Senere ændringer til afgørelsen
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 197-11 om hjælpemidler - frakendelse - reservehjælpemiddel - væsentlighedskriterium

Resume:

En kommune var berettiget til at frakende en borger en manuel kørestol og en minicrosser i forbindelse med tilretning af el-kørestol.

Det daglige kørselsbehov var dækket med el-kørestolen og den bevilgede handicapbil, som borgeren selv kørte.

En minicrosser og en manuel kørestol ville således ikke yderligere afhjælpe borgerens nedsatte funktionsevne eller i væsentlig grad lette den daglige tilværelse i hjemmet.

Love:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 904 af 18. august 2011 - § 112, stk. 1

Bekendtgørelser:

Socialministeriets bekendtgørelse nr. 743 af 27. juni 2011 om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven - § 1, § 3, stk. 1 og § 4, stk. 1

Afgørelse:

Afgørelse i din sag om afslag på din manuelle kørestol og din minicrosser.

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i din sag om fratagelse af tidligere

bevilgede hjælpemidler i forbindelse med tilretning af et andet hjælpemiddel,

hvor der i øvrigt ikke er sket ændringer af forholdene.

Resultatet er

• Du har ikke ret til en manuel kørestol og en minicrosser.

Vi er således kommet til samme resultat som nævnet i Statsforvaltningen Y.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Det er en betingelse for at få støtte til hjælpemidler, at hjælpemidlet i væsentlig grad afhjælper de varige følger af den nedsatte funktionsevne eller i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet.

Du opfylder ikke betingelserne, fordi den manuelle kørestol og minicrosseren ikke i væsentlig grad afhjælper de varige følger af din nedsatte funktionsevne eller i væsentlig grad letter den daglige tilværelse i hjemmet.

Ved vurderingen har Ankestyrelsen lagt vægt på, at du er bevilget en ny el-kørestol i 2007, som nu er tilrettet til dig. Du er endvidere bevilget en handicapbil, som du selv kører.

Vi har lagt vægt på, at dit daglige kørselsbehov er dækket med bilen og el-kørestolen. En minicrosser og en manuel kørestol vil ikke yderligere afhjælpe din nedsatte funktionsevne. Dit behov for transport og dit behov for at komme uden for hjemmet til diverse aktiviteter er således tilgodeset.

Vi vurderer ikke, at det er sandsynliggjort, at den manuelle kørestol til brug for bl.a. ferie, familie og vennebesøg vil medføre en væsentlig afhjælpning af de varige følger af din nedsatte funktionsevne eller i væsentlig grad lette den daglige tilværelse i hjemmet.

Kommunen kan endvidere udlevere en reservestol, hvis din el-stol skal repareres.

Vi vurderer heller ikke, at det er sandsynliggjort, at din minicrosser til brug for fisketur, indkøb om vinteren, Muskelsvindfonden og Grøn Koncert og camping vil medføre en væsentlig afhjælpning af din nedsatte funktionsevne eller i væsentlig grad lette den daglige tilværelse i hjemmet. Vi har ved denne vurdering lagt vægt på, at du er tilkendt støtte til køb af bil, som du selv kører.

Oplysninger i sagen

Du har muskesvind og har været bevilget Balder el-kørestol, manuel kørestol, elektrisk eleverbart toiletsæde, badetaburet, gribetang, ramper, kørepose og 3-hjulet el-køretøj.

Du er bevilget bilstøtte med lift og bespænding af el-kørestol.

Du blev bevilget mini-crosser i november 1984, en manuel kørestol omkring 1992 og din nuværende Balder el-kørestol i november 2007.

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da nævnet traf afgørelse i sagen

• Nævnets afgørelse af 25. november 2010

• Klagen til Ankestyrelsen af 6. december 2010

• Nævnets genvurdering

• Oplysninger fra A kommune om tilkendelsen af hjælpemidler

Kommunen traf den 11. november 2009 afgørelse om, at du ikke længere var berettiget til minicrosser og manuel kørestol. Kommunen havde revurderet din sag i forbindelse med tilretninger af din el-kørestol.

Du havde oplyst, at du anvendte minicrosseren 9 ud af årets 12 måneder, især om sommeren i forbindelse med dit frivillige arbejde på diverse koncerter. Du anvendte minicrosseren til spontane indkøb, til skovture, fisketure og til foldboldkampe.

Den manuelle kørestol anvendte du, når el-kørestolen gik i stykker, ved besøg hos venner og under sommerferieophold i forbindelse med sauna og bad.

Kommunen fandt, at minicrosseren og den manuelle kørestol ikke var af stor lettelse i din dagligdag.

Du var afhjulpet i hverdagen med el-kørestolen og handicapbilen.

Afgørelsen blev begrundet med, at din el-kørestol Balder, havde så stor en trækkraft, at den kunne anvendes på ujævnt terræn såsom koncertpladser og skov. Det var desuden muligt at leje en minicrosser, hvis du hen over sommeren hellere ville færdes på et 3 hjulet el-køretøj, frem for din kørestol.

I forhold til de spontane indkøb blev det vurderet, at du kunne klare det ved hjælp af din el-kørestol og/eller din handicapbil. Du kunne ligeledes komme til foldboldkampe ved hjælp af el-kørestol og handicapbilen.

Den manuelle kørestol var ikke en væsentlig lettelse i hverdagen, da den kun blev anvendt lejlighedsvis. I hverdagen var du afhjulpet med el-kørestolen.

Hvis el-kørestolen gik i stykker, kunne motoren slås fra, så hjælperne kunne skubbe den rundt i hjemmet. Alternativt kunne der stilles en reserve kørestol til rådighed. Det var muligt at leje en kørestol til lejlighedsvis brug.

Nævnet tiltrådte kommunens afgørelse.

Nævnet har henvist til kommunens afgørelse om, at du var afhjulpet med din handicapbil og el-kørestol.

Nævnet har begrundet afgørelsen med, at du var afhjulpet i dagligdagen. Minicrosseren og den manuelle kørestol ville ikke være en væsentlig yderligere afhjælpning.

Dit behov for et reservehjælpemiddel, når el-kørestolen skulle til service kunne efter det oplyste afhjælpes ved lån af manuel kørestol hos kommunen, hvis din el-kørestol var til reparation over flere dage.

Nævnet var opmærksomt på, at du havde anført, at det var væsentligt for din livskvalitet, at du kunne deltage i Muskelsvindfondens Grønne koncerter og lignende arrangementer som hjælper. Du pegede på, at el-kørestolen kun kunne køre 5 kilometer i timen på ujævnt terræn, mens minicrosseren kunne køre med en hastighed, der svarede til rask gang.

Du havde peget på dit behov for den manuelle kørestol på grund af den generelle tilgængelighed, hvor du var forhindret i at komme ind mange steder med el-kørestol.

Efter beskrivelsen fandt nævnet ikke, at dette kunne føre til en anden afgørelse.

Det afgørende var, at behovet for minicrosserne og den manuelle kørestol sammenholdt med din konstaterede nedsættelse af funktionsevnen ikke var af tilstrækkeligt omfang til, at der reelt blev tale om en væsentlig afhjælpning af de varige følger af din nedsatte funktionsevne og en væsentlig lettelse af den daglige tilværelse i hjemmet, som ikke var afhjulpet af din el-kørestol.

Nævnet havde forståelse for, at du gerne ville have et aktivt liv og deltage i arrangementer som grøn koncert. Dette kunne dog ikke føre til en ændring af kommunens afgørelse.

Nævnet kunne ikke tage stilling til rimeligheden eller hensigtsmæssigheden af kommunens afgørelse, så længe kommunens skøn var udøvet inden for de rammer, der var fastsat i lovgivningen.

Kommunens vurdering sås ikke at være i strid med de retlige rammer for skønsudøvelsen, ligesom der i sagen ikke sås at foreligge retlige mangler i øvrigt.

Du har klaget over nævnets afgørelse.

I klagen til Ankestyrelsen er det anført, at du var uenig i, at det var rimeligt, at du skulle låne en manuel kørestol hos kommunen, hvis du havde brug for et reservehjælpemiddel. Du har i flere tilfælde haft akut behov for en manuel kørestol efter lukketid hos det offentlige. Uden en manuel kørestol ville du i givet fald ligge i din seng og bevilges mere hjælp efter serviceloven end de 8 timer dagligt, som du har nu. Du har en væsentlig nedsættelse af funktionsevnen i kraft af følgerne af den progredierende muskelsvind.

Du sad i en el-stol med el-funktioner som hejs, kip og elryg, der var specialdesignet til dig. En lånt stol hos kommunen ville du efter al sandsynlighed ikke kunne sidde i. Du ville skulle have hjælp til alt.

Ferie, familie og vennebesøg og kulturelle oplevelser kunne så kun foregå i en 200 kg. tung el-stol og ikke over 3 trappetrins højde. Det var et direkte indgreb i din personlige frihed, og du anså afgørelsen for ulovlig.

Du var også uenig i, at du skulle aflevere din minicrosser. Du havde brug for mincrosseren mere end til Muskesvindfondens og Grøn Koncert. Du var langt mere selvhjulpen både sommer og vinter. Det ændrede en el-stol, som du sad i indendørs ikke på. Det var fortsat en væsentlig afhjælpning af de varige følger af din nedsættelse af funktionsevnen at kunne tage ud i marken på fisketur, handle om vinteren, på camping om vinteren og meget mere.

Du blev frataget noget, som ikke var at erstatte med en almindelig el-stol.

Du har henvist til Socialministerens svar på Folketingets socialudvalg.

Nævnet har ved genvurderingen fastholdt sin afgørelse med den givne begrundelse.

Redaktionel note
  • Afgørelsen er publiceret som nummer 88 i Ministerialtidende årgang 2011. Gengivelsen af afgørelsen i retsinformation.dk under et andet nummer er teknisk begrundet, idet retsinfo-dokumentet anvendes til en webservice til brug for Ankestyrelsens afgørelsesdatabase på styrelsens hjemmeside www.ast.dk.