Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 50-12 om merudgifter - sclerose - personkreds

Resume:

En person med multipel sclerose havde ikke en funktionsnedsættelse af så indgribende karakter, at hun

var omfattet af personkredsen for merudgiftsydelser.

Ved helhedsvurderingen af personens livssituation og funktionsnedsættelse blev der lagt vægt på, at hun havde symptomer i form af træthed og et vist koncentrationsbesvær, men uden væsentlige balanceproblemer eller gangproblemer. Hun kunne deltage i lettere dagliglivsopgaver, og hun kunne deltage i fritidsinteresser, men hun havde problemer i forhold til større arbejdsopgaver i det daglige.

Selvom personen havde nogen funktionsbegrænsning i hverdagen som følge af lidelsen, var hun kun lettere begrænset i sin dagligdag i forhold til en række almindelige aktiviteter, som hun kunne foretage i nedsat tempo og med pauser.

Love:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 904 af 18. august 2011 - § 100

Afgørelse:

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i din sag om hvorvidt en person med multipel sclerose er omfattet af personkredsen efter merudgiftsreglerne

Resultatet er

• Du er ikke omfattet af personkredsen efter merudgiftsreglerne

Det betyder, at du ikke har til at få dækket merudgifter.

Vi er således kommet til samme resultat som Det sociale Nævn i Statsforvaltningen Y.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Vi finder efter en konkret, individuel helhedsvurdering, at din varigt nedsatte fysiske funktionsevne som følge af multipel sclerose ikke har konsekvenser af indgribende karakter i din daglige tilværelse.

Vi har lagt til grund, at du har symptomer i form af træthed og et vist koncentrationsbesvær. Der er ikke angivet væsentlige balanceproblemer eller gangproblemer hos dig. Det er fra lægelig side vurderet, at din tilstand og funktionsniveau er ganske let reduceret i forhold til tidligere.

Vi har lagt vægt på, at du selv kan klare personlig hygiejne, deltage i lettere madlavning og stå for lettere indkøb mv. Du kan køre bil og er i stand til at deltage i fritidsinteresser. Det er angivet, at du har problemer med at planlægge større indkøb, og at du ikke magter vinduespudsning og havearbejde. Du har problemer med at forstå og huske, hvad der bliver sagt ved længere varende samtaler, for eksempel ved lægen eller ved møder med offentlige myndigheder. Du har svært ved at stå stille i længere tid af gangen.

Vi finder, at du har nogen funktionsbegrænsninger i hverdagen som følge af din lidelse, men du kan foretage dig mange ting, og du er kun lettere begrænset i din dagligdag i forhold til en række almindelige aktiviteter, som du kan foretage i nedsat tempo og med pauser.

Vi har samtidig vurderet, at funktionsnedsættelsen ikke medfører, at der ofte må sættes ind med ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger.

Bemærkninger til klagen

Du har anført, at du er nødt til at få hjælp fra dit netværk for at få en dagligdag til at hænge sammen. Du oplyser også, at du har kognitive problemer.

Vi er opmærksomme på, at du modtager hjælp og støtte fra din mand til at strukturere dagligdagen, og at du har modtaget enkelte hjælpemidler. Det betyder dog ikke, at betingelsen om indgribende konsekvenser for den daglige tilværelse eller betingelsen om ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger er opfyldt. Vi henviser til begrundelsen for afgørelsen.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da Statsforvaltningen, Det sociale Nævn, traf afgørelse i sagen

• Statsforvaltningens afgørelse af 23. marts 2010

• Klagen til Ankestyrelsen af 30. marts 2010

• Statsforvaltningens genvurdering

Sagsfremstilling

A Kommune traf i september 2009 afgørelse om, at du ikke var omfattet af personkredsen efter reglerne om merudgifter til voksne.

Det Sociale Nævn stadfæstede kommunens afgørelse.

Nævnet vurderede at din funktionsnedsættelse ikke havde konsekvenser af indgribende karakter i den daglige tilværelse, som det efter praksis kræves for at få bevilget merudgifter.