Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 68-12 om sygedagpenge - forlængelse af sygedagpengeperioden - behandlingsmuligheder - antidepressiv medicin - depression - alkohol - lykkepiller

Resume:

Der kanved afgørelse om forlængelse af sygedagpenge som udgangspunkt tages hensyn til, at der er behandlingsmuligheder i form af behandling med antidepressiv medicin.

Det er en betingelse, at der foreligger konkrete oplysninger om lægeordineret forslag til behandling med antidepressiv medicin i overensstemmelse med de professionelle, generelle retningslinjer bland andet fra Sundhedsstyrelsen. Behandling med antidepressiv medicin udgør ikke en væsentlig risiko for liv og førlighed.

I det konkrete tilfælde var det absolut nødvendigt for en god behandlingseffekt, at alkoholmisbrug blev behandlet sideløbende. Ellers var der ikke mulighed for en tilstrækkelig behandling for depression.

Love:

Lov om sygedagpenge - lovbekendtgørelse nr. 1152 af 12. december 2011 - § 27, stk. 1, nr. 1, § 27, stk. 1, nr. 2, § 27, stk. 1, nr. 3, § 27, stk. 1. nr. 4, § 27, stk. 1, nr. 5, § 27, stk. 1, nr. 6 og § 27, stk. 1, nr. 7

Afgørelse:

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i din sag til afklaring af, om en af forlængelsesbetingelserne er opfyldt, herunder betydningen af antidepressiv behandling.

Resultatet er

• Du har ikke ret til sygedagpenge efter varighedsbegrænsningens indtræden den 30. november 2010

Vi er således kommet til samme resultat som Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen YY.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg finder, at der på tidspunktet for varighedsbegrænsningens indtræden ikke forelå en konkret sikker forventning om, at du ville være i stand til at genoptage erhvervsmæssig beskæftigelse, så der var grundlag for at forlænge dine sygedagpenge efter den 30. november 2010.

Sygedagpenge er en korttidsydelse, som kun kan forlænges ud over den generelle varighedsbegræns-ning, såfremt en af forlængelsesbetingelserne i sygedagpengelovens § 27, stk. 1, nr. 1-7 er opfyldt.

Du opfylder ikke betingelsen i § 27, stk. 1, nr. 1, fordi det på tidspunktet for sygedagpengeudbetalingens ophør ikke var overvejende sandsynligt, at du efter revalidering eller virksomhedspraktik ville kunne vende tilbage til det ordinære arbejdsmarked.

Du opfylder ikke betingelsen i § 27, stk. 1, nr. 2, da det ikke kunne anses som nødvendigt at gennemføre virksomhedspraktik eller andre afklarende foranstaltninger med henblik på en afklaring af din arbejdsevne.

Vi lægger vægt på, at du på afgørelsestidspunktet var helbredsmæssigt uafklaret, og der kunne ikke forventes at være en afklaring inden 39 uger.

Du opfylder ikke betingelsen i § 27, stk. 1, nr. 3, om at det efter lægelig vurdering er sandsynligt, at du vil kunne genoptage arbejdet inden for 2x52 uger.

Du opfylder ikke betingelsen i § 27, stk. 1, nr. 4, fordi det ikke er afklaret, at du ikke kan vende tilbage til ordinær beskæftigelse.

Du opfylder ikke betingelserne i § 27, stk. 1, nr. 5, nr. 6 og nr. 7, da du ikke lider af en livstruende sygdom, da der ikke var rejst en arbejdsskade sag, og da der ikke på afgørelsestidspunktet var rejst en sag om førtidspension.

Da det ikke har været muligt at etablere en behandlingsalliance med dig overfor dit alkoholmisbrug og psykiske lidelse i form af depression, er der ikke en sikker forventning om, at du kan vende tilbage til arbejdsmarkedet på sædvanlige vilkår.

Ifølge de lægelige oplysninger i sagen er der behandlingsmuligheder for dine psykiske lidelser, og det vil ikke før behandlingen er optimeret være muligt at arbejdsprøve dig med et retvisende resultat. Der er derfor ikke mulighed for at vurdere, om du er varigt afskåret fra at vende tilbage til arbejdet på sædvanlige vilkår.

Vi finder, at det må lægges til grund for sagen, at din psykiater har ordineret antidepressiv medicin som behandling i overensstemmelse med de professionelle, generelle retningslinjer, der foreligger, herunder blandt andet ”Sundhedsstyrelsens Referenceprogram for unipolar depression hos voksne”.

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på, at behandling med antidepressiv medicin ikke udgør en væsentlig risiko for liv og førlighed.

Behandlingen skal altid være velindiceret, og behandlingen med antidepressiv medicin kræver dermed en grundig diagnosticering og monitorering (overvågning) af eventuelle bivirkninger og behandlingseffekt.

Vi vurderer, at det i dit konkrete tilfælde er det absolut nødvendigt for en god behandlingseffekt, at dit alkoholmisbrug behandles sideløbende. Såfremt du ikke ønsker behandling for alkoholmisbruget, er der ikke mulighed for en sufficient (tilstrækkelig) behandling for depression.

Bemærkninger til klagen

Du har oplyst, at du både fysisk og psykisk er ude af stand til at vare-tage et job, samt at du har nedsat dit alkoholforbrug. Du anfører endvidere, at du stoppede med depressionspillerne, fordi du hele tiden sov. Du startede kort tid efter med et andet mærke, derefter med et tredje mærke, og du tager fortsat pillerne.

Vi henviser til begrundelsen for afgørelsen.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da nævnet traf afgørelse i sagen

• Nævnets afgørelse af 16. marts 2011

• Klagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af 15. april 2011

• Nævnets genvurdering

Ankestyrelsens lægekonsulenter har vejledt om de lægelige spørgsmål i sagen.

Sagsfremstilling

Kommunen traf den 17. november 2010 afgørelse om, at du ikke opfyldte en af forlængelsesbetingelsesbetingelserne efter sygedagpengelovens § 27, stk. 1, nr. 1-7. Kommunen fandt, at din helbredsmæssige situation var uafklaret. Kommunen fandt endvidere, at du forhalede helbredelsen, hvorfor udbetalingen af sygedagpengene tillige ophørte efter sygedagpengelovens § 21, stk. 1, nr. 3.

Du klagede over kommunens afgørelse.

Beskæftigelsesankenævnet stadfæstede den 16. marts 2011 kommunens afgørelse. Nævnet lagde vægt på, at du fortsat har et dagligt massivt alkoholindtag, samt at du ikke ønsker at være i relevant antidepressiv behandling. Du forhaler derved din egen helbredelse, således at det ikke er muligt at afklare dit helbred og arbejdsevne.

Du klagede over nævnets afgørelse.