Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 238-11 om barseldagpenge - pasning - alvorligt syge børn - beregning af - ophold på hospital - sygeperiode

Resume:

En forælder havde ret til dagpenge i den periode, hvor barnet var indlagt på hospital.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg lagde vægt på, at betingelsen om ophold på hospital eller lignende institution i 12 dage eller mere var opfyldt.

Udvalget fandt, at både dagen, hvor barnet blev indlagt, og dagen, hvor barnet blev udskrevet, skulle indgå ved beregningen af opholdsperioden på hospitalet.

Love:

Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel - lovbekendtgørelse nr. 1084 af 13. november 2009 - § 26

Bekendtgørelser:

Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 1000 af 19. august 2010 om ret til barseldagpenge - § 15

Afgørelse:

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i din sag om hvornår betingelsen om ophold på hospital eller lignende institution i 12 dage er opfyldt efter barsellovens § 26, stk. 2, herunder om både indlæggelsesdagen og udskrivelsesdagen indgår ved beregningen.

Resultatet er

• der er ret til dagpenge

Det betyder, at du har ret til dagpenge i den ansøgte periode under dit barns indlæggelse på hospital.

Vi ændrer således afgørelsen fra Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen Y.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg finder, at betingelsen om ophold på hospital eller lignende institution i 12 dage er opfyldt.

Vi har lagt vægt på, at barnet har været indlagt i perioden den 21. august 2009 til den 1. september 2009, hvorefter der er tale om en indlæggelse i 12 dage, idet dagen hvor barnet blev indlagt, og dagen hvor barnet blev udskrevet, begge skal tælles med.

Bemærkninger til klagen

Du har oplyst, at den behandlingsansvarlige læge har bedt jer om at blive hjemme med jeres søn indtil den 9. september 2009, hvorfor du mener, at pleje i hjemmet var lægeligt indiceret.

Vi bemærker, at Ankestyrelsen ved brev af 10. juni 2010, hvor Ankestyrelsen besluttede at behandle sagen, har anført, at spørgsmålet om, hvorvidt dit barns behandling eller pleje i hjemmet efter udskrivelsen fra hospitalet kan sidestilles med ophold på hospital, ikke kunne give grundlag for behandling af sagen, idet der er tale om en konkret vurdering heraf.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har derfor ikke taget stilling til barnets behov for pleje eller behandling i perioden efter udskrivelsen fra hospitalet. Beskæftigelsesankenævnets afgørelse om dette spørgsmål er derfor fortsat gældende.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da Beskæftigelsesankenævnet traf afgørelse i sagen

• Beskæftigelsesankenævnets afgørelse af 9. april 2010

• Klagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af 4. maj 2010

• Beskæftigelsesankenævnets genvurdering

Det fremgår af sagen, at du sammen med dit barn blev indlagt på X Hospital den 21. august 2009, fordi dit barn havde fået kogende vand ned over forsiden af overkroppen, som medførte en anden grads skoldning. Det fremgår endvidere af sagen, at I blev udskrevet fra hospitalet tirsdag den 1. september 2009.

Du søgte efterfølgende om dagpenge i forbindelse med pasning af dit barn.

A Kommune traf den 12. november 2009 afgørelse om, at du ikke var berettiget til dagpenge, da betingelserne i barselloven ikke var opfyldt.

Nævnet tiltrådte kommunens afgørelse.

Nævnet har begrundet afgørelsen med, at dit barns sygdom medførte ophold på hospital i 11 dage, og at den efterfølgende pleje i hjemmet ikke kunne sidestilles med ophold på hospital, og at du derfor ikke opfyldte betingelsen om mindst 12 dages ophold på hospital eller nødvendig pleje i hjemmet.

Du har klaget over nævnets afgørelse.

I klagen til Ankestyrelsen er det anført, at jeres hospitalsophold varede 12 dage, når både første og sidste indlæggelsesdag tælles med.