Senere ændringer til afgørelsen
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 21-12 om førtidspension - jobcenter - påbegyndelse

Resume:

Jobcentret skal vurdere, om en person skal indstilles til påbegyndelse af sag om førtidspension.

Jobcentret har derimod ikke kompetence til at træffe afgørelse om at påbegynde eller afgøre en sag om førtidspension.

Et jobcenter havde i et brev til ansøger meddelt, at sag om indstilling til påbegyndelse af sag om førtidspension ikke var godkendt. Brevet gav udtryk for at være en afgørelse, da der var givet en klagevejledning. Retsvirkningen af brevet var derfor et afslag på påbegyndelse af sag om førtidspension.

Jobcentrets afgørelse var ugyldig. Jobcentret skulle havdevideregivet sagen til den del af den kommunale forvaltning, der har kompetencen til at træffe afgørelse.

Det er en del af beskæftigelsesankenævnets kompetence at vurdere, om en kommunes afgørelse er gyldig. Nævnet skulle derfor have taget stilling til afgørelsen.

Love:

Lov om social pension - lovbekendtgørelse nr. 1005 af 19. august 2010 - § 18

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - lovbekendtgørelse nr. 710 af 23. juni 2011 - § 4a

Afgørelse:

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i din sag om, hvorvidt det er en afgørelse, der kan påklages, når jobcentret afslår at indstille til godkendelse af påbegyndelse af sag om førtidspension.

Resultatet er

• Beskæftigelsesankenævnet har kompetence til at tage stilling til din klage

• Jobcentret har ikke kompetence til at træffe afgørelse om at påbegynde eller afgøre en sag om førtidspension

• Jobcentret havde derfor ikke kompetence til at træffe afgørelse af 8. februar 2011

• Vi hjemviser sagen til afgørelse i den del af den kommunale forvaltning, der har kompetence til at træffe afgørelse i sager om førtidspension

Det betyder, at afgørelsen fra Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen YY ikke gælder.

Afgørelsen fra jobcentret gælder heller ikke.

A Kommune skal træffe en ny afgørelse.

Kommunen vil kontakte dig.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Det er jobcentret, der skal vurdere, om en person skal indstilles til påbegyndelse af sag om førtidspension.

Når jobcentret har vurderet og afprøvet en borgers mulighed for at blive selvforsørgende – og jobcentret herefter vurderer, at der skal tages stilling til at påbegynde en sag om tilkendelse af førtidspension - skal sagen videregives fra jobcentret til den del af forvaltningen, der har afgørelseskompetencen.

Vi har lagt vægt på, at jobcentret i brev af 8. februar 2011 meddeler dig, at din sag om indstilling til påbegyndelse af sag om førtidspension ikke er godkendt. Brevet giver udtryk for at være en afgørelse, da der er givet en klagevejledning. Retsvirkningen af brevet er derfor et afslag på påbegyndelse af sag om førtidspension.

Jobcentret skulle derfor have videregivet sagen til den del af den kommunale forvaltning, som træffer afgørelse om påbegyndelse af sag om førtidspension. Denne forvaltning er også den kompetente myndighed til at træffe afgørelse om afslag på påbegyndelse af sag om førtidspension.

Da jobcentrets afgørelse reelt er et afslag på påbegyndelse af sag om førtidspension, er det forvaltningen, ikke jobcentret, der har kompetencen til at træffe afgørelse herom.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg finder herefter, at jobcentrets afgørelse er ugyldig, idet jobcentret ikke var fagligt kompetent til at træffe afgørelsen.

Det er en del af beskæftigelsesankenævnets kompetence at vurdere, om en kommunes afgørelse er gyldig. Nævnet skulle derfor have taget stilling til afgørelsen.

Bemærkninger til klagen

3F A har på dine vegne oplyst, at du ikke erindrer at være blevet vejledt af jobcentret om muligheden for at søge førtidspension på det foreliggende grundlag.

Vi bemærker, at borgeren har ret til at søge om førtidspension på det foreliggende grundlag og skal være vejledt om denne mulighed. Hvis jobcentrets afgørelse reelt er et afslag på førtidspension, er det forvaltningen, der har kompetencen til at træffe afgørelse herom.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da beskæftigelsesankenævnet traf afgørelse i sagen

• Nævnets afgørelse af 23. marts 2011

• Klagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af 13. april 2011

• Nævnets genvurdering

Jobcentret meddeler den 8. februar 2011, at arbejdsprøvningen / afklaringsforløbet er for gammelt, og at det ikke kan udelukkes, at din arbejdsevne kan udvikles.

Beskæftigelsesankenævnet afviser at behandle sagen, og tager ikke stilling til sagen.

Nævnet finder, at brevet af 8. februar 2011 ikke er en afgørelse. Nævnet anser brevet for at være et led i kommunens sagsbehandling.

Det er nævnets opfattelse, at det ikke er muligt at klage over denne beslutning.

Nævnet meddeler, at du er oplyst om muligheden for at søge om førtidspension på det foreliggende grundlag, men at du ikke har ønsket dette.

I klagen til Ankestyrelsen oplyser du, at du ikke erindrer at være blevet vejledt af jobcentret om muligheden for selv at søge pension på det foreliggende grundlag.

Nævnet har ved genvurdering bemærket, at du altid har mulighed for at søge om førtidspension på det foreliggende grundlag.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 22. december 2015, da der er kommet nye regler på området.