Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 178-11 om botilbud - længerevarende - visitation - frit valg - Tilbudsportalen - registrering - økonomiske hensyn - godkendelse

Resume:

En kommune må kun tilbyde en borger ophold i et længerevarende botilbud, som borgeren har ønsket efter fritvalgsreglerne, hvis botilbudet er registreret på Tilbudsportalen.

Borgeren havde ret til at vælge et andet botilbud fra Tilbudsportalen, der fagligt og økonomisk svarede til kommunens tilbud, medmindre det valgte tilbud var væsentligt dyrere, end det botilbud kommunen var kommet med.

Ankestyrelsen vurderede, at kommunens døgnbemandede botilbud kunne, med respekt for hans sammensatte funktionsnedsættelse, opfylde hans betydelige behov for daglig hjælp og støtte.

Love:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 904 af 18. august 2011 - § 108, stk. 2 og § 14, stk. 2

Afgørelse:

Afgørelse i sag om: afklaring af betydningen af, at et botilbud ikke er optaget på Tilbudsportalen, jfr. Servicelovens § 14, stk. 2. Endvidere belysning af i hvilket omfang der kan indgå en økonomisk dimension i valget mellem flere egnede botilbud eller boformer til længerevarende ophold efter serviceloven

Resultatet er

• A kommune havde ikke ret til at tilbyde NN ophold i botilbudet betegnet Z, fordi botilbudet ikke var optaget på Tilbudsportalen.

• NN har ret til at vælge et tilbud, der svarer til botilbudet X, såfremt han ikke ønsker at vælge dette.

Vi ændrer således afgørelsen fra Det sociale Nævn i Statsforvaltningen Y.

Det betyder, at A Kommune skal oplyse NN om hans muligheder for frit valg og på den baggrund og i samarbejde med NN træffe beslutning om botilbud.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsen finder, at det er en betingelse for en kommunes tilbud om ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold, jfr. Servicelovens § 108, at det er registreret i Tilbudsportalen. Dette fremgår af servicelovens § 14, stk. 2, og af lovens forarbejder.

B kommune i mail af 5. maj 2011 meddelt, at boformen Z ikke er godkendt efter servicelovens § 108 og ikke er registreret i Tilbudsportalen.

A kommune har derfor ikke kunnet opfylde sin forpligtelse til at tilbyde længerevarende ophold i en boform ved at bevilge NN ret til ophold i boformen Z.

NN har krav på et tilbud, der med respekt for hans sammensatte funktionsnedsættelse og ressourcer opfylder hans behov for et botilbud med tilknyttet hjælp og støtte. A kommune har tilbudt botilbudet X.

NN har givet udtryk for at han ikke ønsker at tage ophold i botilbudet X, der efter Ankestyrelsens opfattelse ligger indenfor servicelovens rammer. NN kan derfor benytte sin ret til frit valg og vælge et andet tilsvarende tilbud, jfr. Servicelovens § 108, stk. 2.

Ankestyrelsen finder, at der ved begrebet ”tilsvarende tilbud” må forudsættes, at der skal være tale om et tilbud som både fagligt og økonomisk er tilsvarende, og som derfor ikke må være væsentligt dyrere end det tilbud, kommunen er kommet med.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da Det Sociale Nævn traf afgørelse i sagen

• Det Sociale Nævns afgørelse af 28. april 2011

• Klagen til Ankestyrelsen af 23. maj 2011

• Nævnets genvurdering

• Mail af 18. september 2011 fra NN´s forældre

Sagsfremstilling

A Kommune traf den 15. april 2010 afgørelse om at NN kunne visiteres til botilbudet Å.

Nævnet ændrede den 8. september 2010 kommunens afgørelse, og traf afgørelse om at NN som følge af reglerne om frit valg var berettiget til at blive visiteret til botilbudet Z i stedet for det tilbudte botilbud Å.

Ankestyrelsen afviste den 4. oktober 2010 at behandle sagen, da Ankestyrelsen fandt at sagen var konkret.

A kommune traf herefter en ny afgørelse af 25. oktober 2010, hvor der blev givet afslag på visitation til botilbuddet Z, da B kommune ikke har godkendt Z som botilbud efter servicelovens § 108.

A kommune tilbød NN at komme på venteliste til X, som er boliger opført efter Almenboliglovens § 105, stk. 2 til borgere med længerevarende behov for botilbud, jfr. Servicelovens § 108.

Det Sociale Nævn traf den 28. april 2011 afgørelse om ophævelse af Kommunens afgørelse af 25. oktober 2010. Afgørelsen betød, at NN fortsat havde ret til at vælge optagelse på botilbuddet på Z, forudsat at der blev indgået en konkret aftale med B kommune, hvor botilbuddet er beliggende.

Det Sociale Nævn lagde vægt på, at der ikke var hjemmel til at fastslå, at det er en gyldighedsbetingelse, at botilbuddet fremgår af Tilbudsportalen.

Det Sociale Nævn lagde endvidere vægt på, at Kommunen ikke har godtgjort, at botilbuddet X dækkede ansøgers behov.

A Kommune klagede den 23. maj 2011 til Ankestyrelsen over Det Sociale Nævns afgørelse. Kommunen begrundede sin klage med, at det faktum, at andre kommuner benytter tilbudet, gør det ikke i sig selv til et lovligt tilbud at benytte.

Kommunen anførte endvidere, at ansøger alene har ret til at vælge et tilsvarende tilbud, og det er ikke et enkeltmandstilbud.

Redaktionel note
  • Afgørelsen er publiceret som nummer 83 i Ministerialtidende årgang 2011. Gengivelsen af afgørelsen i retsinformation.dk under et andet nummer er teknisk begrundet, idet retsinfo-dokumentet anvendes til en webservice til brug for Ankestyrelsens afgørelsesdatabase på styrelsens hjemmeside www.ast.dk.