ankestyrelsen vurderede, at skadelidte uanset arbejdsskadens følger ville være ophørt med erhvervsaktivitet under det helbredsmæssige afklaringsforløb, og der forelå derfor ikke et erstatningsberettigende tab som følge af arbejdsskaden. Ankestyrelsen lagde vægt på, at fra det tidspunkt, hvor skadelidte ikke kunne påbegynde revalidering som planlagt og måtte forblive sygemeldt, var det overvejende sandsynligt, at det foreliggende erhvervsevnetab i hvert fald midlertidigt udelukkende skyldtes den konkurrerende sygdom.

Sag 2: Skadelidte havde pådraget sig en skade, som medførte smerter i hoved, nakke og skuldre og ryg og blev vurderet til et samlet varigt mén på 15 procent. Efter arbejdsskaden fik han konstateret en konkurrerende lidelse i form af knoglemarvskræft. Ankestyrelsen vurderede, at der på tidspunktet for Arbejdsskadestyrelsen afgørelse ikke var påvist et tab af erhvervsevne, som kunne henføres til arbejdsskaden, og at det nuværende tab af erhvervsevne udelukkende måtte henføres til den konkurrerende sygdom. Ankestyrelsen lagde vægt på, at skadelidte ikke var erhvervsmæssigt afklaret i forhold til følgerne af arbejdsskaden, før den konkurrerende lidelse indtrådte. Ankestyrelsen lagde videre vægt på, at det påhviler skadelidte at dokumentere erhvervsevnetabet, og at skadelidte bærer risikoen, når det ikke lader sig gøre.

Love:

Lov om arbejdsskadesikring - lovbekendtgørelse nr. 848 af 7. september 2009 - § 12 og § 17

Afgørelse:

Ankestyrelsen har i principielt ankemøde truffet afgørelse i din sag vedrørende spørgsmålet om tab af erhvervsevne som følge af arbejdsskaden den 9. januar 2009.

Vi har behandlet sagen principielt for at afklare praksis i forhold til spørgsmålet om tab af erhvervsevne i situationer, hvor skadelidte på afgørelsestidspunktet er varigt eller midlertidigt forhindret i tilbagevenden til arbejdsmarkedet udelukkende på grund af en anden lidelse end arbejdsskaden.

Resultatet er

· Du har ikke ret til erstatning for tab af erhvervsevne

· Retten til erstatning for tab af erhvervsevne ophører den 26. november 2010

Vi ændrer således Arbejdsskadestyrelsens afgørelse.

Vi beder Arbejdsskadestyrelsen om at tage spørgsmålet om tab af erhvervsevne op til revision med det samme.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Vi vurderer, at din hjertelidelse har en sådan karakter, at den udelukker erhvervsaktivitet. Vi vurderer derfor, at der ikke foreligger et tab som skyldes din anerkendte arbejdsskade. Du har derfor ikke ret til erstatning for tab af erhvervsevne.

Der udbetales erstatning for tab af erhvervsevne, hvis arbejdsskaden har medført nedsat evne til at skaffe sig indtægt ved arbejde. Der gives ikke erstatning, hvis erhvervsevnen er nedsat med mindre end 15 procent.

Et tab af erhvervsevne anses for at være en følge af arbejdsskaden medmindre overvejende sandsynlighed taler herimod. Hvis den aktuelle situation ikke udelukkende kan henføres til arbejdsskaden, kan der ske nedsættelse eller bortfald af erstatningen for tab af erhvervsevne.

Foreligger der konkurrerende forhold, som varigt eller midlertidigt helt forhindrer tilbagevenden til arbejdsmarkedet, kan der ikke tilkendes erstatning for tab af erhvervsevne for følgerne af arbejdsskaden.

Du blev sygemeldt dagen efter den anerkendte arbejdsskade den 9. januar 2009, hvor du fik lændesmerter som følge af et vrid i ryggen. Du er tilkendt et varigt mén på 12 procent. Under din sygemelding blev du fundet berettiget til revalidering til sundhedsservicesekretær. Revalideringsydelsen skulle begynde den 1. august 2010.

Du oplyser den 17. maj 2010 kommunen om, at du i marts 2010 fik konstateret vand i lungerne og for stort hjerte. Disse oplysninger havde Arbejdsskadestyrelsen ikke da de traf afgørelse om midlertidig erstatning for tab af erhvervsevne på 25 procent den 18. maj 2010.

Du oplyser ved mail af 18. august 2010 Arbejdsskadestyrelsen om, at du på grund af kritisk sygdom/hjertesvigt ikke er påbegyndt revalidering som planlagt. Du oplyser ved spørgeskema dateret 4. september 2010, at du fortsat er på sygedagpenge på grund af dit hjertesvigt, og at du derfor muligvis ikke kommer tilbage på arbejdsmarkedet.

Medicinsk medfører hjertesvigt nedsat pumpefunktion af hjertet, så der ophobes væske i kroppen og især i lungerne. Det kan give anledning til åndenød ved fysisk anstrengelse og medfører hurtigere trætbarhed.

Du har gennemgået et helbredsmæssigt afklaringsforløb hvor dit hjerte blev nærmere undersøgt, herunder ved undersøgelse af kranspulsårerne. Du er blevet og bliver fortsat behandlet med medicin og har fået indopereret en pacemaker. Dit hjertes pumpefunktion er efterfølgende blevet betydeligt bedre, fra 20-25 procent til 45-48 procent.

Vi vurderer, at arbejdsskaden har medført funktionsbegrænsninger overfor tunge og kraftfulde løft, længerevarende gående, stående og siddende opgaver samt akavede stillinger for lænderyggen. Vi vurderer imidlertid, at du med arbejdsskadens følger ville være i stand til at varetage et ikke-rygbelastende arbejde på fuld tid.

Vi vurderer, at din konkurrerende hjertelidelse på tidspunktet for Arbejdsskadestyrelsens afgørelse har en sådan karakter, at den i sig selv udelukker erhvervsaktivitet.

Vi har lagt vægt på, at selvom hjertelidelsen medicinsk viser sig at være af let til moderat karakter, hindrer den i hvert fald midlertidigt tilbagevenden mod erhvervsaktivitet. Vi har i den forbindelse lagt vægt på, at du vedbliver på sygedagpenge og af kommunen vurderes som fuldt uarbejdsdygtig. På baggrund af vores vurdering af dine funktionsbegrænsninger som følge af arbejdsskaden finder vi, at det fra tidspunktet hvor du ikke kan påbegynde revalidering, overvejende sandsynligt er din hjertelidelse som er årsag til dit erhvervsevnetab.

Vi vurderer således, at du uanset arbejdsskadens følger på grund af din hjertelidelse ville være ophørt med erhvervsaktivitet under det helbredsmæssige afklaringsforløb. Der foreligger derfor ikke et erstatningsberettigende tab på tidspunktet for Arbejdsskadestyrelsens afgørelse af 26. november 2010 som kan henføres til den anerkendte arbejdsskade.

Uanset at Arbejdsskadestyrelsen ved afgørelsen af 18. maj 2010 fastsatte et midlertidigt tab af erhvervsevne på 25 procent, finder vi, at det nuværende tab af erhvervsevne udelukkende er forårsaget af den konkurrerende lidelse i form af hjertesvigt, og du har derfor ikke ret til erstatning for tab af erhvervsevne.

Det er indgået i vores vurdering, at der på tidspunktet for din hjertelidelses debut ikke var konstateret et sikkert erhvervsevnetab.

Vi er opmærksomme på, at din hjertelidelse er under behandling og at det af de lægelige oplysninger fremgår, at din tilstand er i bedring. Vi anmoder derfor Arbejdsskadestyrelsen om at tage spørgsmålet om tab af erhvervsevne op til revision med det samme.

Bemærkninger til klagen

AA forsikring har som forsikringsselskab påklaget Arbejdsskadestyrelsens afgørelse og anført, at det ikke kan påhvile forsikringsselskabet at udbetale en løbende ydelse i en periode, hvor skadelidte på grund af en anden sygdom ikke er i stand til at følge den uddannelsesplan, der er lagt som følge af arbejdsskaden.

Vi bemærker, at det anførte er indgået i vores vurdering af sagen og har dannet grundlag for at behandle sagen principielt. Der henvises til begrundelsen ovenfor.

Oplysningerne i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af

· de oplysninger, som forelå, da Arbejdsskadestyrelsen traf afgørelse i sagen

· Arbejdsskadestyrelsens afgørelse af 26. november 2010. Ved denne afgørelse fik du tilkendt yderligere løbende erstatning for tab af erhvervsevne på 25 procent.

· klagen til Ankestyrelsen

· Arbejdsskadestyrelsens brev om genvurdering

· Din mail af 12. februar 2011 vedlagt udtalelse fra AA Region, AA Sygehus af 7. januar 2011

· Journalnotat fra AA Region, AA Sygehus, modtaget i Ankestyrelsen den 3. marts 2011

Ankestyrelsens lægekonsulent har vejledt om de lægelige spørgsmål i sagen.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 20. november 2019, da den er erstattet af principmeddelelse 75-19.