Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 221-11 om hjemmehjælp - praktisk hjælp - ægtefælle

Resume:

En kommune, der traf afgørelse ompraktisk hjælp i hjemmet, var berettiget til at tage hensyn til, i hvilket omfang ansøgers ægtefælle var i stand til at varetage opgaver i hjemmet.

Kommunen skal bedømme ansøgers samlede situation, når der træffes afgørelse om praktisk hjælp. I denne bedømmelse forudsættes det, at øvrige medlemmer af den fælles husstand deltager i udførelsen af opgaver i hjemmet.

Love:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 904 af 18. august 2011 - § 83, stk. 1, nr. 2 og § 83, stk. 2

Vejledninger:

Socialministeriets vejledning nr. 12 af 15. februar 2011 om servicelovens formål og generelle bestemmelser i loven - punkt 1

Socialministeriets vejledning nr. 13 af 15. februar 2011 om hjælp og støtte efter serviceloven - punkt 102

Note:

Principafgørelse C-62-01 ophæves.

Afgørelse:

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i din sag om afklaring af, i hvilket omfang en ægtefælles forventes at kunne bidrage til hjælp til rengøring.

Resultatet er

• Du havde ikke ret til fortsat hjælp til rengøring

Det betyder, at hjælpen til rengøring skulle ophøre.

Vi er således kommet til samme resultat som nævnet i Statsforvaltningen Y

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Kommunen er ved en afgørelse om praktisk hjælp i hjemmet berettiget til at tage hensyn til, i hvilket omfang ansøgers ægtefælle er i stand til at varetage opgaver i hjemmet.

Vi har vurderet, at der ikke er grundlag for at tilsidesætte kommunens skønsmæssige afgørelse om, at du ikke var berettiget til praktisk hjælp i hjemmet i form af rengøring.

Vi har lagt vægt på, at hjælp efter serviceloven bygger på den enkeltes ansvar overfor sin familie.

Ved vurderingen af det konkret behov for hjælp skal kommunalbestyrelsen bedømme ansøgerens samlede situation. Det forudsættes, at øvrige medlemmer af den fælles husstand deltager i opgaveudførelsen i hjemmet.

Vi har lagt vægt på, at din hustru kunne klare alle huslige opgaver, men at det tog lang tid. Din hustru gjorde rent den uge, hvor I ikke havde haft hjemmehjælp. Du og din hustru anvendte rollator udendørs.

I klarede selv den personlige hygiejne, indkøb og madlavning. I deltog begge i aktiviteter uden for hjemmet.

Hvis din eller din ægtefælles funktionsevne er blevet yderligere nedsat siden kommunens afslag på fortsat hjælp i hjemmet, kan du kontakte kommunen for en ny vurdering.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da nævnet traf afgørelse i sagen

• Nævnets afgørelse af 28. september 2010

• Klagen til Ankestyrelsen af 13. oktober 2010

• Nævnets genvurdering

A Kommune traf den 17. september 2009 afgørelse om, at hjælpen til rengøring ophørte fra den 28. september 2009.

Afslaget var begrundet i, at din hustru ved ændrede arbejdsgange, hvilepauser og ved at dele opgaven op over alle ugens dage, ville kunne udføre opgaven.

Afgørelsen var truffet i henhold til servicelovens § 83 og A Kommunens kvalitetsstandarder.

I kommunens helhedsvurdering fremgår det, at du kunne rydde lidt op og lave mad samt andre småting. I lavede mad i fællesskab og købte selv ind.

Din hustru kunne klare alle huslige opgaver, men det tog lang tid. Din hustru gjorde rent den uge, hvor I ikke havde hjemmehjælp. Din hustru kunne ikke stå på en stige eller ligge på knæ og gøre rent. I kunne komme rundt inde uden hjælpemidler og anvendte rollator udendørs.

Du har nedsat lungekapacitet til 30 % og havde ilt, som du havde på ca. 16 timer i døgnet.

Din ægtefælle har haft 2 blodpropper i hjernen, i 2001 og i 2007.

Du har oplyst, at I selv sørgede for daglig hygiejne, madlavning, indkøb og lignende.

I har klaget til klagerådet, som den 22. oktober 2009 henstillede til kommunen, at der blev foretaget visitation særskilt på dig og din ægtefælle.

A Kommune meddelte den 9. november 2009, at afgørelsen om afslag på hjælp til rengøring blev fastholdt.

Nævnet tiltrådte kommunens afslag fortsat hjælp til rengøring.

Nævnet henviste til, at du siden juni 2006 havde modtaget hjælp til rengøring. Kommunen havde den 1. januar 2009 udarbejdet nye kvalitetsstandarder for tildeling af hjælp til rengøring. På den baggrund var der foretaget en revurdering af din bevilling på hjælp til rengøring.

Kommunen havde på denne baggrund afslået at yde hjælp til rengøring med den begrundelse, at din ægtefælle ved ændrede arbejdsgange, hvilepauser og spredning af rengøringen over flere dage kunne varetage opgaven i hjemmet.

Nævnet har begrundet afgørelsen med, at nævnet ikke kunne tilsidesætte kommunens skønsmæssige afgørelse om, at du ikke var berettiget til at modtage hjælp til rengøring efter servicelovens § 83, stk. 1, nr. 2.

Du har klaget over nævnets afgørelse.

I klagen til Ankestyrelsen er det anført, at din hustru indenfor de 2 seneste år havde haft 2 blodpropper og har været indlagt på Z Sygehus og været afhængig af hjemme ilt i hele 2008.

Nævnet har ved genvurderingen fastholdt sin afgørelse.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 25. januar 2019, da den er erstattet af principafgørelse 3-19.