Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 78-12 om handicappede i erhverv - kompensation - personlig assistance - fjerntolkning - videotolkning - godkendelse - personlig assistent

Resume:

Fjerntolkning/videotolkning kan bevilges som personlig assistance efter lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v..

Da ansøger efter reglerne skal godkende den personlige assistent,betyder det,atansøgeren skal godkendefjerntolkning/videotolkning som assistenceordning.

Borgeren kunne således vælge mellem personlig assistance i form af fjerntolkning/videotolkning eller fremmødetolkning.

Love:

Lov om kompensation til handicappede i erhverv - lovbekendtgørelse nr. 727 af 7. juli 2009 - § 1, § 2 og § 7, stk. 1

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område - lovbekendtgørelse nr. 656 af 15. juni 2011 - § 5

Bekendtgørelser:

Arbejdsmarkedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 234 af 29. februar 2012 om kompensation til personer med handicap i erhverv m. v. - § 12, stk. 4

Afgørelse:

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i din sag om personlig assistance.

Vi vil behandle sagen for at afklare, om fjerntolkning kan anses for at være personlig assistance i lovens forstand.

Resultatet er:

• Fjerntolkning/videotolkning kan bevilges som personlig assistance efter lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

Den handicappede skal godkende fjerntolkning/videotolkning som assistanceordning.

Det betyder, at du kan vælge, om der skal ydes personlig assistance i form af fjerntolkning/videotolkning eller fremmødetolkning.

Vi ændrer således afgørelsen fra Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen YY.

Kommunen skal kontakte dig i anledning af den ændrede afgørelse.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg finder, at fjertolkning/videotolkning må anses for personlig assistance, og at fjerntolkning dermed kan bevilges som personlig assistance efter lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

Vi har herved lagt vægt på, at tolken er til stede via en videoterminal, hvormed der sker en direkte formidling/kommunikation mellem tolken og den handicappede og tredjemand.

Vi finder, at der kun kan bevilges personlig assistance i form af fjerntolkning/videotolkning, såfremt den pågældende godkender fjerntolkning/videotolkning som assistanceordning.

Vi har herved lagt vægt på, at det følger af reglerne, at den handicappede skal godkende assistenten.

Det forhold, at kommunen skal behandle ansøgninger om personlig assistance i forhold til alle de muligheder, der findes for at give hjælp efter den sociale lovgivning, medfører efter vores opfattelse ikke, at kommunen imod den pågældendes vilje retmæssigt kan bestemme, at den personlige assistance skal ydes i form af en specifik assistanceordning, i dette tilfælde fjerntolkning/videotolkning.

Vi finder, at du opfylder betingelserne for ret til personlig assistance.

Vi har herved lagt vægt på, at du har en varig og betydelig funktionsnedsættelse, og at du arbejder som selvstændig erhvervsdrivende, hvormed du er omfattet af lovens personkreds.

Vi har endvidere lagt vægt på, at dit erhverv som frisør ikke kan anses for uforeneligt med dit døvehandicap, og at tolkeassistancen heller ikke får karakter af vikardækning eller almindelig medhjælp.

Du har således ret til at vælge, om der skal ydes personlig assistance i form af fjerntolkning/videotolkning eller fremmødetolkning.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• de oplysninger, som forelå, da Beskæftigelsesankenævnet traf afgørelse i sagen

• nævnets afgørelse af 26. januar 2011

• klagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af 13. februar 2011

• nævnets genvurdering af 17. februar 2011

Kommunen har i afgørelse af 13. oktober 2010 givet afslag på personlig assistance i form af tegnsprogstolkning.

Kommunen begrunder afslaget med, at du i stedet bevilges fjerntolkning/videotolkning, og at du derigennem er tilstrækkeligt kompenseret i forhold til dit hørehandicap.

Din partsrepræsentant klagede over kommunens afgørelse. Det anføres i klagen, at den elektroniske tolkeløsning ikke egner sig til de situationer, hvor der er et øjeblikkeligt behov for tolkning, som ved direkte kundekontakt, da der ofte kun er mulighed for fjerntolkning i bestemte tidsrum (åbningstid), ligesom der kan være ventetid.

Beskæftigelsesankenævnet stadfæstede i afgørelse af 26. januar 2011 kommunens afgørelse og gav dermed afslag på personlig assistance til tegnsprogstolkning.

Nævnet begrunder afslaget med, at kommunen i stedet bevilger dig fjerntolkning/videotolkning, og at du derigennem må anses for tilstrækkeligt kompenseret i forhold til dit hørehandicap.

Din partsrepræsentant klagede over nævnets afgørelse. Det anføres i klagen, at du ikke bliver ligeså godt kompenseret ved brug af fjerntolkning, som hvis der var en egentlig tolk tilstede i butikken, da hele processen omkring fjerntolkning er mere krævende og besværlig.

Nævnet fastholder den 17. februar 2011 sin afgørelse med den begrundelse, der fremgår af nævnets afgørelse af 26. januar 2011.

Ankestyrelsen har først afvist at behandle sagen som principiel i afgørelse af 7. marts 2011.

Vi har herefter genoptaget sagen og antaget den til behandling den 16. november 2011.