Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 226-11 om merudgifter til voksne - kursusudgifter - nedsat funktionsevne - begge ægtefæller

Resume:

Når begge forældre har nedsat funktionsevne, som følge af samme type lidelse, skal der ved udmåling af støtte til et handicaprelateret familiekursus medtages udgifterfor hele familien hos den ene forælder. Udgiften skal i dette tilfælde ikke opgøres separat for begge forældre.

I den konkretesag kunne udgiften til det ansøgte familiekursus for døve forældre dog ikke dækkes, fordi kurset ikke var en nødvendig merudgift som følge af den nedsatte funktionsevne, som var døvhed.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at kurset var et forældrevejledningskursus om børns udvikling, opvækst og syn på børn gennem tiderne. Der blev endvidere lagtvægt på, at oplysningerne kunne tilegnes på anden måde end ved deltagelse i kursus.

Love:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 904 af 18. august 2011 - § 100

Bekendtgørelser:

Socialministeriets bekendtgørelse nr. 764 af 24. juni 2010 om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse - § 7 og § 8

Vejledninger:

Socialministeriets vejledning nr. 10 af 15. februar 2011 om særlig støtte til voksne - punkt 50, punkt 51, punkt 69

Afgørelse:

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i din sag, om hvordan merudgiftsydelsen opgøres for en families udgifter til handicaprelaterede kurser, hvor begge forældre har nedsat funktionsevne på grund af samme type lidelse.

Resultatet er

• Du kan ikke få dækket udgifter til det ansøgte familiekursus om forældrevejledning til døve, fordi betingelserne herfor ikke er opfyldte.

• Hvis betingelserne var opfyldte for kurset, skulle der ved udmålingen af støtten medtages udgifter for hele familien og ikke kun dine egne udgifter.

Vi er således kommet til samme resultat som nævnet i Statsforvaltningen Y, men med en anden begrundelse for afgørelsen.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Du opfylder ikke betingelsen, fordi det ansøgte familiekursus for døve forældre er et forældrevejledningskursus om børns udvikling, opvækst og syn på børn gennem tiderne.

Det er en betingelse for at få udgifter til handicaprettede familiekurser, at deltagelsen i kurset er en nødvendig merudgift som følge af den nedsatte funktionsevne.

Ankestyrelsen anser ikke ovennævnte kursus om forældrevejledning som en nødvendig merudgift som følge af din nedsatte funktionsevne.

Vi har ved denne vurdering lagt vægt på, at du kan tilegne dig oplysningerne på anden måde end ved at deltage i kurset.

Vores begrundelse for, at du ikke kan få dækket udgifterne som en nødvendig merudgift er således en anden begrundelse end nævnets.

Hvis betingelserne er opfyldt for, at hele familien deltager i et handicaprettet kursus skal der ved udmålingen af støtten medtages udgifterne til hele familien og ikke kun dine egne udgifter.

Vi har ved denne vurdering lagt vægt på, at der kan ydes dækning af nødvendige merudgifter som følge af en borgers nedsatte funktionsevne til borgeren selv, samt til børn og nære pårørende.

Hvis betingelserne var opfyldte, ville dit barn og din samlever derfor kunne deltage i kurset.

Vi har herved lagt vægt på, at udgiften til kurset var 7.700 kr.. Beløbet ville derfor overstige minimumsgrænsen på 6.000 kr. i løbet af 1 år som en enkeltudgift.

Oplysninger i sagen

Du har i april 2010 ansøgt om optagelse på 1 uges højskolekursus om ”forældrevejledning til døve” for dig selv, din søn og din samlever, der er mor til din søn og som også er døv. Jeres søn er hørende.

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da nævnet traf afgørelse i sagen

• Nævnets afgørelse af 3. august 2010

• Klagen til Ankestyrelsen af 24. august 2010

• Nævnets genvurdering

A Kommune har den 7. juli 2010 givet afslag på et kursus i forældrevejledning til døve efter servicelovens § 100.

Kommunen har vurderet, at du var omfattet af målgruppen til at søge om merudgifter, jf. principperne i Ankestyrelsens Principafgørelse af 30. juni 2010.

Afslaget blev begrundet i, at det ikke blev vurderet, at kurset var en nødvendig merudgift, da størstedelen af kursets indhold omhandlede børneopdragelse.

Nævnet har den 3. august 2010 tiltrådt kommunens afslag med en anden begrundelse.

Nævnet har uden særlig prøvelse lagt til grund for afgørelsen, at kommunen har fundet, at du er omfattet af personkredsen i servicelovens § 100.

Nævnet fandt, at du ikke var berettiget til dækning af dine udgifter til kursus i forældrevejledning.

Nævnet lagde til grund, at du efter det oplyste i sagen ikke havde merudgiftsydelse, og derfor ikke kunne bevilges en enkeltstående udbetaling, jf. bekendtgørelsens § 8.

Nævnet havde været opmærksomt på, at du havde søgt om dækning af kursusafgifter på 7.700 kr.. Nævnet anførte, at du kun kunne medtage dine egne udgifter. Din ægtefælle skulle evt. søge særskilt. Din ægtefælles deltagelse skyldtes efter det oplyste ikke din funktionsnedsættelse, men hendes rolle som forældre.

Din merudgift til dig og dit barn var således på 3.350 kr. Transportudgiften var ikke oplyst, men afstanden fra A Kommune til kursusstedet var 17 km.

Dine sandsynliggjorte merudgifter ville således heller ikke komme over minimumsbeløbet på 6.000 kr., idet din udgift til dig og dit barn ville blive 3.350 kr.. Du havde ikke sandsynliggjort andre udgifter.

Nævnet har været opmærksomt på, at du havde anført, at kurset var tilrettelagt for døve forældre med hørende børn, og at du som døv forælder ikke havde mulighed for at få denne information på anden måde.

Nævnet fandt dog, at det anførte ikke kunne føre til anden afgørelse. Nævnet havde ved afgørelsen ikke vurderet kursets karakter, men alene taget stilling til, at du på det oplyste grundlag ikke var berettiget til merudgiftsydelsen.

X har klaget over nævnets afgørelse.

I klagen til Ankestyrelsen er det anført, at A Kommune og nævnet gav afslag på deltagelsen i et familiekursus for døve med 2 forskellige begrundelser.

Du havde i din klage bestridt, at størstedelen af kursets indhold handlede om børneopdragelse. X henviste til vejledning nr. 96 af 5. december om særlig støtte til voksne og henviste til punkt 104:

”Der kan ydes hjælp til dækning af merudgifter som følge af den pågældendes og eventuelle børns eller pårørendes nødvendige deltagelse i kurser, som tager sigte på at sætte de pågældende i stand til at leve et liv som andre ikke-handicappede på samme alder og i samme livssituation. ” Videre 2. afsnit 2. punktum ” kurser som omhandler forskellige aspekter af temaet »at leve med handicap«, herunder forholdet til partneren, børn mv. De pårørende omfatter også familiens børn. ”

De særlige forhold, der var knyttet til det at være døv, kunne man ikke læse sig til eller få informationer via andre medier. X kunne derfor støtte, at der var tale om en merudgift, da forældrekurset gjorde forældre og børn bedre i stand til at leve med hørehandicappet.

X var ikke enig i nævnets begrundelse. Begge parters deltagelse i forældrekurset skyldtes forældrenes nedsatte funktionsevne. X henviste fortsat til vejledningens punkt 104 om, at leve med handicap, herunder forholdet til partneren, børn mv. X fandt, at man måtte se familien som et hele, og at der derfor ikke var belæg for at dele kursusafgiften på hver af forældrene, men lade ansøgeren være repræsentant for den samlede familie.

Nævnet har ved genvurderingen fastholdt sin afgørelse. Nævnet fandt, at merudgiftsydelsen skulle dække merudgifter som følge af egen funktionsnedsættelse og ikke ægtefællens merudgift som følge af ægtefællens funktionsnedsættelse.

Nævnet havde i øvrigt ikke vurderet det konkrete kursus.