Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 193-11 om kontanthjælp - udlandet - starthjælp - opholdskrav - beregning - ophold i udland - humanitær mission - militær mission - udsendt af offentlig myndighed

Resume:

En ansøger havde ikke ret til kontanthjælp, da han ikke opfyldte kravet om ophold her i landet i sammenlagt 7 år inden for de seneste 8 år.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg lagde vægt på, at han ifølge CPR-registret havde været registreret som udrejst af Danmark i en periode på 15 måneder.

Han opfyldte ikke aktivlovens betingelser for, at hans ophold i udlandet undtagelsesvist kunne sidestilles med ophold i Danmark.

Udvalget lagde i den forbindelse blandt andet vægt på, at hans ophold i udlandet ikke skyldtes udsendelse på militær mission for den danske stat under instruktion af forsvaret. Ansættelse hos Udenrigsministeriets Internationale Humanitære Beredskab som observatør veden mission i udlandet kunne således ikke anses for eller ligestilles med en udsendelse på militær mission.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 946 af 1. oktober 2009 - § 11, stk. 3 og § 11, stk. 4

Afgørelse:

Afgørelse i din sag om ret til kontanthjælp eller starthjælp

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i sagen om forholdet mellem § 11, stk. 4, i lov om aktiv socialpolitik og § 24, stk. 5, i lov om Det Centrale Personregister.

Resultatet er:

• Du har ikke ret til kontanthjælp

Vi er således kommet til samme resultat som Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen YY.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg finder, at du ikke opfylder kravet om ophold her i landet i sammenlagt 7 år inden for de seneste 8 år.

I beregningen af opholdstiden indgår perioder, hvor du har haft folkeregisteradresse her i landet.

Vi har lagt vægt på, at du opholdt dig i udlandet i perioden fra den 1. august 2003 til den 31. oktober 2004.

Vi har endvidere lagt vægt på, at det fremgår af CPR-registeret, at du i den nævnte periode var registreret som udrejst af Danmark.

Du opfylder ikke betingelserne for, at dit ophold i udlandet undtagelsesvist kan sidestilles med ophold her i landet.

Vi har lagt vægt på, at dit ophold i udlandet ikke skyldes udsendelse på militær mission for den danske stat under instruktion af forsvaret. Dit ophold i udlandet skyldes heller ikke, at du af den danske stat er stillet til rådighed for militær mission under instruktion af udenlandsk eller international myndighed.

Ansættelse hos Udenrigsministeriets Internationale Humanitære Beredskab som observatør vedX mission i Y land, kan ikke anses for eller ligestilles med en udsendelse på militær mission.

Vi har lagt vægt på, atX mission er en humanitær mission med formål at krisestyre og overvåge, at Z personer ikke forulempes i Y land. Monitorerne udsendes på vegne af Udenrigsministeriet. Der er tale om politifolk, civile tolke og logistikere. X mission har hverken militære eller politimæssige funktioner og kan ikke intervenere direkte.

Vi har endvidere lagt vægt på, at ophold ud over 2 måneder pr. kalenderår – når der bortses fra udsendelse på militær mission – ikke kan betragtes som andet end ophold uden for Danmark. Det gælder uanset formålet med udlandsopholdet.

Bemærkninger til klagen

Du har gjort gældende, at det er uden betydning for, om dit ophold iY landskal sidestilles med ophold i Danmark, om du har været udsendt i militært øjemed eller ej.

Vi skal henvise til ovenstående, hvoraf det fremgår, at ophold i udlandet som hovedregel ikke kan medregnes til opfyldelse af opholdskravet for ret til kontanthjælp. Ophold i udlandet som skyldes udsendelse på militær mission for den danske stat kan dog undtagelsesvist medregnes ved beregning af opholdsperioden.

Ved vurderingen af, om du kan medregne dit ophold i udlandet til opfyldelse af opholdskravet for ret til kontanthjælp, er det derfor af afgørende betydning, om dit ophold i udlandet skyldes udsendelse på militær mission. Som det fremgår af ovenstående finder vi ikke, at dit ophold i udlandet kan anses for eller ligestilles med udsendelse på militær mission.

Du har endvidere henvist til, at du i medfør af CPR-lovens § 24, stk. 5, ikke skal anses for udrejst af Danmark i perioden fra den 1. august 2003 til den 31. oktober 2004.

Du har oplyst, at du også var udstationeret i 2000 og 2001, og at din daværende bopælskommune i den forbindelse ikke registrerede dig som udrejst i CPR-registeret. Du har oplyst, at du vil fremsende dokumentation for din tidligere udstationering. Ankestyrelsen har dog ikke modtaget yderligere i den forbindelse.

Vi skal bemærke, at vi ikke har kompetence til at træffe afgørelse i forhold til CPR-loven.

Vi har derfor ikke mulighed for at tage stilling til, om du eventuelt er omfattet af personkredsen for CPR-lovens § 24, stk. 5, hvorefter personer, der er ansat i den danske stat og beordret til tjeneste uden for riget aldrig skal registreres som udrejst af Danmark.

Vi skal vejlede dig om, at du kan klage over kommunens registreringer i CPR-registeret til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Du skal klage til kommunen, som videresender din klage til ministeriet, hvis kommunen ikke kan give dig medhold i klagen.

Hvis kommunen eller ministeriet træffer afgørelse om, at du i CPR-registeret alligevel ikke skal registreres som udrejst i perioden fra den 1. august 2003 til den 31. oktober 2004, bedes du kontakte os, hvorefter vi vil tage stilling til, om din sag skal genoptages.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da Beskæftigelsesankenævnet traf afgørelse i sagen

• Beskæftigelsesankenævnets afgørelse af 6. oktober 2010

• Klagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af 22. oktober 2010

• Beskæftigelsesankenævnets genvurdering

• Ankestyrelsens brev af 24. februar 2011 til dig

• Din telefoniske henvendelse til Ankestyrelsen den 7. marts 2011

• Ankestyrelsens brev af 30. juni 2011 til dig

• Din telefoniske henvendelse til Ankestyrelsen den 25. juli 2011

Du har oplyst, at du har boet i Danmark siden 1982, og at du har været dansk statsborger siden 1986.

I perioden fra den 1. august 2003 til den 31. oktober 2004 var du ansat hos Udenrigsministeriets Internationale Humanitære Beredskab som observatør ved X mission i Y land.

Det fremgår af CPR-registeret, at du i den nævnte periode var registreret som udrejst af Danmark.

Kommunen traf den 2. juni 2010 afgørelse om, at du ikke havde ret til kontanthjælp.

Kommunen lagde vægt på, at du ikke havde opholdt dig i Danmark i sammenlagt 7 år inden for de seneste 8 år.

Beskæftigelsesankenævnet stadfæstede den 6. oktober 2010 kommunens afgørelse.

Nævnet fastholdt afgørelsen i forbindelse med genvurderingen.

Ankestyrelsen har i forbindelse med sagens behandling indhentet en udtalelse fra Arbejdsmarkedsstyrelsen om fortolkningen af aktivlovens § 11, stk. 4, 3. og 4. pkt., om udsendelse på militær mission.