Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 35-12 om uddannelses- eller handicapbetinget udgift - særlige udgifter - psykologbehandling - revalidering

Resume:

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg fandt, at en revalidend ikke kunne få hjælp til psykologbehandling efter reglen om støtte til særlige udgifter, der er en nødvendig følge af uddannelsen eller af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Ved særlige udgifter må forstås udgifter, som revalidenden ikke ville have haft, hvis revalideringen ikke var iværksat.

Beskæftigelsesudvalget fandt, at udgifter til behandling normalt ikke i sig selv kan anses for en nødvendig følge af at deltage i et revalideringsforløb.

Revalidenden var i den konkrete sag på grund af psykiske helbredsproblemer bevilget revalidering, og behovet for psykologbehandling bestod uanset revalideringen.

Love:

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - lovbekendtgørelse nr. 710 af 23. juni 2011 - § 2, nr. 4 og § 76, stk. 3

Note:

Denne Principafgørelse afløser O-99-98, som kasseres.

Afgørelse:

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i din sag for at afklare, om der kan ydes hjælp til psykologbehandling til en person, der er fundet berettiget til revalidering på psykisk grundlag efter bestemmelsen om støtte til særlige udgifter, der er en nødvendig følge af uddannelsen eller af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Resultatet er:

• Du har ikke ret til at få hjælp til psykologbehandling.

Vi er således kommet til samme resultat som Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen Y.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg finder, at du ikke har ret til at få hjælp til betaling af psykologbehandling under din bevilgede revalidering.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har taget udgangspunkt i, at der til revalidender kan ydes hjælp til særlige udgifter, der er en nødvendig følge af uddannelsen eller af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Beskæftigelsesudvalget har lagt til grund, at bestemmelsen efter sin ordlyd sammenholdt med forhistorie og hidtidig praksis på området kun giver hjemmel til at bevilge hjælp til de særlige udgifter, der opstår som en nødvendig følge af den iværksatte revalidering.

Ved ”særlige” udgifter må forstås udgifter, som revalidenden ikke ville have haft, hvis revalideringen ikke var iværksat.

Ankestyrelsen vurderer, at udgifter til behandling normalt ikke i sig selv kan anses for en nødvendig følge af at deltage i et revalideringsforløb.

Det må vurderes konkret, hvilke udgifter, der kan ydes hjælp til i den enkelte uddannelsessituation. Det må dog indgå i vurderingen, om der er tale om udgifter, der specielt er knyttet den pågældende uddannelse.

Vi har lagt vægt på at lovens forarbejder ikke giver fornøden støtte til, at egentlige behandlingsudgifter skulle være omfattet af reglen om særlige udgifter.

Endvidere fremgår det af den psykiatriske speciallægeerklæring af 23. juni 2008, at du forud for revalideringen har haft forskellige psykiske problemer, som du på daværende tidspunkt var i behandling for hos en psykolog på Sjælland. Psykiateren vurderede, at du ville have behov for økonomisk, revalideringsmæssig støtte, samt fortsat tilbud om psykologisk / psykiatrisk behandling. Vi vurderer, at behovet for behandling består, uanset om der blev iværksat revalidering eller ej.

Denne Principafgørelse afløser Ankestyrelsens Principafgørelse O-99-98.

Bemærkninger til klagen

Du har klaget over Beskæftigelsesankenævnets afgørelse. Du er af den opfattelse, at der er tale om manglende principiel stillingtagen, idet nævnet fremhæver, at det har lagt til grund, at dit uddannelsesvalg på dette tidspunkt var uafklaret, og at speciallægen anbefalede, at du valgte en uddannelse, der er præget af struktur og mulighed for støtte og vejledning. Du opfatter dette som om, at Nævnet ikke mener udannelsen til ergoterapeut er præget af struktur og giver mulighed for støtte og vejledning. Du mener, at myndigheden har godkendt en revalideringsplan, der ikke er realistisk.

Det er også lagt til grund, at psykiateren har vurderet, at medicinsk behandling over en lang tidshorisont kombineret med tilbud om behandlingsforløb fra praktiserende psykolog / psykiater kunne give et udbytte. Du stiller derpå flere spørgsmål til blandt andet hvornår psykologbehandling er en følge af en uddannelse, og om myndigheden kan træffe afgørelse, når der er modstridende forhold i, at der lægges vægt på behandlingsbehov men samtidig vurderer, at behandling ikke er en følge af uddannelsen. Du mener, at dine spørgsmål er af generel og principiel betydning og ikke kun har betydning i din sag, men også praksis fremadrettet.

Vi skal henvise til ovenstående afgørelse og begrundelse herfor, idet vi bemærker, at vi har antaget sagen til principiel behandling netop med henblik på en afklaring af, om der kan ydes hjælp til psykologbehandling til en person, der er fundet berettiget til revalidering på psykisk grundlag efter bestemmelsen om støtte til særlige udgifter, der er en nødvendig følge af uddannelsen eller af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

I øvrigt henviser vi til Nævnets brev af 4. februar 2011, hvor Nævnet præciserer, at det opfatter speciallægeerklæringen således, at behovet for psykologbehandling består, uanset om der iværksættes revalidering eller ej.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen Y traf afgørelse i sagen.

• Beskæftigelsesankenævnets afgørelse af 17. november 2010.

• Klagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af 2. december 2010.

• Beskæftigelsesankenævnets genvurdering og oversendelse af 20. december 2010.

• Beskæftigelsesankenævnets svarbrev af 4. februar 2011 vedrørende Ankestyrelsens anmodning om eventuelle bemærkninger.

Kommune X gav 11. marts 2010 afslag på hjælp til dækning af udgifter til psykologbehandling. Kommunen anførte, at lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 76 giver mulighed for at yde tilskud til hjælpemidler med henblik på at understøtte, at ansøgeren kan deltage i tilbud og uddannelse. Der kan ikke ydes hjælp til særlige udgifter for dig, idet dit behov for psykologhjælp ikke er en nødvendig følge af den iværksatte revalidering, men er årsagen til revalideringen. Kommunen har henvist til Ankestyrelsens Principafgørelse O-99-98.

Du klagede efterfølgende ved brev over afgørelsen. Du anførte blandt andet, at du først indledte forløb med psykolog efter du var startet på ergoterapeutstudiet. Du har anført, at revalideringen er tilkendt som en forebyggende foranstaltning, og at psykologtimer vil være med til forhindre, at du afbryder uddannelsesforløbet.

Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen Y stadfæstede kommunens afgørelse ved afgørelse af 17. november 2010. Beskæftigelsesankenævnet har redegjort for sagen, herunder din forudbestående psyke, som er beskrevet i psykiatrisk speciallægeerklæring af 23. juni 2008.

Nævnet har ved afgørelsen lagt vægt på, at der til revalidender kan ydes hjælp til særlige udgifter, der er en nødvendig følge af uddannelsen. Udgiften til psykologbehandling er ikke en udgift, der specielt er tilknyttet til ergoterapeutuddannelsen, idet speciallægen har anbefalet psykologbehandling, uanset hvilken uddannelse, du havde valgt at påbegynde.

Du har klaget over Beskæftigelsesankenævnets afgørelse.

I klagen til Ankestyrelsen er det anført, at du mener, der er flere generelle og principielle forhold, som gør sig gældende i din sag. Du har derpå anført forholdene.

Beskæftigelsesankenævnet har ved genvurderingen af 20. december 2010 vurderet, at klagens oplysninger ikke giver grundlag for en ændring af afgørelsen.

Ankestyrelsen har ved brev af 4. januar 2011 oplyst, at vi vil behandle sagen for at afklare, om der kan ydes hjælp til psykologbehandling til en person, der er fundet berettiget til revalidering på psykisk grundlag, efter bestemmelsen om støtte til særlige udgifter, der er en nødvendig følge af uddannelsen eller af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Beskæftigelsesankenævnet har ved brev af 4. februar 2011 henvist til tidligere brev af 20. december 2010. Endvidere har Nævnet præciseret, at de opfatter speciallægens erklæring sådan, at behovet for psykologbehandling består, uanset om der iværksættes revalidering eller ej.