Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 70-12 om kontanthjælp - lovligt ophold - statsborger

Resume:

En kommune kunne ikke stoppe kontanthjælpen til en borger med henvisning til, at der var rejst tvivl om grundlaget for dennes danske statsborgerskab.

En borger bevarer sit danske statsborgerskab, indtil domstolene har frakendt det.

Borgeren havde derfor fortsat ret til kontanthjælp, hvis han i øvrigt opfyldte betingelserne for at modtage hjælpen.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012 - § 3

Afgørelse:

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i NNs sag, om man kan anses for at have lovligt ophold i Danmark, og dermed have ret til kontanthjælp, når der er rejst tvivl om grundlaget for statsborgerskabet.

Resultatet er

• En dansk statsborger bevarer sit statsborgerskab indtil domstolene har frakendt ham det

Det betyder, at borgeren fortsat har ret til kontanthjælp, forudsat at han i øvrigt opfylder betingelserne for at modtage kontanthjælp.

Vi er således kommet til samme resultat som Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen YY.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

En dansk statsborger, der opholder sig i Danmark, har ret til kontanthjælp, hvis han opfylder betingelserne for at få kontanthjælp.

Et statsborgerskab bevares, indtil domstolene har truffet afgørelse om at frakende statsborgerskabet.

Vi har lagt vægt på, at domstolen ikke har taget stilling til, om borgeren skal have frakendt sit danske statsborgerskab.

At der opstår tvivl om grundlaget for opholdstilladelsen og dermed retten til statsborgerskab, giver ikke kommunen ret til at stoppe kontanthjælpen.

Borgeren har derfor fortsat ret til kontanthjælp, forudsat at han i øvrigt opfylder betingelserne for at modtage kontanthjælp.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da Beskæftigelsesankenævnet traf afgørelse i sagen

• Beskæftigelsesankenævnets afgørelse af 7. april 2011

• Klagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af 29. april 2011

• Beskæftigelsesankenævnets genvurdering

• Brev fra A Retshjælp af 19. december 2011 med bilag

Kommunen traf den 3. marts 2011 afgørelse om at stoppe kontanthjælpen med virkning fra den 31. marts 2011, fordi NN ikke opholdt sig lovligt i Danmark og dermed ikke opfyldte betingelsen i aktivlovens § 3.

Beskæftigelsesankenævnet ændrede kommunens afgørelse, så NN fortsat var berettiget til kontanthjælp.

Nævnet har begrundet afgørelsen med, at han i forhold til vurderingen efter aktivlovens § 3, stk. 1, havde lovligt ophold i Danmark. Da han har opnået dansk statsborgerskab, har fejloplysninger ved opnåelse af opholdsretten i 1992 kun betydning, hvis han får frakendt statsborgerskabet (og det skal ske ved domstolene)

Kommunen har klaget over Beskæftigelsesankenævnets afgørelse.

I klagen til Ankestyrelsen er det anført, at kommunen mener, at borgeren ikke har lovligt ophold i Danmark, da han har fået opholdstilladelse og statsborgerskab på forkert grundlag og falsk identitet.