Senere ændringer til afgørelsen
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 83-12 om praktisk hjælp - rengøring - teknologiske hjælpemidler - robotstøvsuger - kvalitetsstandarder

Resume:

En kommune var berettiget til at give afslag på fortsat praktisk hjælp med henvisning til, at borgeren kunne benytte mindre belastende arbejdsstillinger, dele opgaverne op eller gøre brug af andre redskaber eller teknologiske hjælpemidler.

Kommunen havde foretaget en konkret og individuel vurdering af borgerens helbredssituation og funktionsevne. Det var herunder vurderet, om borgeren ville være i stand til at betjene sig af de nødvendige redskaber og hjælpemidler.

Det var et lovligt kriterium, når kommunen ved vurderingen af behovet for praktisk hjælp, ifølge kommunens kvalitetsstandard for praktisk hjælp, lagde vægt på, om borgeren selv kunne varetage rengøringen ved at bruge hjælpemidler.

Kommunen havde ikke samtidig med afgørelsen om praktisk hjælp taget stilling til, om der var behov for andre former for hjælp og støtte. Sagen blev derfor hjemvist, for at kommunen kunne træffe afgørelse om, hvorvidtborgeren var berettiget til støtte eller hjælp efter reglerne om forbrugsgoder til at anskaffe et teknologisk hjælpemiddel i form af en robotstøvsuger.

Love:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 904 af 18. august 2011 - § 83, stk. 1, nr. 2, § 83, stk. 2, § 88, stk. 1 og § 113, stk. 1

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område - lovbekendtgørelse nr. 656 af 15. juni 2011 - § 5

Afgørelse:

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i din sag om hjælp til rengøring.

Vi har behandlet sagen for at afklare i hvilket omfang, der kan gives afslag på hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet med henvisning til, at borgeren kan anskaffe sig tilgængelige hjælpemidler, herunder eksempelvis en robotstøvsuger, og derefter selv udføre opgaven.

Resultatet er

Kommunen er berettiget til at give afslag på fortsat praktisk hjælp med henvisning til, at du kan benytte mindre belastende arbejdsstillinger, at du kan gøre brug af andre redskaber eller teknologiske hjælpemidler og at du kan dele opgaverne op

Kommunen skal samtidig med afgørelsen om praktisk hjælp tage stilling til, om der er behov for andre former for hjælp og støtte

Vi hjemviser sagen

Da kommunen ikke samtidig med afgørelsen om praktisk hjælp har taget stilling til, om du har behov for andre former for hjælp og støtte, hjemviser vi sagen.

Det betyder, at kommunen skal træffe en ny afgørelse om praktisk hjælp, hvor kommunen samtidig med behandlingen af ansøgningen om praktisk hjælp skal foretage en vurdering af og træffe afgørelse om, hvorvidt der i øvrigt er mulighed for at yde hjælp efter den sociale lovgivning. Det vil eksempelvis være at se på, om du er berettiget til støtte eller hjælp efter reglerne om forbrugsgoder til at anskaffe et teknologisk hjælpemiddel i form af en robotstøvsuger. Videre skal kommunen være opmærksom på, om der er mulighed for at yde hjælp efter anden lovgivning.

Det betyder også, at den hidtidige bevilgede rengøringsydelse er gældende igen og frem til kommunen har truffet en ny afgørelse, der indeholder nævnte vurderinger.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsen finder, at der er foretaget en konkret og individuel vurdering af dit behov for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, og at denne vurdering er foretaget i henhold til et lovligt kriterium, som det er udmeldt i kvalitetsstandarden for praktisk hjælp.

Vi har lagt vægt på, at der er foretaget en vurdering af din helbredssituation og funktionsevne, som er sammenholdt med de praktiske opgaver, der er behov for at udføre i hjemmet.

Det er vurderet, at du er selvhjulpen trods gigtsmerter og nedsat funktionsniveau. Du er blevet vejledt om at benytte mindre belastende arbejdsstillinger samt at udføre nogle af opgaverne siddende, holde pauser og dele opgaverne op over flere dage. Videre er du vejledt om at benytte andre redskaber til rengøring, eksempelvis teleskoprør til støvsuger, moppe, robotstøvsuger/-gulvvasker og lignende.

Der er foretaget en konkret og individuel vurdering, herunder en vurdering af, at du vil være i stand til at betjene dig af de nødvendige redskaber og hjælpemidler, således at du selv er i stand til at udføre rengøringsopgaven.

A Kommunes kvalitetsstandard for praktisk hjælp ”At gøre rent 3” er formuleret således, at ”brugeren/husstanden har svære begrænsninger, og ikke selv klarer at varetage dele af rengøringen trods brug af hjælpemidler, men kun klarer få opgaver selv. ”

Det vurderes at være et lovligt kriterium, når kommunen ved vurderingen af behovet for praktisk hjælp, ifølge kommunens kvalitetsstandard for praktisk hjælp, lægger vægt på, om borgeren selv kan varetage rengøringen ved at bruge hjælpemidler. Dette findes at være i overensstemmelse med, at det primære formål med hjælpen efter § 83 er at gøre modtageren i stand til at klare sig selv, og hvis dette ikke er muligt, at sigte mod at gøre modtageren i stand til selv at klare så mange opgaver som muligt. Det er således hensigten, at borgeren i videst muligt omfang selv deltager aktivt i opgaveudførelsen, og at borgeren med den fornødne vejledning herefter forudsættes at kunne klare rengøringen selv.

Kommunen er berettiget til at give afslag på fortsat hjælp til rengøring, det vil sige helt at standse en hidtil bevilget ydelse, med henvisning til en ændring i kommunens serviceniveau, når afgørelsen er truffet ud fra en konkret og individuel vurdering af behovet for hjælp.

Kommunen skal tage stilling til alle anmodninger om hjælp fra borgeren. Ligesom kommunen skal vurdere, om der er behov for andre former for hjælp og støtte, når ansøgningen om praktisk hjælp behandles.

Kommunen skal således samtidig med afgørelsen om praktisk hjælp tage stilling til, om der er behov for at yde anden hjælp efter den sociale lovgivning. Det vil eksempelvis være at se på, om borgeren kan få støtte til at købe hjælpemidlet efter reglerne om forbrugsgoder.

Ankestyrelsen finder, at det er en gyldighedsbetingelse, at denne vurdering tillige er foretaget, da disse regler er en garanti for afgørelsens lovlighed og rigtighed og ikke blot har karakter af ordensforskrifter.

Bemærkninger til klagen

I klagen til Ankestyrelsen har du anført, at du ikke kan stå op og støvsuge og at du ikke kan gøre toilettet rent. Du har prøvet, og du får det ikke bedre som tiden går.

Vi bemærker, at oplysningerne er indgået i vurderingen af sagen. Vi henviser i det hele til begrundelsen for afgørelsen.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

de oplysninger, som forelå da nævnet traf afgørelse i sagen

nævnets afgørelse af 27. oktober 2011

klagen til Ankestyrelsen af 28. oktober 2011

nævnets genvurdering

Kommunen har givet afslag på fortsat hjælp til rengøring. Kommunen vurderer, at du selv kan udføre de nødvendige rengøringsopgaver under hensyntagen til dine gener på grund af gigt. Du henvises til at benytte mindre belastende arbejdsstillinger, og for eksempel udføre nogle opgaver siddende, at holde pauser og dele opgaverne over flere dage samt at benytte andre redskaber til rengøring, eksempelvis teleskoprør til støvsuger, moppe, robotstøvsuger/-gulvvasker og lignende.

Nævnet har stadfæstet kommunens afgørelse.

Nævnet har begrundet afgørelsen med, at nævnet ikke finder, at der er tilstrækkeligt grundlag for at tilsidesætte kommunens vurdering af, at du selv kan klare at gøre rent.

Nævnet har lagt vægt på, at kommunen har vurderet dit behov for hjælp konkret og individuelt ifølge kommunens kvalitetsstandard. Kriterierne for at få gjort rent er ifølge kommunens kvalitetsstandard for praktisk hjælp, at borgeren har svære begrænsninger og ikke selv kan varetage dele af rengøringen trods brug af hjælpemidler, men kun klarer få opgaver selv.

Nævnet bemærker, at kommunen ikke kan pålægge dig at købe en robotstøvsuger.

Du har klaget over nævnets afgørelse.

Redaktionel note
  • Ankestyrelsen har i principafgørelse 32-16 fastslået, at robotstøvsugere er forbrugsgoder, der indgår i sædvanligt indbo.