Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 34-12 om fleksjob - løntilskud - efterregulering - erstatning - kompetence - klageinstans

Resume:

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg fandt, at beskæftigelsesankenævnet som klageinstans harkompetence til at tage stilling i sager om fleksjob, hvor jobcentret har truffet afgørelse efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, når afgørelsen har retsvirkning for borgeren.

I den konkrete sag var en person, der blev ansat i et deltidsfleksjob, muligvis ikke orienteret af jobcentret om retten til et fuldtidsfleksjob efter de dagældende regler. Beskæftigelsesankenævnet afviste at behandle sagen, da spørgsmålet om lønregulering var et erstatningsretligt spørgsmål.

Love:

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - lovbekendtgørelse nr. 710 af 23. juni 2011 - § 72, stk. 2

Afgørelse:

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i din sag om, hvorvidt beskæftigelsesankenævnet har kompetence til at behandle sagen.

Resultatet er

• Beskæftigelsesankenævnet havde kompetence til at tage stilling til afgørelsen af 22. september 2009 fra Jobcenter AA

• Der skal ikke ske efterregulering af løntilskud

Eventuel kompensation til dig må i givet fald ske i form af en erstatning. Beskæftigelsesankenævnet har efter reglerne ikke mulighed for at træffe afgørelse om erstatning. Spørgsmålet om erstatning hører under domstolene

Vi ændrer således afgørelsen fra Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen YY. Det betyder imidlertid ikke, at du er berettiget til en efterbetaling.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Jobcentret har truffet en afgørelse om, at der ikke skal ske efterregulering af løntilskud.

Afgørelsen fra jobcentret, som har retsvirkning for dig, er truffet efter reglerne om fleksjob i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer derfor, at der er truffet en afgørelse, som beskæftigelsesankenævnet og Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg kan forholde sig til som klagemyndighed. Beskæftigelsesankenævnet burde derfor have truffet afgørelse i sagen.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at der ikke kan ske efterregulering af løntilskud.

Vi har lagt vægt på, at en ansættelse i fleksjob er et tilbud fra jobcentret, der indebærer, at du modtager løn fra arbejdsgiver på samme vis som ved ansættelse i et ordinært arbejde. Din arbejdsgiver kompenseres med udbetaling af løntilskud fra jobcentret.

Jobcentret kan kun udbetale løntilskud til en arbejdsgiver, når der er en aftale mellem arbejdsgiver, arbejdstager og jobcentret om fleksjobbet.

Vi har lagt vægt på, at din arbejdsgiver ikke vil ansætte dig på fuld tid i fleksjob.

Vi har desuden lagt vægt på, at jobcentret i 2009 blev opmærksom på, at du ved oprettelsen af fleksjobbet i 2005 muligvis ikke blev orienteret om retten til et fuldtidsfleksjob. Jobcentret erkender, at du har ret til at få tilbud om et fuldtidsfleksjob.

Du har siden 1. juli 2005 været ansat i fleksjob i Børnehaven SS som pædagog. Du er ansat i et deltidsfleksjob på 33 timer om ugen. Din arbejdsgiver modtager refusion på 2/3 af mindste overenskomstmæssige løn på ansættelsesområdet.

Bemærkninger til klagen

RR fagforening har på dine vegne henvist til Principafgørelse N-9-05.

Vi bemærker, at Principafgørelse N-9-05 ikke forholder sig til spørgsmålet om lønregulering.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da nævnet traf afgørelse i sagen

• Nævnets afgørelse af 20. september 2010

• Klagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af 15. oktober 2010

• Nævnets genvurdering

• Nævnets brev af 11. januar 2011

Jobcenter AA træffer afgørelse om, at der ikke vil ske lønefterregulering af dit fleksjob etableret den 1. juli 2005.

Jobcentret begrunder afgørelsen med, at du ikke har imødekommet jobcentrets betingelser for at lave lønefterregulering.

Nævnet afviser sagen.

Nævnet tager dermed ikke stilling til, om jobcentret skal foretage en lønregulering for tabt lønindtægt.

Det er nævnets opfattelse, at det er et erstatningsretligt spørgsmål, om der skal laves lønefterregulering. Nævnet oplyser, at sager om erstatningsansvar ikke kan behandles af nævnet. Nævnet finder, at der er tale om et privatretligt spørgsmål, som hører under domstolene.

RR fagforening klager på dine vegne over nævnets afgørelse.

Det eren fagforeningsopfattelse, at du skal ydes lønregulering svarende til differencen mellem din ansættelse på 33 timer og fuld tid. RR fagforening oplyser, at det skal være for perioden fra bevillingen af fleksjobbet og indtil jobcentret opfyldte vejledningsforpligtelsen. RR fagforeninghenviser til Principafgørelse N-9-05.

Nævnet fastholder afgørelsen ved genvurdering af sagen.

Nævnet finder, at N-9-05 ikke forholder sig til spørgsmålet om lønregulering.

Nævnet fastholder, at erstatning for eventuelt økonomisk tab som følge af mangler ved sagsbehandling hører under domstolene.

Retsregler

Vi har truffet afgørelse efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Det er lov nr. 419 af 10. juni 2003, som senest er bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 710 af 23. juni 2011.

Vi henviser til:

• § 72, stk. 2, om ansættelse i fleksjob, således som bestemmelsen var formuleret den 1. juli 2005. Vi henviser til lovbekendtgørelse nr. 685 af 29. juni 2005

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 19. juni 2019, da der er kommet nye regler på området.