Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 192-11 om ledighedsydelse - rimeligt tilbud om fleksjob - afslag - sanktioner - rådighed

Resume:

En modtager af ledighedsydelse, der uden gyldig grund havde afslået et rimeligt tilbud om fleksjob i en iskiosk, havde ikke ret til ledighedsydelse i 5 uger.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg lagde vægt på, at hun var visiteret til fleksjob, og at hun derfor var omfattet af aktivlovens sanktionsregler i forhold til ledighedsydelse til personer, der er visiteret til fleksjob.

Sanktionsreglen om, at en person, der ikke står til rådighed for fleksjob, mister retten til ledighedsydelse, kunne ikke anvendes. Udvalget lagde vægt på, at kommunen ikke havde afprøvet hendes rådighed efter, at hun havde afslået tilbuddet om fleksjob.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 946 af 1. oktober 2009 - § 74b, stk. 4

Afgørelse:

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i sagen om sanktionsreglerne ved ledighedsydelse efter aktivlovens § 74 b og § 74 g.

Resultatet er:

• Du har afvist et rimeligt tilbud om fleksjob

Det betyder, at du ikke har ret til ledighedsydelse i 5 uger.

Vi ændrer således afgørelsen fra Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen YY.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg finder, at du er omfattet af aktivlovens § 74 b, da du er visiteret til fleksjob.

Det fremgår af denne bestemmelse, at afslår modtageren af ledighedsydelse uden gyldig grund et rimeligt tilbud om fleksjob, kan der ikke udbetales ledighedsydelse til modtageren i 5 uger.

Vi finder, at du ved at afvise et tilbud om fleksjob i en iskiosk har afslået et rimeligt tilbud om fleksjob.

Vi vurderer, at der er tale om et fleksjob, som du kan varetage med de skånehensyn, der følger af din nedsatte arbejdsevne.

Vi har lagt vægt på, at du er visiteret til fleksjob på baggrund af skånehensyn i forhold til din ryg.

Vi har endvidere lagt vægt på oplysningerne om, at dine behov for varierende arbejdsstillinger vil kunne opfyldes i fleksjobbet, og at arbejdstiden var fra kl. 11 til kl. 15.

Du ses ikke i øvrigt at have en gyldig grund til at afslå tilbuddet om fleksjob i iskiosken.

Du har på den baggrund ikke ret til ledighedsydelse i 5 uger.

Vi bemærker, at vi ikke har fundet anledning til at tilsidesætte Beskæftigelsesankenævnets afgørelse om, at du var berettiget til at afslå tilbuddet om fleksjob i et køkken, da fleksjobbet ikke ville have opfyldt dine skånebehov i forhold til din ryg.

Det bemærkes endvidere, at kommunen traf afgørelse efter aktivlovens § 74, b stk. 3. Det fremgår af denne bestemmelse, at opstår der tvivl om modtagerens rådighed, skal kommunen afprøve modtagerens rådighed. Dette kan ske efter kapitel 10 og 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Hvis kommunen vurderer, at den pågældende ikke står til rådighed for fleksjob, mister den pågældende retten til ledighedsydelse.

Tvivl om rådighed kan opstå i forbindelse med afslag på et rimeligt tilbud om fleksjob. Kommunen ses dog ikke at have foretaget en afprøvning af din rådighed efter dit afslag på tilbud om fleksjob i iskiosken. Du kan derfor ikke sanktioneres efter aktivlovens § 74 b, stk. 3. Det forhold, at du under samme jobsamtale og i umiddelbar tilknytning til dit afslag på tilbuddet om fleksjob i iskiosken, blev tilbudt en praktik i iskiosken, kan ikke anses for en behørig afprøvning af din rådighed efter kapitel 10 og 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Hvis kommunen som følge af dit afslag på fleksjobbet fandt, at der var tvivl om din rådighed, burde kommunen have oplyst dig herom og efterfølgende have arbejdsprøvet dig efter de nævnte kapitler i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Bemærkninger til klagen

Du har anført, at du havde ret til at afslå tilbuddet om fleksjob i iskiosken, da det ikke var foreneligt med dine skånehensyn. Hvis du desuagtet anses for at have sagt nej til et rimeligt tilbud om fleksjob, mener du, at sagen skal afgøres efter aktivlovens § 74 b, stk. 4, hvorefter du alene mister retten til ledighedsydelse i 5 uger.

Du henviser til forløbsbeskrivelse af 23. marts 2010 fra XX. Det fremgår af forløbsbeskrivelsen, som er udarbejdet på baggrund af blandt andet dine egne oplysninger, at din arbejdstid skal ligge om formiddagen, da du udtrættes i løbet af dagen.

Der er ikke i øvrigt oplysninger i sagen, herunder oplysninger i ressourceprofilen, der understøtter dine oplysninger om, at du ikke kan arbejde efter kl. 13.

På den baggrund finder vi ikke, at det kan lægges til grund, at du var berettiget til at afvise tilbuddet om fleksjob i iskioken.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da Beskæftigelsesankenævnet traf afgørelse i sagen

• Beskæftigelsesankenævnets afgørelse af 26. juli 2010

• Klagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af 19. august 2010

• Beskæftigelsesankenævnets genvurdering

Du blev den 1. januar 2004 visiteret til fleksjob på baggrund af skånehensyn i forhold til din ryg. Du overgik samtidig til ledighedsydelse.

Den 10. marts 2010 var du til jobsamtale hos en arbejdsgiver vedrørende et fleksjob i form af en køkkenstilling. Du sagde nej til tilbuddet om fleksjob i køkkenet, da du ikke mente, at det opfyldte dine skånebehov.

Du blev under jobsamtalen hos arbejdsgiveren herefter tilbudt et fleksjob i en iskiosk, hvor dine behov for varierende arbejdsstillinger ville kunne opfyldes. Arbejdstiden var fra kl. 11 til kl. 15. Du afviste tilbuddet om fleksjob i iskiosken med henvisning til, at du ikke kunne arbejde efter kl. 13 på grund af træthed og smerter.

Du blev herefter tilbudt en praktik i iskiosken for at få afprøvet, om du kunne fungere i tidsrummet mellem kl. 11 og kl. 15. Du afslog ligeledes tilbuddet om praktik med henvisning til, at du havde erfaringer fra en tidligere praktik som klinikassistent i 2004, hvor du arbejdede i dette tidsrum, og hvor det ikke fungerede.

Det fremgår af forløbsbeskrivelse af 24. marts 2010 fra XX, at din arbejdsidentitet vurderes meget svag, og at din identitet sandsynligvis derfor ligger i det arbejde du udfører i hjemmet og i dit meget fastlåste sygdomsbillede. Din arbejdsidentitet vurderes at være en barriere i forhold til arbejdsmarkedet.

Kommunen traf afgørelse om stop af udbetaling af ledighedsydelse fra den 22. april 2010. Kommunen traf afgørelse efter aktivlovens § 74 b, stk. 3.

Beskæftigelsesankenævnet fandt, at det var lovligt for dig at afslå tilbuddet om fleksjob i køkkenet, da fleksjobbet ikke ville have opfyldt dine skånebehov i forhold til din ryg.

Nævnet fandt imidlertid, at du ved at sige nej til et tilbud om fleksjob i iskiosken havde afslået et rimeligt tilbud om arbejde, og at du i medfør af aktivlovens § 74 g, stk. 4, derfor ikke kunne få udbetalt ledighedsydelse.

Nævnet tiltrådte på den baggrund kommunens afgørelse.

Du klagede over nævnets afgørelse.

Nævnet fastholdt sin afgørelse.