Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 51-12 om bilstøtte - afdragsordning - betalingsevne - indfrielse af gæld - tilbagebetaling

Resume:

En borger, der havde fået inddraget sin støtte til køb af bil, skulle tilbagebetale hele restgælden på lånet indenfor en afviklingsperiode, som ikke gik ud over den periode påseks år, der oprindeligt var fastsat i det oprettede gældsbrev.

Ankestyrelsen fandt på baggrund af en samlet vurdering af sagens oplysninger, at de normale tilbagebetalingsbetingelser ved afvikling af bilstøtte også fandt anvendelse i den konkrete situation, hvor borgeren ikke længere var berettiget til støtte til køb af bil efter at en overordnet klageinstans (Ankestyrelsen) havde behandlet sagen og ændret underinstansens (Det Sociale Nævns) afgørelse.

Love:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 904 af 18. august 2011 - § 114

Bekendtgørelser:

Social- og integrationsministeriets bekendtgørelse nr. 1123 af 2. december 2011 om støtte til køb af bil efter serviceloven - § 7, § 11, § 17, § 18 og § 19

Afgørelse:

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i din sag, hvorunder vi har foretaget belysning af indholdet af afdragsordningen efter bilbekendtgørelsens § 16, stk. 2, herunder hvilket hensyn, der skal tages til betalingsevnen.

Resultatet er

• Du skal tilbagebetale restgælden på bilstøttelånet med et månedligt afdrag på 1.842 kr.

Vi er således kommet til samme resultat som Det Sociale Nævn i Statsforvaltningen Y.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsen finder ikke grundlag for at tilsidesætte den afdragsordning, som er fastsat ved nævnets afgørelse. Restgælden på det opsagte lån til støtte til køb af bil skal derfor tilbagebetales indenfor en afviklingsperiode, som ikke går udover, hvad der oprindeligt er fastsat i gældsbrevet.

Udgangspunktet for personer med bevilling af støtte til køb af bil er, at den tilbagebetalingspligtige del af lånet skal tilbagebetales i månedlige afdrag over en 6 års periode. Det fremgår af den bekendtgørelse, som var gældende da kommunen traf afgørelse i din sag (socialministeriets bekendtgørelse nr. 615 af 15. juni 2006 om støtte til køb af bil efter servicelovens § 114).

Din situation er, at den støtte til køb af bil, som du fik bevilget ved Det Sociale Nævns ændring af kommunens afgørelse, er blevet frakendt dig i forbindelse med Ankestyrelsens rekursbehandling (klagebehandling) af din sag. Du er således ikke længere berettiget til støtte til køb af bil.

Lovgivningen på området (bilbekendtgørelsen) tager kun udtrykkeligt højde for førtidig afvikling af støtte til køb af bil, og tilbagebetaling af det oprettede lån i følgende 4 situationer: hvis vilkårene for støtte til lån ikke overholdes, hvis bilen medtages til udlandet i strid med reglerne for dette, hvis en person ønsker at indfri et lån før 6-års periodens udløb, samt hvis en person, der har modtaget bilstøtte, dør.

Det gælder for alle de beskrevne situationer, at restgælden (herunder også en forholdsmæssig del af eventuelle afdragsfri lån) skal indfries. Hvis ansøger ikke har mulighed for at indfri restgælden indenfor den fastsatte betalingsfrist, kan kommunen tillade afvikling ved afdragsordning, hvis det skønnes rimeligt.

Din situation (frakendelse af bilstøtte og krav om tilbagebetaling af lån efter klagesagsbehandling) er ikke omfattet af de 4 beskrevne tilbagebetalingssituationer, og er således ikke direkte reguleret i serviceloven, i lovens forarbejder eller i bilbekendtgørelsen.

Vi finder imidlertid, at din situation er sammenlignelig med de 4 tilbagebetalingssituationer.

Videre finder vi, at der ikke i serviceloven, dens forarbejder eller i bilbekendtgørelsen findes holdepunkter for at antage, at der i øvrige situationer – end dem, der er beskrevet i bilbekendtgørelsen - med frakendelse af bilstøtte og krav om tilbagebetaling af lån, skulle gælde særligt fordelagtige tilbagebetalingsbetingelser, herunder særligt fordelagtige afdragsordninger.

Der er tilsvarende heller ikke holdepunkter for at antage, at der skulle gælde mindre fordelagtige tilbagebetalingsbetingelser end i de beskrevne, normale afviklings- og tilbagebetalingssituationer.

Kommunen giver efter reglerne i bilbekendtgørelsen henstand med tilbagebetaling og eftergivelse af lån ved manglende betalingsevne på grund af sygdom, arbejdsløshed med videre. Vi finder på baggrund af oplysningerne i sagen ikke grundlag for at fastslå, at din situation er omfattet af disse regler.

Vi finder på baggrund af en samlet vurdering af sagens oplysninger, at de normale tilbagebetalingsbetingelser ved afvikling af bilstøtte også finder anvendelse i din situation, hvor du ikke længere er berettiget til støtte til køb af bil efter at en overordnet klageinstans (Ankestyrelsen) har behandlet sagen og ændret underinstansens (Det Sociale Nævns) afgørelse.

Vi finder endelig ikke, at der i lovgivningen på området er hjemmel til ved oprettelse af afdragsordninger at fastsætte en afviklingsperiode, der går udover de 6 år, der normalt er fastsat ved kommunernes oprettelse af gældsbrevet ved lån til støtte til køb af bil.

Bemærkninger til klagen

Du oplyste, at du som borger var forvirret over nævnets afgørelse, der stred mod Ankestyrelsens praksis. Du havde fra Ankestyrelsen fået oplyst, at man skulle tage hensyn til afdragsordningen, man kunne ikke bare kaste et beløb ud, som var uoverskueligt. Problemet var afdragenes størrelse, og det var netop sådan, at kommunen kunne acceptere at lade den betaling, som du havde nu, fortsætte.

Vi bemærker, at dine oplysninger ikke giver grundlag for at træffe en anden afgørelse. Vi henviser til vores begrundelse i afsnittet ovenfor.

Vi bemærker endvidere, at kommunen ved sin afgørelse som alternativ til indfrielse af hele restgælden eller afdragsordning tilbød dig at overlade bilen til kommunen med henblik på videresalg.

Vi henviser også til, at vi (Ankestyrelsen) i vores afgørelse af 14. december 2009 tilkendegav over for dig, hvordan vi mente, at dit kørselsbehov kunne tilgodeses ved andre ordninger end brug af egen bil.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da nævnet traf afgørelse i sagen

• Nævnets afgørelse af 18. juni 2010

• Klagen til Ankestyrelsen af 1. juli 2010

• Nævnets genvurdering

Sagsfremstilling

Kommunens afgjorde 14. januar 2010, samt ved genvurdering af 25. marts 2010, at den samlede restgæld på i alt 126.032 kr. skulle betales tilbage inden udgangen af januar 2010. Baggrunden var, at Ankestyrelsen den 14. december 2009 havde truffet afgørelse om, at du ikke havde ret til støtte til køb af bil, og at det bevilgede billån skulle afvikles. Kommunen fandt det rimeligt, at tillade afvikling af lånet ved afdragsordning, jævnfør bilbekendtgørelsens § 16, stk. 2. Afviklingsperioden skulle så vidt muligt ikke gå ud over, hvad der oprindeligt var fastsat i gældsbrevet. Det betød, at din restgæld skulle afdrages med 1.842 kr. pr. måned fra 1. februar 2010. Dit billån var ifølge kommunen udbetalt på tilbagebetalingsvilkår, som kun var til stede, når der var bevilling på støtte til køb af bil. Da du ikke længere opfyldte betingelserne, kunne kommunen ikke imødekomme dit ønske om at fortsætte hidtidig afdragsordning. Du var på udbetalingstidspunktet blevet gjort bekendt med konsekvensen ved eventuel ophævelse af bevillingen. Hvis du fortsat ikke var i stand til at afvikle lånet på disse vilkår kunne du vælge at indbetale hele beløbet på én gang, eller overlade bilen til kommunen til videresalg.

Nævnet tiltrådte ved afgørelse af 18. juni 2010 kommunens afgørelse. Begrundelsen var, at du ikke opfyldte betingelserne for at modtage bilstøtte, jævnfør Ankestyrelsens afgørelse af 14. december 2009. Det havde den konsekvens, at du skulle tilbagebetale det lån, du havde modtaget. Nævnet lagde vægt på, at kommunen i den situation havde pligt til at kræve tilbagebetaling af lånet. Kommunen havde foreslået dig enten at tilbagebetale hele lånet på én gang eller at betale lånet tilbage med et afdrag på 1.842 kr. om måneden. Du kunne også overlade bilen til kommunen med henblik på salg, hvis du ikke ønskede at beholde den.

Du har klaget over nævnets afgørelse. Din klage er gengivet ovenfor i afsnittet om bemærkninger til klagen.

Nævnet oplyste ved sine genvurderinger af sagen den 14. juli 2010 og 4. august 2010, at nævnet havde ikke yderligere bemærkninger, og vurderingen var, at der ved klagen ikke var kommet nye oplysninger eller anbringender frem, der kunne give grundlag for at ændre afgørelsen. Nævnet henviste til sin afgørelse og begrundelsen deri.