Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 191-11 om kontanthjælp - starthjælp - EU regler - arbejdstager - EU-borger - opholdsbevis - registreringsbevis - lovligt ophold

Resume:

En EU-borger, der var arbejdsløs, uden at det fremgik, at det var uforskyldt,havde hverken ret til kontanthjælp eller starthjælp fra ansøgningstidspunktet.

Ved ansøgning om hjælp må kommunen konkret vurdere i den enkelte sag, om statsforvaltningen må forventes at ville anse en EU-borgers ophold i Danmark for lovligt i medfør af EU-opholdsbekendtgørelsen.

Det var i det konkrete tilfælde ikke tilstrækkeligt godtgjort, at EU-borgeren havde lovligt ophold i Danmark, da han søgte som hjælp efter aktivloven.

Der blev lagt vægt på, at statsforvaltningen havde udstedt et registreringsbevis, og at EU-borgeren efterfølgende blev opsagt fra sit arbejde på grund af grov overtrædelse af personalepolitikken.

Ifølge EU-opholdsbekendtgørelsen bevarer en EU-borger kun under visse betingelser sin status som arbejdstager, hvis han ikke længere er erhvervsaktiv. Afgørelsen afhænger blandt andet af en vurdering af, om arbejdstageren er uforskyldt arbejdsløs og er arbejdssøgende.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 946 af 1. oktober 2009 - § 3, stk. 1, § 3, stk. 2, § 11, stk. 3 og § 11, stk. 6

Bekendtgørelser:

Integrationsministeriets bekendtgørelse nr. 474 af 12. maj 2011 om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler - § 3

Vejledninger:

Arbejdsdirektoratets vejledning nr. 19 af 4. april 2008 om EU/EØS-borgeres adgang til kontanthjælp og starthjælp - pkt. 2, pkt. 3

Afgørelse:

Afgørelse i NNs sag om kontanthjælp

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i sagen om, hvorvidt en EU-borger, som er selvforskyldt ledig, har ret til forsørgelse, indtil statsforvaltningen har truffet afgørelse om den pågældendes ret til ophold i Danmark.

Resultatet er

• NN har hverken ret til kontanthjælp eller starthjælp fra ansøgningstidspunktet

Vi ændrer således afgørelsen fra Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen YY.

Der var enighed på mødet.

Vores afgørelse medfører ikke, at NN skal tilbagebetale kontanthjælp udbetalt på baggrund af Beskæftigelsesankenævnets afgørelse.

Begrundelsen for afgørelsen

Vi finder ud fra en konkret vurdering af sagens oplysninger, at det ikke er tilstrækkeligt godtgjort, at NN havde lovligt ophold her i landet, da han søgte om hjælp efter aktivloven.

Det er en betingelse for at få vedvarende hjælp til forsørgelse, at modtageren er statsborger i en EU/EØS-medlemsstat og er berettiget til ophold efter fællesskabsretlige regler.

Det fremgår af vejledning om EU/EØS-borgeres adgang til kontanthjælp og starthjælp, at kommunerne ikke skal tage stilling til spørgsmål om retten til ophold, men alene sikre sig, at opholdsgrundlaget er i orden. Spørgsmål om opholdsret rettes til statsforvaltningerne.

Vi finder dog, at kommunen konkret må vurdere i den enkelte sag, om statsforvaltningen må forventes at ville anse opholdet for lovligt i medfør af EU-opholdsbekendtgørelsen. Vi henviser i den forbindelse til Principafgørelse 103-11.

Det fremgår, at Statsforvaltningen har udstedt registreringsbevis den 29. oktober 2010 om lovligt ophold, men at NN efterfølgende er opsagt fra arbejde på grund af grov overtrædelse af personalepolitikken. Efter det oplyste har den senere fængsling ikke noget med fyringen at gøre.

Vi finder, at der ikke er sådanne forhold, at der er grundlag for at antage, at statsforvaltningen ud fra de foreliggende oplysninger ville anse NN for at have lovligt ophold. Der kan derfor ikke udbetales hjælp til forsørgelse, uden at statsforvaltningen har taget stilling til, at opholdet er lovligt.

Der henvises til EU-opholdsbekendtgørelsens regler om, at en EU-statsborger, der er arbejdstager her i landet, har ret til ophold ud over det tidsrum, der følger udlændingeloven. Hvis en EU-statsborger ikke længere er erhvervsaktiv, bevarer den pågældende kun under visse betingelser sin status som arbejdstager. Afgørelsen afhænger blandt andet af en vurdering af, om arbejdstageren er uforskyldt arbejdsløs og er arbejdssøgende. Statsforvaltningen har kompetence til at træffe afgørelse herom.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da Beskæftigelsesankenævnet traf afgørelse i sagen

• Beskæftigelsesankenævnets afgørelse af 20. januar 2011

• Klagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af 10. februar 2011

• Beskæftigelsesankenævnets genvurdering

NN er polsk statsborger.

Den 29. oktober 2009 fik han udstedt et registreringsbevis. Det fremgår af beviset, at han registreres som EU/EØS-statsborger med ret til ophold i Danmark. Det fremgår endvidere, at hans opholdsret gælder, så længe han opfylder betingelserne i EU-opholdsbekendtgørelsen.

Det fremgår af kommunens beslutningsnotat af 16. december 2009, at han ifølge e-indkomst har haft arbejde fra den 1. januar 2008 til juni 2009 og igen fra efteråret 2009.

Den 27. november 2009 blev han opsagt i sin stilling som støberiarbejder. Opsigelsen skyldtes grov overtrædelse af virksomhedens personalepolitik.

Den 30. november 2009 søgte han om kontanthjælp.

Kommunen traf den 16. december 2009 afgørelse om, at han ikke havde ret til hjælp. Kommunen fandt, at han ikke havde lovligt ophold i Danmark.

Vedrørende opsigelsen oplyste han i brev af 22. december 2009 til kommunen, at han godt vidste, at det var hans skyld, og at årsagen var, at han havde røget cigaretter på arbejde.

Den 2. september 2010 traf statsforvaltningen afgørelse om at henlægge sagen om, hvorvidt han fortsat har ret til ophold her i landet. Statsforvaltningen henviste til, at han var blevet idømt en frihedsstraf på 2 år, og at han i den forbindelse skulle udvises af Danmark den 1. april 2011.

Den 20. januar 2011 traf Beskæftigelsesankenævnet afgørelse om, at han havde ret til hjælp. Ankenævnet fandt, at han havde lovligt ophold her i landet.

Kommunen klagede.

Kommunen har gjort gældende, at kommunen ikke har pligt til at udbetale forsørgelse til en borger i perioden fra ansøgningen om hjælp, til statsforvaltningen træffer afgørelse om borgerens fortsatte ret til ophold.

Kommunen henviser til, at det tydeligt fremgår af EU-opholdsbekendtgørelsen, at en borger, der er selvforskyldt ledig, ikke længere har arbejdstagerstatus og dermed heller ikke længere har ret til forsørgelse her i landet.

Borgerservice har den 12. april 2011 oplyst over for Ankestyrelsen, at han er udrejst af Danmark den 31. marts 2011.