Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 175-11 om arbejdsskade - personkreds - plejevederlag - pasning af døende - ansættelsesforhold

Resume:

Personer, der modtager plejevederlag efter servicelovens § 119, er ikke omfattet af personkredsen i arbejdsskadelovgivningen.

Der er ikke et ansættelsesforhold, når en person modtager plejevederlag for at passe en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem. Der er tale om en frivillig ordning efter ansøgning, hvor hverken kommunen eller den døende er arbejdsgiver.

Love:

Lov om arbejdsskadesikring - lovbekendtgørelse nr. 848 af 7. september 2009 - § 2

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 81 af 4. februar 2011 - § 119

Afgørelse:

Ankestyrelsen har i principielt møde truffet afgørelse om, hvorvidt der kan ske anerkendelse af anmeldt psykisk belastning i forbindelse med pasning af din døende far som en erhvervssygdom.

Resultatet er

· Du er ikke omfattet af den personkreds, som er sikret af arbejdsskadeloven

Det betyder, at du ikke har ret til erstatning eller andre ydelser efter arbejdsskadeloven.

Vi er således kommet til samme resultat som Arbejdsskadestyrelsen.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Vi vurderer, at du ikke har været i et ansættelsesforhold i forbindelse med pasning af din døende far, hvorfor du ikke er omfattet af lovens personkreds.

Den sikrede personkreds omfatter personer, der ansættes her i landet til at udføre arbejde for en arbejdsgiver. Der skal være indgået en aftale om udførelse af et arbejde. Arbejdet kan være lønnet eller ulønnet og kan være varigt, midlertidigt eller forbigående. Personer, der står i tjenesteforhold til en arbejdsgiver, vil være omfattet af lovens personkreds.

Du har oplyst, at du har haft plejeorlov i to år op til din fars død i perioden fra 2006/2007 – 2008/2009. Du har oplyst, at du under plejeorloven udførte meget praktisk arbejde, blandt andet gjorde rent, lavede havearbejde og lavede mad.

Det fremgår af akter fraA Kommune, at du er blevet bevilliget plejevederlag efter Servicelovens § 119.

Serviceloven § 119 vedrører pasning af døende, hvorefter personer, som passer en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, efter ansøgning er berettiget til plejevederlag. Plejevederlaget udbetales af kommunen, og kommunen indeholder A-skat og arbejdsmarkedsbidrag. Kommunen trækker ikke ATP-bidrag i plejevederlaget, da der ikke betales ATP-bidrag af plejevederlaget. Plejeren kan ikke få dækket udgifter, som den pågældende måtte have i tilknytning til plejeopgaven, for eksempel udgifter til kørsel. Der bør fra starten af plejeforholdets etablering være et nært samarbejde mellem den praktiserende læge, plejeren, den døende og kommunen.

Vi har ved vores vurdering lagt vægt på, at der er tale om en frivillig ordning efter ansøgning, og at plejevederlaget er at anse som kompensation for plejerens fravær fra sit arbejde.

Vi har endvidere lagt vægt på, at kommunen udbetaler plejevederlag som en social ydelse.

Vi har ydermere lagt vægt på, at ordningen bygger på samarbejde mellem den praktiserende læge, plejeren, den døende og kommunen, og at kommunen ikke har instruktionsbeføjelse overfor plejeren eller nærmere definerer plejerens opgaver.

Vi har på den baggrund vurderet, at bevilling af plejevederlag efter Servicelovens § 119 ikke er at anse som et ansættelsesforhold, hvorfor du ikke er omfattet af personkredsen i arbejdsskadeloven.

Bemærkninger til klagen

Din hjælper har i klagen anført, at du er ansat af din far, da han har givet direktiver og anvisninger, men at det er kommunen, der har betalt vederlaget.

Vi bemærker, at kommunen har det overordnede ansvar for plejen i og med, at kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om ophør af retten til plejevederlag, hvis plejevederlag i hjemmet ikke fortsat kan anses for hensigtsmæssig.

Vi bemærker endvidere, at der i Serviceloven er beskrevet forskellige konstellationer hvor plejeren/hjælperen er ansat af kommunen, hvor plejeren/hjælperen er ansat af den person vedkommende plejer/passer og frivillige ordninger, hvor der ikke er tale om et ansættelsesforhold. Aktuelle tilfælde kategoriseres som sidstnævnte.

Vi finder det beklageligt, hvis Arbejdsskadestyrelsen telefonisk har givet psykologB forståelse af, at plejeorlov er at anse som et ansættelsesforhold.

Vi henviser i øvrigt til ovenstående begrundelse.

Oplysningerne i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af

· de oplysninger, som forelå, da Arbejdsskadestyrelsen traf afgørelse i sagen

· Arbejdsskadestyrelsens afgørelse af 15. marts 2010. Ved denne afgørelse vurderedes det, at du ikke var omfattet af lovens personkreds

· klagen til Ankestyrelsen

· Arbejdsskadestyrelsens brev om genvurdering

Vi har besluttet at behandle sagen principielt til belysning af hvorvidt personer der er bevilliget plejevederlag efter Servicelovens § 119 er omfattet af personkredsen i arbejdsskadesikringsloven.