Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 58-12 om engangshjælp - kontanthjælp - ansøgningstidspunkt - bagudbetalt - beregning

Resume:

En borger søgte den 27. juli 2010 om kontanthjælp indtil hun i august 2010 fik dagpenge fra a-kassen.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg fandt, at borgeren havde ret til kontanthjælp for perioden 27. til 31. juli 2010 og engangshjælp i august 2010 frem til modtagelse af dagpenge.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg fandt videre, at engangshjælp ikke er betinget af, at der efterfølgende udbetales kontanthjælp.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 946 af 1. oktober 2009 - § 11, § 13b og § 25a

Afgørelse:

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har truffet afgørelse i NNs sag om kontanthjælp/engangshjælp.

Sagen er antaget til principiel behandling for at afklare, om det er en betingelse for ret til engangsydelse efter aktivlovens § 25a, at

ansøger er berettiget til kontant- eller starthjælp efter 1 måned.

Resultatet er

• NN har ret til kontanthjælp for perioden 27. til 31. juli 2010 og engangshjælp i august 2010 frem til modtagelse af

dagpenge

• Engangshjælp er ikke betinget af, at der efterfølgende udbetales kontanthjælp

Vi er således kommet til samme resultat som Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen YY.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har ikke fundet grundlag for at ændre nævnets vurdering af, at NN ved ophør med revalideringsydelse var uden midler til egen forsørgelse i perioden 27. juli 2010 og frem til ultimo august 2010, hvor hun fik udbetalt dagpenge.

En person, der søger om kontanthjælp, kan tidligst få udbetalt kontanthjælp én måned efter den første henvendelse til kommunen.

Kommunen kan dog yde op til 1 måneds engangshjælp, indtil ansøger har ret til en hel måneds kontanthjælp. Engangshjælpen ydes fra ansøgningstidspunktet.

Den omstændighed, at personen, inden der er gået en måned, får ret til et andet forsørgelsesgrundlag, betyder ikke, at der ikke er ret til engangshjælp. Retten til engangshjælp opnås på ansøgningstidspunktet.

Det er vores vurdering, at § 25a må fortolkes ud fra, at engangshjælpen er en konsekvens af, at kontanthjælpen blev ændret fra forudbetalt til bagudbetalt kontanthjælp og er tænkt som en midlertidig forsørgelsesydelse til personer, der ikke har andet forsørgelsesgrundlag indtil første udbetaling af kontanthjælp.

Af lovbemærkningerne fremgår om udbetalingen, at der i de tilfælde, hvor borgeren eksempelvis henvender sig i midten af en måned, udbetales engangshjælp til kalendermånedens udgang. Ved indgangen til den efterfølgende kalendermåned udbetales der bagudbetalt kontanthjælp svarende til den venteperiode i måneden forinden, hvor borgeren har stået til rådighed. Sammen med denne kontanthjælp udbetales engangshjælp til at dække ansøgerens behov for hjælp i den del af den efterfølgende kalendermåned, hvor ansøgeren er uden forsørgelsesgrundlag.

Om der skal udbetales engangshjælp, afhænger af en konkret vurdering af ansøgerens behov for økonomisk hjælp.

NN henvendte sig til kommunen den 27. juli 2010 med ansøgning om kontanthjælp.

Ved indgangen til august måned, skal der udbetales bagudbetalt kontanthjælp svarende til venteperioden i måneden forinden, altså 27. til 31. juli 2010.

Sammen med denne kontanthjælp skal der ydes engangshjælp til at dække NNs behov for hjælp i den del af august måned, hvor hun ikke var dækket af den udbetalte kontanthjælp for juli måned, fordi hun først henvendte sig den 27. juli 2010 og ikke havde anden indtægt.

Bemærkninger til klagen

Kommunen har anført, at NN ikke opfylder betingelserne i aktivlovens § 25a, idet hun ikke er berettiget til kontanthjælp eller starthjælp, idet hun overgår til dagpenge.

Vi skal hertil bemærke, at vi af ovennævnte grunde ikke er enige i denne vurdering.

Kommunen har videre anført, at NN ikke har været udsat for en social begivenhed, idet stop af uddannelse ikke kan anses som en uforudset ændring af hendes forhold.

Vi bemærker, at vi er enige med nævnet i, at såvel forudsigelige som uforudsigelige ændringer kan berette til hjælp. Ved forudsigelige og selvforskyldte sociale begivenheder kan der blive tale om

tilbagebetalingspligt.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da Beskæftigelsesankenævnet traf

afgørelse i sagen

• Beskæftigelsesankenævnets afgørelse af 17. marts 2011

• Klagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af 21. marts 2011

• Beskæftigelsesankenævnets genvurdering

• Nævnets afgørelse af 1. juni 2011

• Nævnets brev af 22. november 2011

NN har været under uddannelse til pædagog indtil 21. juni 2010 og har i den forbindelse modtaget revalideringsydelse med sidste udbetaling den 30. juni 2010 til forsørgelse i juli måned.

NN er registreret som arbejdssøgende i jobcenteret den 23. juli 2010 og ansøger den 27. juli 2010 om kontanthjælp indtil hun får dagpenge fra a-kassen ultimo august 2010.

Kommunen træffer den 18. februar 2011 afgørelse om, at hun ikke er berettiget til kontanthjælp, idet hun er forsørget af anden ydelse i form af dagpenge fra a-kassen.

Nævnet ændrer den 17. marts 2011 kommunens afgørelse. Nævnet er enig med kommunen i, at NN ikke er berettiget til kontanthjælp. Nævnet finder dog, at hun er berettiget til engangshjælp efter aktivlovens § 25a.

Kommunen klager over nævnets afgørelse.

Da der er tale om en formandsafgørelse har sagen været forelagt nævnet.

Et enigt nævn vedtog den 1. juni 2011 at tiltræde formandens afgørelse af 17. marts 2011, dog med den tilføjelse at NN den 1. august 2010 var berettiget til kontanthjælp for perioden 27. juli til 31. juli 2010 og engangshjælp til forsørgelse den resterende del af august måned.