Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 18-12 om tilsyn - privat - døgnpleje - anbringelsessted

Resume:

En kommunes beslutning om privat døgnpleje skulle sidestilles med en anbringelse uden for hjemmet, da kommunen havde foranstaltet og godkendt ordningen om privat døgnpleje med vilkår om tilsyn i hjemmet samt økonomisk støtte.

Barnets mormor kunne ikke godkendes som netværksfamilie, og kommunen valgte derfor at lave en privat døgnpleje hos hende med økonomisk tilskud og tilsyn.

Ankestyrelsen var bekymret for placering hos mormor, da mormor er beskrevet med psykiske diagnoser og selv har haftto børn anbragt samt har et længerevarende kriminelt livsmønster og manglende selverkendelse.

Ankestyrelsen pålagde derefter kommunen at træffe ny afgørelse om anbringelsessted og supplere den børnefaglige undersøgelse med udredning af barnets udvikling og trivsel.

Love:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 81 af 4. februar 2011 - § 50, § 65, stk. 1, § 65, stk. 4 og § 68b

Afgørelse:

Ankestyrelsen har i møde den 10. maj 2011 truffet afgørelse om dit barn på 2 og 9 måneder

Resultatet er:

• Kommunen skal træffe ny afgørelse om valg af anbringelsessted.

• Kommunen skal træffe afgørelse om at supplere den børnefaglige undersøgelse med udredning af barnets udvikling og trivsel.

Vi pålægger kommunen at gennemføre afgørelsen.

Begrundelse for afgørelsen om ændring af anbringelsessted

Vi vurderer, at kommunens afgørelse om ændring af anbringelsessted ikke i fornødent omfang tager hensyn til barnets bedste.

Årsagen er, at det er det bedste forbarnet at være i et trygt og stabilt miljø med de rette omsorgspersoner, der kan sikrebarnet en god trivsel og udvikling, uden væsentlig risiko for opbrud ibarnets liv.

Årsagen er endvidere, mormor, ikke vurderes at have tilstrækkelige personlige ressourcer, ikke kan givebarnet tilstrækkelig omsorg og pleje i dagligdagen, samt sikrebarnet hende den ro, tryghed og stimulation sombarnet har brug for.

Vi henviser til, atbarnet de sidste knap 3 år har levet en turbulent tilværelse og været kastebold mellemmor og mormor.

Vi henviser til, mormor, hvorbarnet har befundet sig, er beskrevet med en personlighedsforstyrrelse, samt et længevarende kriminelt livsmønster, kombineret med manglende selvindsigt og evnen til at reflektere over egne handlinger.mormor har endvidere været fængslet og er det fortsat.

Det vurderes på baggrund af ovenstående, at der ikke er uvæsentlig risiko for yderligere opbrud i barnets liv, blandt andet som følge af konfliktniveauet mellemmor og mormor. Også mormors livsmønster, ses at indebærer en vis risiko for ny kriminalitet og deraf følgende opbrud.

Vi bemærker at, vi har sidestillet kommunens beslutning om, atbarnet skulle være i privat døgnpleje efter servicelovens § 78, med en anbringelse udenfor hjemmet. Dette begrundes med, at kommunen har foranstaltet og godkendt ordningen om privat døgnpleje med vilkår om blandt andet tilsyn i hjemmet, samt at der gives økonomisk tilskud til ordningen.

Vi har brugt servicelovens regel om, at kommunen træffer afgørelse om ændring af anbringelsessted. Hvis kommunen ikke træffer en afgørelse, der i fornødent omfang tager hensyn til barnets bedste, kan vi pålægge kommunen at træffe en ny afgørelse.

Begrundelsen for afgørelsen om en supplerende undersøgelse afbarnet

Vi vurderer, at kommunen skal sørge for, at supplere den en børnefaglig undersøgelse afbarnet med henblik på at vurdere barnets udvikling og trivsel.

Årsagen til det er, at kommunen ikke i tilstrækkeligt omfang har undersøgt barnets udvikling og trivsel.

Vi henviser til, atmor beskrives som umoden og ikke i stand til på tilstrækkelig vis at tage vare på barnet.

Vi henviser til, atbarnet har haft en turbulent opvækst og skiftende omsorgspersoner og virker påvirket heraf.

Vi har brugt servicelovens regel om, at kommunen skal undersøge barnets eller den unges forhold, hvis det må antages, at et barn eller en ung trænger til særlig støtte, herunder på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Forældremyndighedens indehaver og den unge, der er fyldt 15 år, skal give samtykke til undersøgelsen. Kommunen kan lade barnet eller den unge undersøge af en læge eller en autoriseret psykolog. Hvis forældremyndighedens indehaver eller den unge ikke giver samtykke til undersøgelsen, kan kommunen gennemføre undersøgelsen uden samtykke ved at indhente de nødvendige eksisterende oplysninger.

Det er kommunen, der træffer afgørelsen om at undersøge et barn eller en ungs forhold. Hvis kommunen undlader dette, kan vi træffe afgørelsen og pålægge kommunen at gennemføre afgørelsen.

Oplysningerne i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• Egen driftssag af marts 2011 om barnet

• De oplysninger, som vi sendte til mors advokat før mødet i Ankestyrelsen, og som er nævnt i bilagsoversigten

• Mødet i Ankestyrelsen