Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 81-12 om behandlingsinstitution - egenbetaling - egen bolig

Resume:

Kommunenkunne opkræve egenbetaling for en borgers døgnophold på behandlingsinstitution, uanset at borgeren havde bevaret sin egen bolig.

Kommunen havde foretaget en individuel vurdering af borgerens økonomiske forhold, herunder udgifterne til at opretholde egen bolig, og taget hensyn til, at borgeren skulle have et rimeligt beløb til personlige fornødenheder og til at opfylde sine forpligtelser.

Ankestyrelsen vurderede, at skønnet lå inden for lovens rammer og derfor ikke kunne tilsidesættes.

Love:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 904 af 18. august 2011 - § 163, stk. 2

Bekendtgørelser:

Socialministeriets bekendtgørelse nr. 1387 af 12. december 2006 om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter § 108 -

Afgørelse:

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i din sag om belysning af praksis for fastsættelse af egenbetaling ved ophold på behandlingscenter.

Resultatet er

• Der er ikke grundlag for at tilsidesætte kommunens beregning af størrelsen af sin egenbetaling for døgnophold på behandlingscenter uanset at egen bolig er opretholdt

Vi er således kommet til samme resultat som Det Sociale Nævn i Statsforvaltningen Y.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Kommunen og nævnet har foretaget en individuel vurdering af dine økonomiske forhold, herunder dine udgifter til opretholdelse af egen bolig.

Der er yderligere taget hensyn til, at du skulle kunne opfylde dine hidtidige forpligtelser og have et rimeligt beløb til personlige fornødenheder.

Der er på den baggrund ikke grundlag for at tilsidesætte kommunens og nævnets afgørelse om, at fastsætte egenbetalingen til 3.500 kr. pr. måned.

Vi har lagt vægt på at du har indtægter på 13.625 kr. pr. måned og at dine udgifter til bolig m.v., forsikring og fagforening udgør 7.137 kr.

Du har således et månedligt rådighedsbeløb på 6.488 kr.

Kommunen og nævnet har vurderet, at du af dette beløb kan betale 3.500 kr. i egenbetaling og alligevel have et rimeligt beløb til personlige fornødenheder.

Ankestyrelsen har vurderet, at dette skøn ligger inden for lovens rammer og derfor ikke kan tilsidesættes.

Bemærkninger til klagen

Du har oplyst, at du ønsker sagen påklaget og du efterspørger en redegørelse for beregningen fraA Kommune.

Vi bemærker, at nævnet har i forbindelse med oversendelse af sagen, besvaret spørgsmålet om beregningen.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da nævnet traf afgørelse i sagen

• nævnets afgørelse af 5. juli 2011

• Klagen til Ankestyrelsen af 27. juli 2011

• nævnets genvurdering

Det fremgår af sagen, at du i forbindelse med et midlertidigt ophold på behandlingscenter S blev pålagt at betale 3.500 kr. om måneden i egenbetaling. Kommunen har truffet afgørelsen på baggrund af dine økonomiske oplysninger, herunder, at du modtager løn under sygdom og har faste udgifter (bolig, forsikring m.v.) på 7.137 kr.

Nævnet tiltrådte kommunens afgørelse.

Nævnet har begrundet afgørelsen med, at kommunen har foretaget en konkret vurdering, og at du under opholdet modtager fuld kost. Nævnet har på den baggrund ikke fundet grundlag for at tilsidesætte kommunens vurdering.

Du har klaget over nævnets afgørelse.

I klagen til Ankestyrelsen er det anført, at du ønsker en redegørelse for beregningen.

Underinstansen har ved genvurdering bemærket, at beregningen er foretaget på grundlag af dine økonomiske oplysninger til kommunen.