Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 223-11 om hjælpemiddel - beskyttelsesmaske - åndedrætsværn - MCS - duftoverfølsomhed - kemikalieoverfølsomhed

Resume:

Beskyttelsesmaske kunne ikke ydes som hjælpemiddel til en kvinde med MCS (duft- og kemikalieoverfølsomhed).

Ankestyrelsen lagde vægt på, at der ikke er en lægefaglig forklaring på de fysiologiske mekanismer, der udløser symptomerne, og der er ikke dokumentation for effektiv behandling.

Ankestyrelsen lagde endvidere vægt på, at der ikke er lægevidenskabelig dokumentation for, at beskyttelsesmaske virker mod MCS.

Love:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 904 af 18. august 2011 - § 112

Note:

C-22-08 ophæves samtidig.

Afgørelse:

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i sag om afslag på beskyttelsesmaske som et hjælpemiddel for duftoverfølsomhed. Sagen er antaget som supplement til principafgørelse nr. C-22-08.

Resultatet er

• Du er ikke berettiget til beskyttelsesmaske og filtre som hjælpemidler.

Vi er således kommet til samme resultat som Det Sociale Nævn i Statsforvaltningen Y.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsen finder, at der ikke er tilstrækkelig dokumentation for, at en beskyttelsesmaske og filtre i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, i væsentlig grad lette den daglige tilværelse eller er nødvendig for, at den pågældende kan udøve et erhverv.

Efter serviceloven kan der alene ydes støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, i væsentlig grad lette den daglige tilværelse eller er nødvendig for, at den pågældende kan udøve et erhverv.

Ankestyrelsen har lagt vægt på, at du beskriver svære symptomer, som må antages at være varige. Der er imidlertid ikke en lægefaglig forklaring på de fysiologiske mekanismer, der udløser dine symptomer. Der er ingen diagnostiske tests og der er ikke dokumentation for effektiv behandling.

Ankestyrelsen har endvidere lagt vægt på, at der ikke er lægevidenskabelig dokumentation for, at beskyttelsesmaske og filtre virker mod MCS/duftoverfølsomhed.

Ankestyrelsen finder på denne baggrund ikke, at der er tilstrækkelig dokumentation for, at beskyttelsesmaske og filtre i væsentlig grad vil kunne afhjælpe de gener, som du oplever.

Bemærkninger til klagen

I klagen har du anført, at sygdommen ikke kan behandles, men den kemiske luftforandring kan undgås, og det er kun muligt at undgå indånding af skadelige stoffer med åndedrætsværn. Brug af åndedrætsværn er ligeså nødvendigt for MCS syge som krykkestokke eller kørestol er til en handicappet.

Vi bemærker, at disse oplysninger er indgået i vores vurdering af sagen. Vi finder dog ikke, at oplysningerne kan medføre en ændret vurdering, da vi finder, at der ikke er tilstrækkelig dokumentation at beskyttelsesmaske og filtre virker mod din lidelse i form af MCS/duftoverfølsomhed og i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne eller i væsentlig grad lette den daglige tilværelse.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da nævnet traf afgørelse i sagen

• Nævnets afgørelse af 18. oktober 2010

• Klagen til Ankestyrelsen af 21. oktober 2010

• Nævnets genvurdering

Sagsfremstilling

Kommunen fandt ved afgørelse af 2. juni 2010, at du ikke havde ret til beskyttelsesmasker som et hjælpemiddel eller forbrugsgode som følge af overfølsomhed over for dufte og kemikalier.

Kommunen lagde vægt på, at der ikke forelå lægevidenskabeligt materiale, som dokumenterer, at en maske i væsentlig grad vil kunne afhjælpe nedsættelsen af funktionsevnen eller i væsentlig grad lette den daglige tilværelse.

Nævnet fandt ved afgørelse af 18. oktober 2010, at du ikke havde ret til masker og filtre efter hjælpemiddelbestemmelserne.

Nævnet fandt, at der ikke var grundlag for at tilsidesætte kommunens afgørelse om, at du ikke fandtes at opfylde lovgivningens væsentlighedsforudsætninger.

Nævnet henviste til kommunens begrundelse, idet nævnet var enig heri.

Nævnet henviste i øvrigt tilden praksis, som blev lagt ved Ankestyrelsens afgørelser, konkret ved social meddelelse C-22-08.

Nævnet lagde vægt på, at der ikke er dokumentation for at maske/filtre i væsentlig grad kan afhjælpe følger af nedsat funktionsevne, væsentligt lette den daglige tilvæ-relse i hjemmet eller er nødvendig for erhvervsudøvelse.

Nævnet lagde ved sin afgørelse vægt på, at der ikke er videnskabelig dokumentation for, at åndedrætsværn kan forebygge MCS-symptomer, og åndedrætsværn indgår i øvrigt ikke i Danmark i gængs forebyggelse eller behandling af luftvejssymptomer. Anvendelse af åndedrætsværn i forhold til MCS-symptomer er således ikke baseret på evidens.

For så vidt angår en mulighed for, at der uanset ovenstående i visse ganske særlige tilfælde eventuelt kunne findes grundlag for bevilling, så finder nævnet ikke, at der er oplysninger om ganske særlige forhold, som kan føre hertil. Det forhold, at læger støtter din brug af masker, uden at konkretisere virkningen/effekten heraf, fandt nævnet ikke kan føre til bevilling.

I klagen har du bl.a. anført, at den sygdom MCS, som du har fået af den kemiske luftforurening, vi indånder, kan endnu ikke behandles, men den kan undgås og det er kun muligt at undgå indånding af skadelige stoffer med åndedrætsværn. Brug af åndedrætsværn er ligeså nødvendigt for MCS syge, som krykkestokke eller kørestole er for handicappede.

Du anførte endvidere, at du godt vidste, at principafgørelsen stod i vejen for bevilling til stor gene for MSC syge. Derfor bad du nævnet se på sagen igen.

Nævnet fandt ved genvurderingen af 25. oktober 2010, at der ikke var kommet nye oplysninger, der gav grundlag for at ændre afgørelsen.

Ankestyrelsens lægekonsulent har vejledt om de lægelige spørgsmål i sagen Lægekonsulenten har i den forbindelse henvist til et notat af 26. oktober 2005 fra Sundhedsstyrelsen, hvorefter der ikke findes objektive undersøgelser eller fund, der i videnskabelig sammenhæng kan understøtte symptomatologien og de kliniske manifestationer og dermed understøtte MCS som en sygdomsenhed.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 1. august 2019, da den ikke længere har vejledningsværdi.