Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 217-11 om virksomhedspraktik - konkurrenceforvridende - klage - kompetence

Resume:

Beskæftigelsesankenævnet havdeikke kompetence til at behandle en klage fra borgeren om konkurrenceforvridende virksomhed.

Kommunen havde hverken givet sanktion for at nægte at deltage i et tilbud eller på noget tidspunkt etableret et konkret tilbud. Kontanthjælpsmodtageren havde derfor ikke en så væsentlig interesse i sagen, at han havde ret til at klage til beskæftigelsesankenævnet over spørgsmål om konkurrenceforvridning.

Love:

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - lovbekendtgørelse nr. 710 af 23. juni 2011 - § 128, stk. 2

Afgørelse:

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i din sag om, at nævnet har afvist at behandle din klage over, at X driver konkurrenceforvridende virksomhed.

Resultatet er

• Nævnet havde ikke kompetence til at behandle en klage fra dig om konkurrenceforvridende virksomhed

Vi er således kommet til samme resultat som Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen YY.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Hovedreglen er, at klage over kommunens afgørelser efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan indbringes for beskæftigelsesankenævnet af den, som afgørelsen vedrører.

Klage over afgørelser i spørgsmål om konkurrenceforvridning efter loven kan dog også indbringes for nævnet af andre, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.

Kommunen har ikke truffet en afgørelse med direkte retsvirkninger for dig.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har lagt vægt på, at kommunen den 7. juli 2010 har ændret tidligere afgørelse af 20. maj 2010 om sanktion i din kontanthjælp. Det betyder, at du ikke har fået en sanktion i din kontanthjælp for at nægte at deltage i tilbud under X jobudviklingscenter.

Du har ikke en så væsentlig interesse i sagen, at du har ret til at klage til nævnet over spørgsmålet, om X driver konkurrenceforvridende virksomhed.

Vi har lagt vægt på, at kommunen på intet tidspunkt har etableret et konkret tilbud for dig hos X.

Herefter finder vi, at kommunens afgørelse af 7. juli 2010 ikke har nogen retsvirkning for dig i forhold til spørgsmålet om konkurrenceforvridning.

Bemærkninger til klagen

Du har oplyst, at den omstændighed, at kommunen ophæver din sanktion af et pengebeløb, ikke tilsidesætter din væsentlige interesse i sagen og heller ikke den offentlige interesse.

Vi henviser til begrundelsen for afgørelsen.

Vi bemærker, at Konkurrencestyrelsen ikke behandler klager over konkurrenceforvridning efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da nævnet traf afgørelse i sagen

• Nævnets afgørelse af 8. november 2010

• Klagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af 15. november 2010

• Nævnets genvurdering

• Nævnets supplerende bemærkninger af 20. januar 2011

A Kommune meddeler ved afgørelse af 7. juli 2010, at du ikke skal sanktioneres. Kommunen ændrer tidligere afgørelse af 20. maj 2010.

Ved revurdering af sagen lægger kommunen vægt på, at der ikke er en ajourført jobplan om tilbud hos X.

Nævnet afviser at behandle sagen.

Nævnet begrunder afgørelsen med, at kommunens afgørelse om sanktion i kontanthjælpen er bortfaldet den 7. juli 2010. På den baggrund finder nævnet ikke anledning til at foretage sig yderligere.

Nævnet afviser at behandle din klage over, at X driver konkurrenceforvridende virksomhed. Nævnet oplyser, at du ikke har en væsentlig og retlig interesse i afgørelsen af dette spørgsmål.

Du klager over nævnets afgørelse.

Du oplyser, at X driver konkurrenceforvridende virksomhed, og at dette er klagens hovedspørgsmål.

Du påpeger, at den omstændighed, at kommunen har ophævet sanktion i form af et pengebeløb, ikke tilsidesætter din væsentlige interesse i sagen og heller ikke den offentlige interesse.

Nævnet fastholder afgørelsen ved genvurdering af sagen.

Nævnet uddyber begrundelsen den 20. januar 2011.

Nævnet er af den opfattelse, at du ikke har en så væsentlig interesse i sagen, at du kan påklage spørgsmålet om konkurrenceforvridning til nævnet efter kommunens tilbagekaldelse af afgørelsen af 20. maj 2010.

Nævnet lægger særligt vægt på, at der på intet tidspunkt er etableret et konkret tilbud for dig hos X.

Herefter finder nævnet, at en vurdering af et eventuelt spørgsmål om konkurrenceforvridning hører under Konkurrencestyrelsen, som du har henvendt dig til 24. april 2010.