Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 37-12 om kontanthjælp - ændringer i forholdene - social begivenhed - ægtefælle pensionist - indretningssynspunktet

Resume:

En borger havde ikke ret til hjælp til forsørgelsen, fordi hun og ægtefællen havde indrettet sig på at leve af mandens pension.

Borgeren og ægtefællen havde i flere år levet af ægtefællens pension, da hun ansøgte kommunen om hjælp til forsørgelsen. På ansøgningstidspunktet havde borgeren således ikke været ude for ændringer i sine forhold der bevirkede, at hun ikke havde mulighed for at skaffe sig det nødvendige til forsørgelsen.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 946 af 1. oktober 2009 - § 11, stk. 2

Afgørelse:

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i sag om, hvorvidt indgåelse af ægteskab med en førtidspensionist kan anses for en afledet social begivenhed for den anden ægtefælle.

Resultatet er

• NN har ikke i forbindelse med ansøgningen om hjælp til forsørgelse været ude for en social begivenhed

Det betyder, at NN ikke har ret til hjælp til forsørgelse.

Vi ændrer således afgørelsen fra Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen YY.

Vores afgørelse medfører ikke, at NN skal tilbagebetale ydelser, hun i god tro har modtaget efter nævnets afgørelse. Ydelsen stoppes med virkning fra den 1. februar 2012.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Det er en betingelse for at få hjælp til forsørgelsen, at ansøger har været ude for ændringer i sine forhold, der bevirker, at hun ikke har mulighed for at skaffe sig det nødvendige til forsørgelsen.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg finder, at NN ikke opfylder betingelsen for at få hjælp, fordi hun på ansøgningstidspunktet den 5. november 2010 ikke havde været ude for ændringer i sine forhold.

Vi har lagt vægt på, at NN og hendes ægtefælle siden de blev gift i 2005 har levet af hans førtidspension, samt børnepenge. Der er ikke dokumenteret nogen ændring i disse forhold forud for ansøgningen om hjælp til forsørgelse. Ægteparret har indrettet sig på at leve på dette indtægtsniveau.

Udlændingeservices afgørelse af 22. oktober 2010 om et fem-årigt opholdskort til NN ændrer ikke på hendes forsørgelsesforhold. Det fremgår i øvrigt af afgørelsen, at opholdsretten er betinget af, at NNs ægtefælle kan forsørge hende, således at hun ikke falder det offentlige til byrde.

Bemærkninger til klagen

A Kommune har anført, at NN ikke har været ude for ændringer i sine forhold, idet hendes mand blev tilkendt førtidspension tre år før, de blev gift.

Vi henviser til begrundelsen for afgørelsen.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da Beskæftigelsesankenævnet traf afgørelse i sagen

• Beskæftigelsesankenævnets afgørelse af 10. februar 2011

• Klagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af 8. marts 2011

• Beskæftigelsesankenævnets genvurdering

A Kommune traf den 3. december 2010 afgørelse om afslag på ansøgning om hjælp til forsørgelse.

Kommunen vurderede, at ansøger ikke havde været ude for ændringer i sine forhold, da hun ingen indtægt havde haft inden ansøgningen.

Ved sin afgørelse af 10. februar 2011 ændrede Beskæftigelsesankenævnet kommunens afgørelse.

Beskæftigelsesankenævnet vurderede, at ansøger havde været ude for ændringer i sine forhold, idet ægtefællen modtog førtidspension og derfor ikke kunne forsørge hende. Ansøger ansås derfor for at have været udsat for en afledt social begivenhed.

I klagen til Ankestyrelsen er det anført, at kommunen ikke er enig med nævnet i, at dét, at ægtefællen modtager mellemste førtidspension, gør, at ansøger har været udsat for en social begivenhed. Ægteskabet er indgået tre år efter tilkendelsen af førtidspension.

Nævnet har ved genvurderingen svaret, at en førtidspensionist vil selv fortsat være omfattet af den sociale begivenhed, og ansøger har en afledt ret fra ham