Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 16-12 om tilbud - beskæftigelsesfremmende foranstaltning - højskoleophold - overvægt - jobcentrets vurdering - behov

Resume:

En person, der var sygemeldt på grund af overvægt og svær slidgigt, søgte jobcentret om et ophold på en højskole for at kunne tabe sig.

Et højskoleophold kan efter en konkret vurdering være en erhvervsrettet aktivitet, der kan gives som et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Et tilbud med henblik på vægttab kan være beskæftigelsesfremmende efter en konkret vurdering af den enkelte persons behov for hjælp til at få tilknytning til arbejdsmarkedet.

I den konkrete sag var der dog ikke grundlag for at tilsidesætte jobcentrets vurdering af, at det ville være beskæftigelsesfremmende for ansøger med et forløb hos kommunens leverandør, som kunne tilgodese ansøgers behov.

Love:

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - lovbekendtgørelse nr. 710 af 23. juni 2011 - § 22 og § 32, stk. 1, nr. 2

Afgørelse:

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i din sag om, hvorvidt højskoleophold er omfattet af § 22 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Resultatet er

• Der er ikke grundlag for at tilsidesætte kommunens tilbud om et forløb hos ZZ, idet der var tale om et passende tilbud

Du har derfor ikke ret til tilbud om ophold på X Højskole som en erhvervsrettet aktivitet

Vi er således kommet til samme resultat som beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen YY, men med en anden begrundelse.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg finder ikke grundlag for at tilsidesætte jobcentrets vurdering af, at det vil være beskæftigelsesfremmende for dig med et forløb hos ZZ.

Du har søgt jobcentret om et ophold på X Højskole for at kunne tabe dig og derved forbedre din livskvalitet og mulighed for igen at komme på arbejdsmarkedet. Du vejer 150 kg. og er 170 cm. høj. Du er sygemeldt på grund af din overvægt og svær slidgigt.

Vi har lagt vægt på, at jobcentret har tilbudt dig et forløb hos ZZ, der kan tilpasses, så det passer bedst til dig. I forløbet indgår samtaler med diætist, psykolog og fysioterapeut. Endvidere vil du få mulighed for at deltage i spiseklub, træne og eventuelt arbejdsprøves.

Jobcentret kan give tilbud i form af erhvervsrettede aktiviteter, der hurtigst muligt kan bringe dig i beskæftigelse. Det kan være tilbud om vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud.

Tilbud om vejledning og opkvalificering kan være i form af et særligt tilrettelagt projekt og uddannelsesforløb.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg finder, at et højskoleophold efter en konkret vurdering kan være en erhvervsrettet aktivitet, der kan gives som et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Vi finder, at et ophold med henblik på vægttab kan være beskæftigelsesfremmende efter en konkret vurdering af den enkelte persons behov for hjælp til at få tilknytning til arbejdsmarkedet.

Bemærkninger til klagen

Du har oplyst, at du er bekendt med, at et andet jobcenter i A har bevilget en person et ophold på højskolen.

Vi bemærker, at vi ikke finder grundlag for at tilsidesætte jobcentrets vurdering af, at det vil være beskæftigelsesfremmende for dig med et forløb hos ZZ.

Vi henviser til begrundelsen for afgørelsen.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da beskæftigelsesankenævnet traf afgørelse i sagen

• Nævnets afgørelse af 10. december 2010

• Klagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af 10. januar 2011

• Nævnets genvurdering

Jobcentret meddeler dig afslag på ophold på X Højskole.

Afslaget begrundes med, at jobcentret ikke har mulighed for at betale for tilbud, der ikke hører under de leverandører, herunder underleverandører, som forvaltningen har indgået aftale med.

Jobcentret tilbyder et forløb hos ZZ af 3 til 4 måneders varighed, 12 timer ugentligt.

Nævnet finder, at du ikke har ret til tilbud om deltagelse i ophold på X Højskole som en beskæftigelsesfremmende indsats.

Det er nævnets opfattelse, at ophold på X Højskole med henblik på vægttab ikke kan anses for en beskæftigelsesfremmende foranstaltning som forudsat efter § 22 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Nævnet vurderer, at der ikke er hjemmel i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til at bevilge støtte til det ønskede ophold på højskolen.

Du klager over nævnets afgørelse og oplyser, at du er gjort bekendt med, at Jobcenter A har bevilget en anden person et ophold på højskolen. Du er derfor uforstående over for, at jobcentret ikke bevilger dig et sådant ophold.

Nævnet oplyser supplerende, at tilbud efter beskæftigelsesindsatslovens § 32 skal have et erhvervsrettet sigte. Nævnet finder ikke, at dette er tilfældet for så vidt angår det ønskede ophold.

Nævnet henviser endvidere til Principafgørelserne A-37-05 og A-46-02 om døgnophold for spiseforstyrrelse og ophold på et kurcenter med henblik på behandling af overvægt efter § 82 i lov om aktiv socialpolitik.