Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 218-11 om jobplan - gyldighed - udkast til jobplan - manglende underskrift

Resume:

Jobcentret i kommunen skal udarbejde en jobplan i dialog med den ledige med det formål at opnå enighed om relevante konkrete beskæftigelsesmål, og hvilke aktiviteter der leder frem til dette.

Dette er ikke til hinder for, at jobcentret kan lave et udkast til jobplan, inden dialogen med den ledige.

Det har ikke betydning for gyldigheden af jobplanen, om den ledige formelt har accepteret planen med sin underskrift.

Love:

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - lovbekendtgørelse nr. 710 af 23. juni 2011 - § 2, nr. 3, § 27, § 29, stk. 1, § 31, § 22, stk. 1, nr. 1, § 22, stk. 2, § 22, stk. 3 og § 32, stk. 1, nr. 2

Bekendtgørelser:

Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 482 af 19. maj 2011 om en aktiv beskæftigelsesindsats - § 36, stk. 1 og § 36, stk. 2

Afgørelse:

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i NNs sag om jobplan om deltagelse i aktivering på livsstilsprojekt X i perioden 26. marts 2010 – 25. juni 2010.

Resultatet er

• Jobplanen af 25. marts 2010 er gyldig

Det betyder, at NN havde pligt til at deltage i aktivering i livsstilsprojekt X i perioden 26. marts 2010 – 25. juni 2010.

Vi ændrer således afgørelsen fra Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen YY.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Kommunen har fastsat i NNs jobplan af 25. marts 2010, at hun skal deltage i livsstilsprojekt X i perioden 26. marts 2010 – 25. juni 2010.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg finder, at kommunen har udarbejdet jobplanen i overensstemmelse med reglerne.

Vi har lagt til grund, at X er et åbent tilbud. Kommunen har bevilget tilbuddet til NN som et særligt tilrettelagt projekt efter bestemmelsen i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats om vejledning og opkvalificering.

Vi har lagt vægt på, at NN tilhører målgruppen i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, der skal have udarbejdet en jobplan forud for afgivelse af et tilbud efter loven.

NN modtager kontanthjælp og har helbredsmæssige problemer.

Efter reglerne er det jobcenteret i kommunen, der udarbejder en jobplan sammen med personen. Jobplanen skal være drøftet med personen ved en jobsamtale. Den udarbejdede jobplan skal underskrives af personen og jobcenteret.

Vi har lagt vægt på forarbejderne til reglerne om udarbejdelse af jobplan. Det fremgår af lovbemærkningerne, at det er en forudsætning, at udarbejdelse af en jobplan sker i dialog med den ledige og med henblik på at opnå enighed om, hvad der skal være det relevante konkrete beskæftigelsesmål, og hvilke aktiviteter der leder frem til dette.

Det fremgår dog samtidigt af bemærkningerne til loven, at i de særlige situationer, hvor der ikke opnås enighed, vil det være nødvendigt, at kommunen pålægger den ledige pligt til at gennemføre en konkret aktivitet, der indgår i planen.

Vi har lagt vægt på, at NN havde en samtale på jobcenteret den 25. marts 2010, hvor kommunen præsenterede hende for tilbuddet om aktivering på X.

Vi har lagt vægt på kommunens oplysning om, at jobplanen blev gennemgået med NN på mødet, og at den ville være blevet ændret, hvis der på mødet var kommet objektive indvendinger mod jobplanen.

Samtidigt har vi lagt vægt på NNs oplysning om, at der ikke var nogen dialog ved mødet om jobplanen, at hun fik en halv time til at underskrive, og at kommunen gav den besked, at hun ikke ville få udbetalt kontanthjælp, hvis hun ikke underskrev jobplanen.

Vi finder ikke grundlag for at kritisere, at kommunen havde forberedt et udkast til jobplan inden mødet herom.

Vi har lagt vægt på henholdsvis kommunens og NNs oplysninger. Herefter finder vi det ikke godtgjort, at kommunen ikke har forsøgt at udarbejde jobplanen sammen med NN.

I den forbindelse har vi lagt vægt på, at der ikke i lovgivningen er bestemmelser, der forhindrer kommunen i at lave et udkast til jobplan, inden dialogen med den ledige.

Det har ikke betydning for gyldigheden af jobplanen, om NN formelt har accepteret planen med sin underskrift.

Vi har herved lagt vægt på, at underskriften på jobplanen er en formalitet, der støtter op om dialogen med kommunen, men at der ikke er tale om en gyldighedsbetingelse. Det er ikke et krav, at den ledige er enig i eller accepterer jobplanen.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da nævnet traf afgørelse i sagen

• Nævnets afgørelse af 20. december 2010

• Klagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af 11. januar 2011

• Nævnets genvurdering

• NNs supplerende oplysninger af 10. februar 2011

• Nævnets supplerende oplysninger af 23. februar 2011

• Kommunens bemærkninger af 8. august 2011

Ved kommunens afgørelse af 25. marts 2010, henvises NN til at deltage i aktivering i livsstilsprojekt X i perioden 26. marts 2010 – 25. juni 2010.

Tilbuddet fremgår af jobplanen.

Nævnet ændrer kommunens afgørelse den 20. december 2010.

Det er nævnets opfattelse, at NN ikke havde ret og pligt til at deltage i tilbuddet.

Nævnet finder, at jobplanen er ugyldig.

Nævnet lægger vægt på, at jobplanen er underskrevet af NN under protest, og at den var forberedt og udarbejdet inden hun kom til mødet, hvor jobplanen blev præsenteret for hende.

Kommunen klager den 11. januar 2011.

I klagen gør kommunen gældende, at jobplanen er udarbejdet sammen med NN. Det er kommunens opfattelse, at når sagsbehandleren udfylder jobplanen inden mødet, er det alene et spørgsmål om, hvordan den enkelte medarbejder strukturerer sit arbejde.

Kommunen oplyser, at jobplanen blev gennemgået med NN på mødet, og at den ville være blevet ændret, hvis der på mødet var kommet objektive indvendinger mod jobplanen.

Det er kommunens vurdering, at NN underskriver under protest, fordi hun mener, at hun har ret førtidspension og vurderer sin arbejdsevne subjektivt.

Nævnet fastholder afgørelsen ved genvurdering af sagen den 14. januar 2011.

NN sender supplerende oplysninger den 10. februar 2011.

NN oplyser, at hun ikke underskrev jobplanen under protest, fordi hun mener sig berettiget til førtidspension. Det var fordi, hun blev truet med stop af kontanthjælp, hvis ikke hun underskrev. Hun oplyser, at hun fik en halv time til at læse jobplanen og underskrive den, og at der ikke var nogen dialog.

Endvidere gør NN gældende, at jobplanen er oprettet 13. november 2007, hvor hun kort tid efter blev sendt på et aktiveringskursus, men hun har aldrig underskrevet eller set jobplanen før den 25. marts 2010.

Nævnet sender supplerende oplysninger den 23. februar 2011.

Nævnet mener ikke, at kommunens fremgangsmåde er i overensstemmelse med gældende regler.

Nævnet henviser til, at det af ankeskemaet fremgår, at sagsbehandleren inden mødet havde forberedt en jobplan, og at det indirekte fremgår af referat fra mødet den 25. marts 2010, at sagsbehandleren forventede, at NN var aggressiv og opfarende, hvilket var grunden til, at jobplanen var udarbejdet forinden.