Senere ændringer til afgørelsen
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 67-12 om førtidspension - sygedagpenge - forlængelse af sygedagpengeperioden - behandlingsmuligheder - antidepressiv medicin - depression - lykkepiller

Resume:

Der kanved afgørelse om førtidspension og forlængelse af sygedagpenge som udgangspunkt tages hensyn til, at der er behandlingsmuligheder i form af behandling med antidepressiv medicin.

Det er en betingelse, at der foreligger konkrete oplysninger om lægeordineret forslag til behandling med antidepressiv medicini overensstemmelse med de professionelle, generelle retningslinjer blandt andet fra Sundhedsstyrelsen. Behandling med antidepressiv medicin udgør ikke en væsentlig risiko for liv og førlighed.

Love:

Lov om social pension - lovbekendtgørelse nr. 1005 af 19. august 2010 - § 16, stk. 2 og § 20, stk. 2

Lov om sygedagpenge - lovbekendtgørelse nr. 1152 af 12. december 2011 - § 27, stk. 1, nr. 1, § 27, stk. 1, nr. 2, § 27, stk. 1, nr. 3, § 27, stk. 1. nr. 4, § 27, stk. 1, nr. 5, § 27, stk. 1, nr. 6 og § 27, stk. 1, nr. 7

Afgørelse:

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i din sag om sygedagpenge og førtidspension.

Vi har behandlet sagen for at afklare, hvorvidt der kunne gives afslag på forlængelse af sygedagpenge efter lov om sygedagpenge § 27, stk. 1, nr. 2 og nr. 3 med henvisning til behandlingsmulighederne for psykisk lidelse, når behandlingen endnu ikke var optimeret.

Sagen er samtidig antaget til afklaring af, om der ved afgørelsen om førtidspension kunne tages hensyn til, at der var behandlingsmuligheder for de psykiske lidelser.

Resultatet er:

• Du har ikke ret til at få genoptaget din sag om afslag på forlængelse af sygedagpengeudbetalingen

• Du har ikke ret til at få genoptaget din sag om afslag på førtidspension på det foreliggende grundlag

Vi er således kommet til det samme resultat som Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen YY.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Sygedagpenge:

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg finder, at der ikke er grundlag for at genoptage sagen om forlængelse af sygedagpengeperioden efter sygedagpengelovens § 27, stk. 1, nr. 2 og 3. Du har derfor ikke ret til at modtage sygedagpenge efter den 29. juli 2010.

Sygedagpenge er en korttidsydelse, som kun kan forlænges, hvis særlige forhold er til stede. Det er således en betingelse for at få forlænget sygedagpengene, at en af betingelserne i sygedagpengelovens § 27, stk. 1, nr. 1-7 er opfyldt på tidspunktet for behov for forlængelse.

Du opfylder ikke betingelsen i § 27, stk. 1, nr. 2, da det ikke kunne anses som nødvendigt at gennemføre virksomhedspraktik eller andre afklarende foranstaltninger med henblik på en afklaring af din arbejdsevne.

Ifølge de lægelige oplysninger er der behandlingsmuligheder for dine psykiske lidelser, og det vil ikke være muligt at arbejdsprøve dig med et retvisende resultat, før behandlingen er optimeret.

Betingelsen i § 27, stk. 1, nr. 3, om at det efter lægelig vurdering er sandsynligt, at du vil kunne genoptage arbejdet inden for 2x52 uger, er heller ikke opfyldt.

Ifølge de lægelige akter er der behandlingsmuligheder for dine psykiske lidelser, og det fremgår tillige af de lægelige akter, at du fortsat er uafklaret helbredsmæssigt. Det vil ikke før behandlingen er optimeret være muligt at vurdere, om du kan vende tilbage til arbejdsmarkedet på sædvanlige vilkår.

Vi lægger vægt på, at der ikke på tidspunktet for sygedagpenge-udbetalingens ophør var en sikker lægelig formodning for, at du kunne genoptage arbejdet indenfor 2 x 52 uger.

Vi har lagt vægt på, at du bl.a. lider af KOL, agorafobi og en generaliseret angstlidelse.

Vi har lagt vægt på, at psykiaterne samt din egen læge har ordineret antidepressiv medicin som behandling i overensstemmelse med de professionelle, generelle retningslinjer, der foreligger, herunder blandt andet ”Sundhedsstyrelsens Referenceprogram for unipolar depression hos voksne”.

Vi vurderer, at din sammensatte helbredsmæssige og sociale situation medfører, at du ikke opfylder en eller flere af betingelserne om forlængelse af sygedagpenge, selvom du i en periode vil lade dig behandle.

Antidepressiv medicin kan have en mulig effekt på depression og angst, men det har ingen effekt på personlige og sociale problemer.

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på, at behandling med antidepressiv medicin ikke udgør en væsentlig risiko for liv og førlighed.

Behandlingen skal altid være velindiceret, og behandlingen med antidepressiv medicin kræver dermed en grundig diagnosticering og monitorering (overvågning) af eventuelle bivirkninger og behandlingseffekt.

Førtidspension:

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg finder, at der ikke er grundlag for at genoptage sagen om afslag på førtidspension på det foreliggende grundlag.

Vi finder, at der som udgangspunkt kan ske behandling af dine psykiske lidelser med antidepressiv medicin, og at der kan stilles krav om, at behandlingen har været afprøvet, før der kan tilkendes førtidspension. Betingelsen om, at der skal være tale om en varig lidelse, er derfor ikke opfyldt.

Behandlingen skal efter al erfaring med rimelig sikkerhed kunne medføre en forbedring af helbredstilstanden og/eller arbejdsevnen og må aldrig efter al erfaring indeholde nogen væsentlig risiko for borgerens liv og førlighed.

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på, at behandling med antidepressiv medicin ikke udgør en væsentlig risiko for liv og førlighed.

Vi finder endvidere, at der ved afgørelsen om førtidspension kan lægges vægt på, at der er mulighed for behandling af dine psykiske lidelser med antidepressiv medicin, idet der foreligger konkrete oplysninger om forslag til behandling med antidepressiv medicin, der kan medføre forbedring af arbejdsevnen.

Vi har herved lagt vægt på, at der er mulighed for behandling af dine psykiske lidelser med antidepressiv medicin, da du er blevet ordineret antidepressiv medicin af to forskellige psykiatere samt af din egen praktiserende læge.

Der er således forsøgt iværksat behandling med antidepressiv medicin, og der foreligger således en konkret behandlingsplan.

Vi finder, at det må lægges til grund for sagen, at psykiaterne samt din egen læge har ordineret antidepressiv medicin som behandling i overensstemmelse med de professionelle, generelle retningslinjer, der foreligger, herunder blandt andet ”Sundhedsstyrelsens Referenceprogram for unipolar depression hos voksne”.

Det er efter reglerne en betingelse for at få tilkendt førtidspension, at den pågældendes arbejdsevne er varigt nedsat, og at nedsættelsen er af et sådant omfang, at pågældende uanset mulighederne for støtte efter den sociale eller anden lovgivning, herunder beskæftigelse i fleksjob, ikke vil være i stand til at blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde.

Bemærkninger til klagen

Du har i klagen blandt andet oplyst, at du har forsøgt at tage den ordinerede antidepressive medicin. Du har oplyst, at du blev mere deprimeret og træt af at tage medicinen, og at du derfor stoppede igen.

Vi finder ikke, at din oplysning om, at du har forsøgt at tage den ordinerede antidepressive medicin, kan føre til et andet resultat, da der ikke på sagen foreligger lægelig dokumentation for, at behandlingen med antidepressiv medicin har været afprøvet i tilstrækkeligt omfang, og i givet fald med hvilken effekt.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• de oplysninger, som forelå, da Beskæftigelsesankenævnet traf afgørelse i sagen

• Beskæftigelsesankenævnets afgørelse af 3. marts 2011

• klagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af 21. marts 2011

• Beskæftigelsesankenævnets genvurdering af 31. marts 2011

• Beskæftigelsesankenævnets brev til Ankestyrelsen af 12. maj 2011

• Dine breve til Ankestyrelsen af 20. juni, 22. juni, 29. juni og 16. november 2011

Ankestyrelsens lægekonsulenter har vejledt om de lægelige spørgsmål i sagen.

Sagsfremstilling

Kommunen traf den 19. april 2010 afgørelse om afslag på førtidspension på det foreliggende grundlag. Kommunen fandt efter en samlet faglig vurdering, at det ikke er dokumenteret, at din arbejdsevne ikke kan forbedres ved behandling for din agorafobi med panikanfald samt generaliseret angstlidelse, og behandlingsmulighederne skønnes derfor ikke udtømte.

Kommunen traf den 29. juni 2010 afgørelse om afslag på forlængelse af sygedagpenge. Kommunen fandt, at betingelserne for forlængelse ikke er opfyldt. Kommunen lagde blandt andet vægt på, at din helbredsmæssige situation fortsat er uafklaret.

Beskæftigelsesankenævnet traf den 14. september 2010 afgørelse om, at du ikke har ret til førtidspension, da nævnet fandt, at det ikke er dokumenteret, at din arbejdsevne er varigt nedsat i et sådant omfang, at du vil være ude af stand til at blive selvforsørgende. Nævnet lagde vægt på, at der ifølge de lægelige akter er behandlingsmuligheder for dine psykiske lidelser, og at det ikke, før behandlingen er optimeret, vil være muligt at arbejdsprøve dig med et retvisende resultat.

Nævnet traf endvidere afgørelse om, at du ikke har ret til forlængelse af sygedagpenge, da nævnet fandt, at betingelserne for forlængelse ikke er opfyldt. Nævnet lagde også her blandt andet vægt på, at der ifølge de lægelige akter er behandlingsmuligheder for dine psykiske lidelser, og at det ikke, før behandlingen er optimeret, vil være muligt at arbejdsprøve dig med et retvisende resultat.

Nævnsformanden traf den 3. marts 2011 afgørelse om afslag på at genoptage sagerne om afslag på førtidspension og afslag på forlængelse af sygedagpenge, da der efter nævnets vurdering ikke er fremkommet nye væsentlige oplysninger, der kan ændre afgørelsens resultat. Et enigt nævn har senere stadfæstet Nævnsformandens afgørelse.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 2. juli 2019, da der er kommet nye regler på området.