Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 60-12 om fleksjob - løntilskud - beregningsgrundlag - overenskomstmæssig mindsteløn - frisør

Resume:

Løntilskud ved bevilling af fleksjob til frisør skal som udgangspunkt beregnes på baggrund af provisionsminimallønnen plus provision.

Løntilskuddet skal dog beregnes på baggrund af garantilønnen i uger, hvor frisøren har fået udbetalt garantilønnen som følge af særlig lav omsætning.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg fandt, at det må lægges til grund, at provisionsminimallønnen plus provision er den mindste overenskomstmæssige timeløn i de uger, hvor en frisør tjener mere end garantilønnen. I de uger, hvor frisøren tjener mindre end garantilønnen, og hvor frisøren derfor får udbetalt garantilønnen, må garantilønnen dog anses for den mindste overenskomstmæssige timeløn.

Love:

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - lovbekendtgørelse nr. 710 af 23. juni 2011 - § 71, stk. 3

Afgørelse:

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i sagen om, hvordan løntilskud skal beregnes ved bevilling af fleksjob til frisør, herunder om beskæftigelsesankenævnet i forbindelse med anmodning om genoptagelse burde have genoptaget sin tidligere afgørelse af 11. marts 2010 om beregning af løntilskud.

Resultatet er

• løntilskud ved bevilling af fleksjob til frisør skal som udgangspunkt beregnes på baggrund af provisionsminimallønnen plus provision. Løntilskuddet skal dog beregnes på baggrund af garantilønnen i uger, hvor frisøren har fået udbetalt garantilønnen som følge af særlig lav omsætning.

• Beskæftigelsesankenævnet burde have genoptaget sin tidligere afgørelse af 11. marts 2010

Vi ændrer således afgørelsen fra Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen YY.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Beregning af løntilskud ved bevilling af fleksjob til frisør

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg finder, at løntilskud ved bevilling af fleksjob til frisør som udgangspunkt skal beregnes på baggrund af provisionsminimallønnen plus provision. Løntilskuddet skal dog beregnes på baggrund af garantilønnen i uger, hvor frisøren har fået udbetalt garantilønnen som følge af særlig lav omsætning.

Tilskud til fleksjob beregnes på baggrund af den mindste overenskomstmæssige timeløn på det aktuelle ansættelsesområde, hvis der er en overenskomst.

Vi har lagt vægt på, at det fremgår Dansk Frisør og Kosmetiker Forbunds overenskomst, at en frisørs timeløn består af provisionsminimallønnen plus provision. Hvis provisionsminimallønnen plus provision ikke mindst udgør et bestemt beløb, skal der dog altid betales mindst garantilønnen. Det fremgår af overenskomsten, at en lønningsuge skal afregnes fra mandag til lørdag.

Vi har endvidere lagt vægt på Dansk Frisørmesterforenings oplysninger om, at alle frisøransatte skal have provisionsminimalløn plus provision. Kun hvis særlige omstændigheder gør, at omsætningen har været særlig lav, er den ansatte garanteret en garantiløn.

På den baggrund finder vi, at det må det lægges til grund, at provisionsminimallønnen plus provision er den mindste overenskomstmæssige timeløn i de uger, hvor en frisør tjener mere end garantilønnen. I de uger, hvor frisøren tjener mindre end garantilønnen, og hvor frisøren derfor får udbetalt garantilønnen, må garantilønnen dog anses for den mindste overenskomstmæssige timeløn.

Beskæftigelsesankenævnets afslag på genoptagelse

Vi finder, at beskæftigelsesankenævnet på baggrund af oplysningerne modtaget i forbindelse med genoptagelsesanmodningen burde have genoptaget sin tidligere afgørelse af 11. marts 2010.

Vi har lagt vægt på, at Dansk Frisørmesterforening i forbindelse med anmodningen om genoptagelse henviste til en afgørelse fra et andet beskæftigelsesankenævn, hvor det pågældende nævn fandt, at løntilskud i fleksjob uge for uge skulle beregnes ud fra enten garantiløn eller provisionsminimalløn plus provision.

Frisørmesterforeningen oplyste endvidere, at provisionsminimallønnen er den mindsteløn en frisørmester må udbetale til en ansat i henhold til overenskomsten, og at garantilønnen derfor skal erstattes af provisionsminimallønnen, medmindre særlige forhold gør, at indtjeningen er særlig lav.

Vi finder, at oplysningerne fra Dansk Frisørmesterforening herunder oplysningerne om, at et andet beskæftigelsesankenævn havde truffet afgørelse i en lignende sag men med et andet resultat, må anses for nye oplysninger af væsentlig betydning for sagen om beregning af løntilskud, hvorfor beskæftigelsesankenævnet burde have genoptaget sin tidligere afgørelse.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da Beskæftigelsesankenævnet traf afgørelse i sagen

• Beskæftigelsesankenævnets afgørelse af 24. marts 2011

• Klagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af 30. marts 2011

• Dansk Frisørmesterforenings brev af 18. april 2011 til Beskæftigelsesankenævnet

• Beskæftigelsesankenævnets genvurdering

Kommunen traf den 1. marts 2009 afgørelse om, at løntilskuddet ved ansættelse af NN i fleksjob skulle beregnes på grundlag af garantilønnen i Dansk Frisør og Kosmetiker Forbunds overenskomst.

Beskæftigelsesankenævnet stadfæstede den 11. marts 2010 kommunens afgørelse.

Beskæftigelsesankenævnet afviste den 24. marts 2011 at genoptage afgørelsen af 11. marts 2010.

Dansk Frisørmesterforening klagede over afgørelsen af 24. marts 2011 på vegne af arbejdsgiveren.

Frisørmesterforeningen gjorde gældende, at løntilskuddet skulle beregnes på baggrund af provisionsminimallønnen plus provision.

Beskæftigelsesankenævnet har ved genvurdering fastholdt sin afgørelse.