Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 216-11 om fleksjob - kontanthjælp - befordringsgodtgørelse - målgruppe

Resume:

En person, der er visiteret til fleksjob og modtager kontanthjælp, tilhører både målgruppen i beskæftigelsesindsatslovens § 82 og målgruppen i lovens § 83, der har ret til befordringsgodtgørelse ved deltagelse i tilbud efter loven. Det skyldes, at personen bådehører til målgruppen i lovens § 2, nr. 3, om personer, der modtager hjælp ikke alene på grund af ledighed og målegruppeni § 2, nr. 7 om personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, som ikke modtager pension, og som ikke er i stand til at fastholde eller opnå beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet.

Personen kan derfor søge om befordringsgodtgørelse efter enten den ene eller den anden bestemmelse.

Lovens definition af målgrupper bestemmer ikke, at en person kun kan tilhøre én af målgrupperne.

Love:

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - lovbekendtgørelse nr. 710 af 23. juni 2011 - § 2, nr. 3, § 2, nr. 7, § 82 og § 83

Afgørelse:

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i din sag om befordringsgodtgørelse.

Sagen er antaget til behandling for at afklare muligheden for befordringsgodtgørelse efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til en person, der er visiteret til et fleksjob, og som modtager kontanthjælp.

Resultatet er

• Du har ret til befordringsgodtgørelse efter enten § 82 eller § 83 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, så længe du deltager i tilbud efter lovens kapitel 10-12

Det betyder, at du kan vælge, om du vil søge befordringsgodtgørelse efter enten § 82 eller § 83.

Vi ændrer således afgørelsen fra Beskæftigelsesankenævnet i YY.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Det afgørende for at kunne få befordringsgodtgørelse efter enten Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 82 eller § 83 er, at du deltager i et tilbud efter lovens kapitel 10 – 12.

Du tilhører den målgruppe, der har ret til befordringsgodtgørelse efter bestemmelsen i enten § 82 eller § 83.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har lagt vægt på, at du er visiteret til fleksjob og modtager kontanthjælp, idet du ikke opfylder betingelserne for at modtage ledighedsydelse eller særlig ydelse.

Vi har lagt vægt på, at du på tidspunktet for kommunens afgørelse deltog i et tilbud efter lovens § 32, der skulle hjælpe dig med at finde et fleksjob. I den forbindelse havde du en udgift til offentlig transport på 600 kr. om måneden.

Så længe du modtager kontanthjælp og venter på at få et fleksjob, hører du både til målgruppen i lovens § 2, nr. 3, og § 2, nr. 7.

Vi har lagt vægt på, at lovens definition af målgrupper ikke bestemmer, at en person kun kan tilhøre én af målgrupperne.

Samtidig har vi lagt vægt på lovens forarbejdere. Det fremgår, at formålet med at tilføje de fleksjobvisiterede som en del af målgruppen for befordringsgodtgørelse har været at give denne personkreds samme mulighed som andre ledige.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da nævnet traf afgørelse i sagen

• Nævnets afgørelse af 23. juli 2010

• Klagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af 27. april 2010

• Nævnets genvurdering

• Dit brev af 18. august 2010 til Folketingets Ombudsmand

• Brev af 28. september 2010 fra Folketingets Ombudsmand

• Kommunens supplerende bemærkninger af 16. november 2010

• Nævnets supplerende bemærkninger af 23. december 2010

Jobcenter BB meddeler ved afgørelse af 20. april 2010, at du er omfattet af målgruppen i beskæftigelsesindsatslovens § 2, stk. 7, idet du er visiteret til fleksjob.

Det er jobcentrets opfattelse, at du i forhold til befordringsgodtgørelse har ret til godtgørelse efter § 82 i beskæftigelsesindsatsloven. Når du deltager i tilbud/vejledningsforløb kan du bevilges 1,17 kr. per kilometer, der ligger ud over de første 24 kilometer fra bopælen til stedet, hvor du er i aktivitet/tilbud.

Jobcentret finder ikke, at du har ret til noget beskæftigelsestillæg/godtgørelse i den periode, hvor du deltager i vejledningsforløb. Begrundelsen er, at du ikke er omfattet af den målgruppe, der efter lovens § 83 kan få hel eller delvis godtgørelse til anslåede udgifter ved at deltage i tilbuddet.

Nævnet stadfæster jobcentrets afgørelse.

Nævnet begrunder afgørelsen med, at du ikke er omfattet af målgruppen for befordringsgodtgørelse efter beskæftigelsesindsatslovens § 83, stk. 1.

Ved afgørelsen lægger nævnet vægt på, at du ikke er omfattet af målgruppen i lovens § 2, nr. 2, og nr. 3.

Du klager over nævnets afgørelse.

Du oplyser, at du, anden aktør og sagsbehandler adskillelige gange siden januar 2010 har skrevet under på, at du får kontanthjælp og at du tilhører målgruppe § 2, nr. 3, i beskæftigelsesindsatsloven.

Det er din opfattelse, at du har ret til at søge om godtgørelse for transportudgifter efter lovens § 83 i forbindelse med vejlednings- og afklaringsforløb, idet du får kontanthjælp og dermed tilhører såvel målgruppen i lovens § 2, nr. 3, som nr. 7. Du oplyser, at ingen vist har opdaget, at man ikke nødvendigvis får ledighedsydelse samme dag, man får ret til et fleksjob.

Du mener, det er frækt at forlange, at du som kontanthjælpsmodtager skal betale for en månedlig transportudgift på 650 kr.

Nævnet fastholder afgørelsen ved genvurdering af sagen.

Jobcentret har supplerende oplyst, at det er jobcentrets opfattelse, at det vil kræve en lovændring, hvis personer, som er visiteret til fleksjob, og som modtager kontanthjælp, skal være omfattet af muligheden for at få godtgørelse efter § 83.

Nævnet har supplerende oplyst, at du ved visitationen til fleksjob er overgået fra at være i målgruppen efter § 2, nr. 2, eller nr. 3, til at være i målgruppen efter § 2, nr. 7.

Dit forsørgelsesgrundlag er kontanthjælp, fordi du ikke opfylder betingelserne for at modtage ledighedsydelse ved visitationen til fleksjob.

Det er nævnets opfattelse, at du ikke har ret til de ydelser, som er forbeholdt for kontanthjælpsmodtagere i målgrupperne efter § 2, nr. 2, og § 2, nr. 3. I den forbindelse oplyser nævnet, at du har ret til fleksjob, og at du kan gå ud til en arbejdsgiver med henblik på at søge job med tilskud til arbejdsgiver.

På den baggrund fastholder nævnet, at du alene har ret til befordringsgodtgørelse efter § 82.

Retsregler

Vi har truffet afgørelse efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Det er lov nr. 419 af 10. juni 2003, som senest er bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 710 af 23. juni 2011.

Vi henviser til:

• § 2, nr. 3, og nr. 7 om målgruppe

• § 82 og § 83 om befordringsgodtgørelse

Vi vedlægger uddrag af loven.

Vi henviser endvidere til bemærkningerne til ændringsforslag bilag 6 til lovforslag nr. 233 af 19. april 2006 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om fleksydelse, lov om betaling for uddannelse i forbindelse med visse tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. og ligningsloven.

Vi vedlægger bemærkningerne til ændringsforslag bilag 6 til lovforslag nr. 233 af 19. april 2006.

Vi har behandlet sagen efter reglerne om sager af principiel eller generel betydning i

§ 59 a, stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (retssikkerhedsloven).

Det er lov nr. 453 af 10. juni 1997, som senest er bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 656 af 15. juni 2011.