Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 71-12 om kontanthjælp - ændringer i forholdene - social begivenhed - ægtefælle - efterløn

Resume:

En kvinde, der var blevet forsørget af sin ægtefælle, var ikke berettiget til kontanthjælp på grund af, at hendes ægtefælle gik på efterløn.

Ægtefællens overgang til efterløn opfyldte ikke betingelsen om, at der på ansøgningstidspunktet skal være sket en udefra kommende ændring i forholdene, der betyder, at ansøgeren ikke længere har et tilstrækkeligt forsørgelsesgrundlag. Ægtefællen har selv valgt at ophøre med at arbejde.

En person, der går på efterløn, er ikke afskåret fra at skaffe det fornødne til sin egen og familiens forsørgelse.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012 - § 11, stk. 2

Afgørelse:

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i din sag om, hvorvidt din ægtefælles overgang til efterløn er en ændring, der kan give dig ret til kontanthjælp.

Resultatet er

• Du opfylder ikke betingelserne for at få kontanthjælp

Vi er således kommet til samme resultat som Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen YY.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Det er en betingelse for at få kontanthjælp, at du har været ude for ændringer i dine forhold, der bevirker, at du ikke har mulighed for at skaffe det nødvendige til sin forsørgelse.

Du opfylder ikke betingelsen, fordi du ikke på ansøgningstidspunktet har været udsat for udefra kommende ændringer.

Vi har lagt vægt på, at det forhold, at din mand er overgået til efterløn, ikke er en udefra kommende ændring, fordi han selv kan vælge, om han vil gå på efterløn. Personer, der går på efterløn, er ikke afskåret fra at skaffe det fornødne til sin egen og familiens forsørgelse, idet de selv har valgt ordningen.

Ægtefæller har i forhold til det offentlige ansvar for at forsørge hinanden. Da dine sygedagpenge ophørte i slutningen af 2008, kunne du ikke få kontanthjælp på grund af din mands indtægt. I har herefter levet af din mands indtægt.

I forbindelse med din ansøgning om kontanthjælp i januar 2011 har I ikke været udsat for ændringer i jeres forhold, der bevirker, at I ikke længere har mulighed for at forsørge hinanden. Din mand er ikke blevet afskåret fra at skaffe det nødvendige til familiens forsørgelse.

Kontanthjælp er det underste sikkerhedsnet og er generelt ikke bestemt for personer, der selv har valgt en indtægtsnedgang.

Bemærkninger til klagen

Dit forbund har anført, at der er tale om en social begivenhed, idet du forud for din sygdom havde en selvstændig arbejdsindtægt. At ægtefællen overgår til efterløn har i sagen ikke en selvstændig betydning, idet du har bidraget til familiens fælles økonomi gennem et langt arbejdsliv.

Vi bemærker, at vi i Principafgørelserne 74-11 og 75-11 har slået fast, at det er forholdene på ansøgningstidspunktet, der er bestemmende for, om ansøger er berettiget til kontanthjælp. Som nævnt ovenfor i begrundelsen, er der ikke på ansøgningstidspunktet sket ændringer, der afskærer ægteparret fra fortsat at forsørge hinanden.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da Beskæftigelsesankenævnet traf afgørelse i sagen

• Beskæftigelsesankenævnets afgørelse af 6. maj 2011

• Klagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af 25. maj og 15. juni 2011

• Beskæftigelsesankenævnets genvurdering

Kommunen meddeler afslag på kontanthjælp, idet det vurderes, at du ikke har været udsat for en social begivenhed, idet din ægtefælle har valgt at gå på efterløn. Kommunen henviser til A-47-05.

Beskæftigelsesankenævnet stadfæster kommunens afgørelse. Ansøger har ikke ret til kontanthjælp.

Nævnet vurderer, at du ikke har været ude for ændringer i dine forhold, der betyder, at du ikke kan skaffe det nødvendige til din egen og familiens forsørgelse.

Nævnet har lagt vægt på, at det efter gældende praksis ikke kan anses for en social begivenhed, at ægtefællen valgte at overgå til efterløn.

I dit forbunds klage til Ankestyrelsen er det anført, at denne sag ikke kan sammenlignes med Principafgørelsen A-47-05, da ansøgeren i Principafgørelsen havde været forsørget af sin ægtefælle, mens du har forsørget dig selv indtil du blev syg. Da du i december 2008 søger om kontanthjælp, beregner man, at du ikke får noget udbetalt som følge af modregning af ægtefællens indtægt. At din ægtefælle overgår til efterløn i 2011 har i sagen ikke en selvstændig betydning, da du selv har bidraget til familiens fælles økonomi gennem et langt arbejdsliv.