Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 41-12 om revalideringsydelse - fradrag - legat - kunstnerisk udstillingsvirksomhed

Resume:

Kommunen havde ikke ret til at foretage fradrag i revalideringsydelsen for to legater, som revalidenden havde modtaget til brug for kunstnerisk udstillingsvirksomhed som led i studiet, og som derfor måtte anses for indtægter opnået i forbindelse med gennemførelse af revalideringen.

Beskæftigelsesudvalget lagde til grund, at aktivloven ikke indeholder regler for regulering af indtægter, som er opnået i forbindelse med gennemførelse af jobplanen. Udvalget fandt dog, at aktivlovens § 58 om fradrag for indtægter fra andet arbejde kunne anvendes analogt i forhold til, om der er tale om en arbejdsindtægt.

Udvalget lagdevægt på, at udstillingsvirksomhed måtte anses for et led i studiet med henblik på at udvikle den studerendes faglige kompetencer og forudsætninger for senere at virke som kunstner. Udvalget lagde yderligere vægt på, at legaterne var beregnet til at dække udgifter til udstillingsvirksomhed og således ikke kunne betragtes som arbejdsindtægt.

Beskæftigelsesudvalget fandt derfor, at legaterne overordnet set måtte betragtes som studierelaterede ydelser, som ikke skulle trækkes fra i revalideringsydelsen.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 946 af 1. oktober 2009 - § 58

Bekendtgørelser:

Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 1344 af 11. december 2009 om fradrag i arbejdsløshedsdagpenge m.v. - § 10

Afgørelse:

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i sagen om, i hvilket omfang studielegater medfører fradrag i revalideringsydelse.

Resultatet er

• Kommunen havde ikke ret til at foretage fradrag i NN's revalideringsydelse

Vi er således kommet til samme resultat som Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen YY, dog med en delvis ændret begrundelse.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg finder, at to legater à 15. 000 kr., som NN har modtaget til brug for kunstnerisk udstillingsvirksomhed, må anses for indtægter opnået i forbindelse med af gennemførelsen af revalideringen.

Beskæftigelsesudvalget vurderer, at legaterne ikke var forbundet med arbejdspligt i den forstand, som dette begreb skal forstås i relation til reglerne om fradrag for arbejdsindtægter i arbejdsløshedsdagpenge.

Udvalget har lagt vægt på, at NN var studerende på VV.

Udvalget har endvidere lagt vægt på, at udstillingsvirksomhed må anses for et led i studiet med henblik på at udvikle den studerendes faglige kompetencer og forudsætninger for senere at virke som kunstner.

Udvalget har yderligere lagt vægt på, at legaterne er beregnet til at dække udgifter til udstillingsvirksomhed og således ikke kan betragtes som arbejdsindtægt.

Beskæftigelsesudvalget finder derfor, at legaterne overordnet set må betragtes som studierelaterede ydelser, som ikke skal trækkes fra i revalideringsydelsen.

Beskæftigelsesudvalget har lagt til grund, at aktivlovens § 58 om fradrag af indtægter alene regulerer arbejdsindtægter, der ikke er optjent i forbindelse med gennemførelse af jobplanen. Bestemmelsen handler efter sin nuværende formulering alene om indtægter fra ”andet arbejde”.

Udvalget har endvidere lagt til grund, at aktivloven ikke indeholder regler om betydningen af indtægter, som er opnået i forbindelse med gennemførelse af jobplanen.

Udvalget finder dog, at reglerne om fradrag for indtægter fra andet arbejde kan anvendes analogt i den foreliggende sag.

Udvalget har ved afgørelsen taget udgangspunkt i, at revalideringsydelse efter aktivloven skal nedsættes med indtægter fra andet arbejde, dog kun hvis disse overstiger 12.000 kr. pr. år. Det fremgår af regler fastsat i medfør af lov om arbejdsløshedsforsikring, hvilke indtægter, der skal medføre fradrag.

Efter disse regler skal der ske fradrag for legater, hvis der er knyttet arbejdspligt til legaterne.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da Beskæftigelsesudvalget traf afgørelse i sagen

• Beskæftigelsesudvalgets afgørelse af 21. juli 2010

• Klagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af 10. august 2010

• Nævnets genvurdering

• Supplerende oplysninger fra NN, indsendt den 26. juli 2011

Kommunen traf den 12. april 2009 afgørelse om, at to legater à 15.000 kr. fra henholdsvis X’ Fond skulle medføre fradrag i NN revalideringsydelse. Kommunen fandt, at legaterne var forbundet med arbejdspligt i forbindelse med udstillingsvirksomhed.

Beskæftigelsesankenævnet ændrede kommunens afgørelse.

Nævnet har lagt vægt på ansøgerens oplysninger om, at de to legater er givet i forbindelse med deltagelse i afholdelse af udstillinger, da det i forbindelse med studiet forventes, at han deltog i udstillinger.

Nævnet fandt derfor, at støtten var givet som støtte til kunstnerisk udstillingsvirksomhed som en del af studiet ved BB for udvikling af hans faglige kompetencer og udvikling af hans personlige virke som kunstner.

Nævnet fandt, at legaterne var givet for deltagelse i nærmere bestemte udstillinger til inddækning af udgifter i forbindelse med deltagelse i og afholdelse af udstillingerne. Der var derfor efter nævnets opfattelse ikke tale om arbejdsindtægter.

Nævnet lagde desuden vægt på, at der i forbindelse med udstillingerne var afholdt udgifter for henholdsvis 14.158 kr. og 12. 109 kr.

Kommunen har klaget over nævnets afgørelse.

I klagen til Ankestyrelsen er det anført, at legaterne må anses for arbejdsindtægt, da legatudbetalingen krævede, at NN afholdt udstilling med sine værker.