Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 59-12 om enkeltydelser - ansøgningstidspunkt - videregivelse - risikoafvejning

Resume:

En varetægtsfængslet skulle ikke bære risikoen for, at ansøgningen om hjælp til dækning af boligudgifterne for februar og marts 2011 ikke blevvideregivet af Kriminalforsorgen, idet han måtte gå ud fra, at Kriminalforsorgen havdesendt ansøgningen til kommunen.

Den varetægtsfængslede ansøgte den 27. januar 2011, gennem Kriminalforsorgen, kommunen om hjælp til dækning af boligudgifter for februar og marts 2011, men ansøgningen blev ikkesendt fra Kriminalforsorgen til kommunen.

Den varetægtsfængsledes ansøgning om hjælp ville under normale omstændigheder have været kommunen i hænde, inden boligudgifterne for februar og marts 2011 var forfaldne til betaling. Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg fandt derfor, at den varetægtsfængslede have ansøgt kommunen om hjælp, inden boligudgifterne for februar og marts 2011 var påtaget og afholdt.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 946 af 1. oktober 2009 - § 29 og § 88

Afgørelse:

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i din sag, om det har betydning ved vurderingen efter § 88 i aktivloven, at kommunen ikke modtog den ansøgning, som du havde givet til Kriminalforsorgen, om dækning af dine boligudgifter for februar og marts måned 2011.

Resultatet er

• Din ansøgning er indgivet inden, dine boligudgifter blev afholdt

Det betyder, at vi ændrer afgørelsen fra Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen YY.

• Vi hjemviser sagen til kommunen til afgørelse af, om du i øvrigt var berettiget til dækning af boligudgifter

A Kommune skal træffe en ny afgørelse. A Kommune vil kontakte dig.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen om ansøgningstidspunktet

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg finder, at det ikke skal have betydning for vurderingen efter aktivlovens § 88, at din ansøgning til kommunen om hjælp til dækning af boligudgifter ikke kom videre fra Kriminalforsorgen til kommunen.

Ankestyrelsen Beskæftigelsesudvalg finder, at du måtte gå ud fra, at Kriminalforsorgen havde videregivet ansøgningen til kommunen, og at du ikke skal bære risikoen for, at Kriminalforsorgen ikke videregav din ansøgning.

Vi har lagt vægt på, at du den 27. januar 2011 ansøgte om hjælp til dækning af dine boligudgifter for bl.a. februar og marts måned 2011, og at ansøgningen under normale omstændigheder ville have været din kommune i hænde, inden udgifterne var forfaldne til betaling.

En person kan normalt ikke få hjælp til udgifter, som den pågældende har påtaget sig, inden vedkommende har ansøgt kommunen om hjælp.

Begrundelsen for hjemvisning af sagen til din kommune

Ankestyrelsen Beskæftigelsesudvalg hjemviser sagen til din kommune.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har ændret nævnets afgørelse og har fundet, at din ansøgning om hjælp til dækning af boligudgifter er indgivet, inden udgifterne blev afholdt.

Din kommune skal tage stilling til, om du i øvrigt opfylder betingelserne for at få hjælp til dækning af dine boligudgifter for februar og marts 2011.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da Beskæftigelsesankenævnet traf afgørelse i sagen

• Beskæftigelsesankenævnets afgørelse af 17. august 2011

• Klagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af 2. september 2011

• Beskæftigelsesankenævnets genvurdering

Din kommune fandt den 23. marts 2011, at der ikke kunne ydes hjælp til dækning af boligudgifter for februar og marts måned. Kommunen lagde vægt på, at der var tale om huslejeudgifter, som var påtaget og afholdt inden ansøgningstidspunktet.

Beskæftigelsesankenævnet stadfæstede kommunens afgørelse den 17. august 2011.

JJ har på dine vegne klaget over afgørelsen.

Beskæftigelsesankenævnet fastholdt deres afgørelse ved genvurderingen den 13. september 2011