Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 43-12 om fleksjob - ledighedsydelse - tilbagebetaling - mod bedre vidende - fejludbetaling

Resume:

Der er ikke ret til ledighedsydelse under ansættelse i fleksjob.

Kommunen havde ved en fejl fortsat udbetalt ledighedsydelse til en person, der blev ansat i fleksjob.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg fandt, at ledighedsydelse var modtaget uberettiget og mod bedre vidende. Ydelsen skulle derfor tilbagebetales.

Udvalget lagde vægt på, at kommunen havde informeret borgeren om reglerne. Borgeren burde derfor vide, at det var en fejl, at kommunen fortsatte med at udbetale ledighedsydelse under ansættelsen i fleksjob.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 946 af 1. oktober 2009 - § 91, nr. 2 og § 74a, stk. 1

Afgørelse:

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i din sag om, hvorvidt du skal tilbagebetale ledighedsydelse for perioden 26. januar 2009 til 28. februar 2009.

Resultatet er

• Du skal tilbagebetale ledighedsydelse for perioden 26. januar 2009 til 28. februar 2009.

Vi er således kommet til samme resultat som Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen YY.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg finder, at du har modtaget ledighedsydelse uberettiget og mod bedre vidende i perioden 26. januar 2009 til 28. februar 2009.

Vi finder, at du burde vide, at du ikke kunne få ledighedsydelse, mens du var i fleksjob.

Du blev ansat i fleksjob den 26. januar 2009. Kommunen har ved en fejl fortsat udbetalt dig ledighedsydelse på trods af, at du blev ansat i fleksjob.

Vi har lagt vægt på, at du efter loven ikke har ret til ledighedsydelse, når du er ansat i fleksjob.

Vi har lagt vægt på, at kommunen i forbindelse med din ansøgning om ledighedsydelse den 14. november 2008 informerede dig om, at ledighedsydelse kan udbetales indtil ansættelse i fleksjob.

Du blev endvidere informeret om, at du skulle meddele kommunen, hvis der sker ændringer i forholdene, herunder ændringer i arbejdssituation og indtægtsforhold.

Vi har lagt vægt på, at du igen blev informeret om ovennævnte ved bevillingen af ledighedsydelsen 19. november 2008. Det står meget tydeligt på bevillingen, at der er mulighed for at få ledighedsydelse, mens man venter på et fleksjob, og at du er bevilget ledighedsydelse inden det første fleksjob.

Derudover har kommunen ved bevillingen givet dig en folder med information om, hvornår der kan udbetales ledighedsydelse. På folderens side 1 står der tydeligt angivet, at ledighedsydelse kan udbetales ”i den periode der går fra, at du er bevilget et fleksjob, til du bliver ansat i et fleksjob”.

Bemærkninger til klagen

Du har oplyst, at du ikke har modtaget beløbet mod bedre vidende, og at kommunen har deltaget ved oprettelsen af fleksjobbet.

Vi bemærker, at du burde vide, at det var en fejl, at kommunen fortsatte med at udbetale ledighedsydelse til dig, efter at du var startet i fleksjob den 26. januar 2009.

Vi henviser til begrundelsen for afgørelsen.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da nævnet traf afgørelse i sagen

• Nævnets afgørelse af 13. december 2010

• Klagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af 3. januar 2011

• Nævnets genvurdering

A Kommune træffer afgørelse om, at du skal tilbagebetale ledighedsydelse modtaget for perioden 26. januar 2009 til 28. februar 2009.

Kommunen lægger vægt på, at du i perioden har modtaget løn fra fleksjob samtidig med ledighedsydelse, og at du ikke har oplyst til kommunens ydelseskontor, at du påbegyndte fleksjob.

Nævnet stadfæster kommunens afgørelse.

Nævnet finder, at du har modtaget ledighedsydelsen for perioden uberettiget og mod bedre vidende.

Du klager over nævnets afgørelse, og afviser, at du har modtaget ledighedsydelse mod bedre vidende.

Du henviser endvidere til, at fleksjobbet blev oprettet med kommunens vidende.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 29. april 2019, da den ikke længere har vejledningsværdi.